Logotype

Boka hotell

Bolagsordning

Bolagsordning för Scandic Hotels Group AB (publ), org. nr. 556703-1702, antagen vid bolagsstämman den 15 juni 2020.

§ 1.

Bolagets företagsnamn är Scandic Hotels Group AB (publ).

§ 2.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, driva hotellrörelse samt idka därmed förenlig verksamhet. 

 § 3.

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun.  

§ 4.

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 28 125 000 kronor och högst 112 500 000 kronor.  

§ 5.

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 112 500 000 och högst 450 000 000.

§ 6.

Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av minst tre och högst elva ledamöter med högst två suppleanter.

§ 7.

Bolaget skall ha en revisor, med eller utan en revisorssuppleant.

§ 8.

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader från utgången av det föregående räkenskapsåret.

Följande ärenden skall behandlas på årsstämman:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  2. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt om antal revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor, samt i förekommande fall, styrelsesuppleanter och
 10. Val av styrelseledamöter och revisor, samt i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleant.
 11. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 9.

Kallelse till årsstämma, och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före bolagsstämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 10.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 11.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 12.

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13.

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.