Logotype

Boka hotell

Hållbar hotellverksamhet

Scandics ambition är att vara ledande inom hållbar hotellverksamhet genom ständiga förbättringar, investeringar i nya hållbara lösningar samt genom att engagera leverantörer och fastighetsägare.

Klimatförändringarna kan i förlängningen leda till ökade energi­kostnader, utsläppsskatter, nya lagar, vatten­restriktioner, förändrat beteende bland kunder och negativ inverkan på leverantörer.

Scandics långsiktiga ambition är att bli fossilfria. Till 2030 är målet att halvera koldioxidutsläppen per kvadratmeter hotellyta. Vi kan påverka utsläppen genom ökad medvetenhet och ändrat beteende bland medarbetare, gäster, samarbetspartners och fastighetsägare.

Vårt program för hållbara fastigheter och resurseffektiv hotellverksamhet omfattar engångsartiklar, kemikalier, vatten­användning, återvinning och avfall, samt anpassas till Svanens nya, tuffa kriterier som lanserades i januari 2022.

Utsläpp

När det gäller utsläpp för Scope 1 och 2, det vill säga utsläpp från den el, fjärrvärme, kyla, gas och olja som Scandic använder, är vi väldigt nära att bli fossilfria. För det första köper vi 100 % förnybar el och för det andra är en majoritet av våra fjärrvärmeleverantörer i de nordiska länderna mindre beroende av fossila energi­källor. Vi håller även nere energi­användningen genom driftoptimering och energi­snåla installationer som LED- och rörelsestyrd belysning. I många rum aktiveras till exempel elen när gästen placerar sitt nyckelkort i nyckelkortshållaren.

Merparten av Scandics utsläpp finns dock i Scope 3, det vill säga uppströms hos leverantörer och nedströms från kundernas sida. Av den anledningen har vi tagit fram en plan för att minska fossil energi­ och koldioxidutsläpp hos våra leverantörer. Planen sträcker sig till 2030 och syftar till att successivt skärpa kraven för dessa partners.

Kemikalier

För att komma upp i 100 procent miljömärkta kemikalier för städ, disk och tvätt behöver vi få alla hotell att alltid köpa rätt produkter. Förstahandsvalet hade varit något slags automatiserat förfarande där det enbart går att beställa miljömärkta produkter men det är inte möjligt i dagsläget. Därför gick vi ut med omfattande information och utbildning under året som vi hoppas ska ge utdelning nästa år.

Vatten­

Ambitionen är att minska vatten­användningen ytterligare. Vi har redan kommit långt genom att installera vatten­snåla armaturer och toalettstolar. I närtid finns potentialen i förändrat beteende bland hotellpersonal och gäster. Många hotell har dekaler i badrummen som påminner gästerna om att spara vatten­. 

Återvinning och avfall

Vår långsiktiga ambition är att en natt hos Scandic ska ha mindre miljöpåverkan än en natt hemma. Att minska det osorterade avfallet är ett viktigt mål på vägen, både av miljö- och kostnads­skäl. Gäster och personal behöver ges bättre möjligheter att sortera avfall. Vi ser också en trend där vi får betalt alternativt betalar mindre för hantering av sorterat avfall. Vi välkomnar utvecklingen, inte minst då vårt avfallsarbete kommer att gynnas.

Fastigheter

Scandic äger inga egna fastigheter utan hyr från fastighetsägare. Grundläggande för Scandics verksamhet, inklusive hållbarhets­arbetet, är långsiktiga relationer och avtal med professionella fastighetsägare och -utvecklare. Scandic har åstadkommit mycket med egna initiativ men kan göra
ännu mer genom att samverka med framsynta fastighetsägare.

Nästa steg

Under 2022 och 2023 ska alla våra cirka 200 Svanen-märkta hotell omcertifieras mot de nya kriterierna. Tillsammans med leverantörer och fastighetsägare kommer vi även verka för att påbörja  certifieringen av hotell som inte är certifierade sedan tidigare. Slutligen ska vi införliva ett mer  utpräglat hållbarhets­tänk i Scandics fastighetsstrategi.