Logotype

Boka hotell

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Scandics högsta beslutande organ där aktieägarna utövar sin rätt att besluta om viktiga angelägenheter.

Årsstämman fattar beslut om bland annat fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller förlust, ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören, valberedningens sammansättning, val av styrelseledamöter (inklusive styrelseordförande) och revisor, ersättning till styrelseledamöter och revisor, riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.

Årsstämman ska hållas i Stockholm före juni månads utgång. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor hållas vid behov. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska, när bolagets aktier noterats, utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Scandics webbplats www.scandichotelsgroup.com. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet. När aktierna är noterade ska även ett pressmeddelande på svenska och engelska med kallelsen offentliggöras före varje bolagsstämma.

undefined

Rätt att delta vid bolagsstämma

Aktieägare som fem vardagar (lördagar inkluderade) före bolagsstämman är registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken, och som anmält deltagande vid bolagsstämman på det sätt och inom den tidsram som anges i kallelsen, är berättigade att delta på bolagsstämman och att rösta för fulla antalet innehavda aktier.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade hos en bank eller annan förvaltare måste utöver att informera bolaget begära att deras aktier tillfälligt registreras i eget namn i den av av Euroclear Sweden förda aktieboken, för att vara berättigade att delta på bolagsstämman. Aktieägare bör informera sin förvaltare i god tid före avstämningsdagen.

Aktieägare får delta vid bolagsstämma personligen eller genom ombud, och får medföra högst två biträden.

Aktieägares initiativrätt

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid bolagsstämma ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Begäran måste normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.