Scandic

Boka hotell

undefined

Ersättningsriktlinjer

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare.

Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen för beslut av årsstämman lägga fram förslag till riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Sådana av bolagstämman beslutade riktlinjer är endast tillämpliga på nya anställningsavtal ingångna mellan bolaget och respektive ledande befattningshavare, varför det kan finnas anställningsavtal som inte fullt ut följer de nu gällande riktlinjerna.

Enligt beslut fattat på årsstämman den 7 maj 2019 gäller följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare, inklusive verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare som är anställda inom koncernen:

Scandic ska erbjuda villkor som sammantaget är marknadsmässiga och som ger Bolaget möjlighet att rekrytera och behålla de chefer som behövs för att Bolaget ska nå sina mål på kort och lång sikt. Ersättningen till ledande befattningshavare ska kunna bestå av fast lön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Långsiktiga incitamentsprogram kan erbjudas som ett komplement till ovan och föreläggs när så krävs bolagsstämman för godkännande.

Fast lön

Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och avspegla de krav och det ansvar som arbetet medför samt individuell prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare revideras en gång per år.

I den mån styrelseledamot utför arbete för Bolagets eller annat koncernbolags räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och/eller annan ersättning för sådant arbete kunna utgå.

Rörlig lön

Den rörliga lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska baseras på Bolagets uppfyllelse av i förväg uppställda kriterier. Dessa kriterier sätts i syfte att nå Bolagets/koncernens kort- och långsiktiga mål, långsiktiga utveckling, värdeskapande och finansiella tillväxt och ska vara utformade så att de inte uppmuntrar till ett överdrivet risktagande. Rörlig lön ska maximalt kunna uppgå till 60 % av den fasta årslönen för den verkställande direktören respektive 35–50 % av den fasta årslönen för övriga ledande befattningshavare. Med fast årslön menas här fast, under året intjänad kontant lön exklusive pension, tillägg, förmåner och liknande.

Långsiktiga incitamentsprogram

Målet med att ha långsiktiga incitamentsprogram ska vara att skapa ett långsiktigt engagemang i Scandic, att attrahera och behålla ledande befattningshavare och nyckelpersoner samt att säkerställa aktieägarperspektivet.

I den mån det finns långsiktiga incitamentsprogram ska dessa utgöra ett komplement till fast lön och rörlig lön, med deltagare som nomineras efter bl.a. kompetens och prestation. Utfallet ska bero på hur vissa förutbestämda kompetens- eller prestationskrav uppfylls.

Pension

Pensionsförmånerna för den verkställande direktören och de övriga ledande befattningshavarna ska i första hand utgöras av premiebaserade pensionsplaner, men kan även vara förmånsbestämda enligt kollektivavtal.

Övriga förmåner och ersättningar

Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag, inklusive ersättning för eventuell konkurrensbegränsning, ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 18 månader. Det totala avgångsvederlaget ska för samtliga personer i ledningsgruppen vara begränsat till gällande månadslön för de återstående månaderna fram till 65 års ålder.

Övriga ersättningar kan bestå av andra sedvanliga och marknadsmässiga förmåner, såsom exempelvis sjukvårdsförsäkring, vilka inte ska utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Därutöver kan ytterligare ersättning utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana arrangemang har till syfte att rekrytera eller behålla ledande befattningshavare och att de avtalas enbart i enskilda fall. Sådana extraordinära arrangemang kan till exempel inkludera en kontant engångsutbetalning eller ett förmånspaket i form av flyttstöd, deklarationshjälp och liknande.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Beslutade ersättningar som ännu inte förfallit till betalning

För den avgående verkställande direktören utgår, under förutsättning att han inte tar ny anställning under uppsägningstiden, fast lön och avtalade anställningsförmåner under uppsägningstiden samt ett avgångsvederlag motsvarande nio fasta månadslöner. Avgångsvederlaget är pensionsgrundande och förfaller till betalning under tredje kvartalet 2019, förutsatt att gällande konkurrensförbud iakttas.

Bolaget har beslutat att utge en rörlig ersättning till tre personer i koncernledningen.
Ersättningen för de tre personerna uppgår till sammanlagt 850 000 SEK och förfaller till
betalning under andra kvartalet 2019. Ersättningen medför inte att gränserna för maximal rörlig
ersättning enligt de ersättningsriktlinjer som antogs av årsstämman 2018 överskrids.