Logotype

Boka hotell

Strategiska och operativa risker

Scandic är exponerat mot risker med större eller mindre påverkan på bolaget. Riskerna kan hänföras till händelser eller beslut utanför Scandics kontroll men kan också vara en effekt av beslut som bolaget fattar. Genom strukturerad och proaktiv riskhantering är det Scandics ambition att säkerställa att riskerna så långt som möjligt minimeras eller förblir potentiella risker.

Förmågan att identifiera, utvärdera, hantera och följa upp risker utgör en viktig del av styrningen och kontrollen av Scandics affärsverksamhet. Syftet är att koncernens mål ska nås genom ett väl övervägt risktagande inom på förhand fastställda ramar. Riskhanteringsprocessen omfattar samtliga risker men har delats upp i strategiska, operativa och finansiella risker.

Scandic har en god underliggande riskspridning i form av verksamhet på flera geografiska marknader och en balanserad kundmix. Bolaget bedriver sin verksamhet primärt på den nordiska marknaden. Scandic är inte beroende av en specifik bransch eller ett fåtal kunder.

Marknadsrisker

Scandic verkar i en bransch där efterfrågan på hotellövernattningar och konferenser påverkas dels av den inhemska under­liggande utvecklingen av ekonomin och köpkraften i de länder där Scandic har verksamhet, dels av utvecklingen i de länder som har ett stort resande till Scandics hemmamarknader.

Den allmänna inställningen till resande, framförallt kopplat till miljöaspekter, påverkar efterfrågan av Scandics tjänster. Där­utöver påverkas branschens lönsamhet av förändring av rums­kapacitet där nya hotelletableringar kortsiktigt kan medföra en minskad beläggningsgrad och lägre rumspriser. Ökad användning av videokonferenser kan påverka efterfrågan på traditionella hotell- och konferenstjänster.

Det finns en risk att externa distributionspartners, såsom Online Travel Agencies (OTA), stärker sin position gentemot hotellföretagen. Till exempel kan de erbjuda återbetalningar till kunder vars bokningar inte är återbetalningsbara, och sedan kräva att Scandic betalar dem. (OTA) kan också ge bort sin egen provision för att sänka konsumentpriset, vilket ökar priskonkurrensen på marknaden.

De prisökningar som sker bland annat för varor relaterade till Scandics F&B-erbjudande samt för energi­ och den allmänna inflationen kan resultera i bland annat högre inköps­kostnader och det finns en risk att de ökade kostnaderna inte kan täckas av prishöjningar gentemot våra kunder.

Vissa hyresavtal kan försvåra mer omfattande omkonfigurationer på våra hotell. Det finns en risk att fastighetsägare inte genomför nödvändiga hållbarhets­investeringar, till exempel i förbättrad energi­effektivitet. Det kan leda till att Scandic får svårt att leva upp till sin hållbarhets­standard och att vi själva behöver göra nödvändiga investeringar i hyresvärdens fastighet.

Efterfrågan på hotellövernattningar kan påverkas kraftigt av omvärldsfaktorer, såsom till exempel pandemier, som kan leda till införande av rese- och mötesrestriktioner. Det finns en risk att marknaden drabbas av en marknadskollaps, och att vi då inte får samma stöd från staten och övriga intressenter som tidigare. Om Scandic inte förmår att hantera underpresterande hotell med ogynnsamma hyresavtal kan detta göra att Scandic blir fast med hotell som inte är lönsamma över tid. Det finns också en risk att vissa hotell och destinationer på sikt kan bli inaktuella, bland annat på grund av klimatförändringar.

Riskhantering

Scandics affärsmodell är baserad på hyresavtal där merparten av avtalen har en helt rörlig hyra eller rörlig hyra med garanterad minimihyra. Detta medför en reducerad resultatrisk då intäktsbortfall delvis kompenseras av lägre hyreskostnader. Däremot har fasta och garanterade hyror under de senaste åren fram till 2019 uppgått till ungefär två tredjedelar av de totala hyreskostnaderna, vilket begränsar flexibiliteten vid kraftfulla efterfrågesänkningar såsom vid pandemier. Av Scandics övriga kostnader är en hög andel rörliga, där framförallt flexibilitet i bemanning är viktigt för att kunna anpassa kostnads­nivån efter variationer i efterfrågan. Detta sammantaget innebär att Scandic, genom en flexibel kostnads­struktur, kan dämpa effekterna av normala säsongsmässiga och konjunkturmässiga fluktuationer.

Scandic har visat mycket god förmåga att på kort tid kraftigt reducera kostnads­basen när efterfrågan fallit kraftigt, som skedde på grund av coronapandemin. Scandics produkter säljs till ett mycket brett spektrum av kunder och branscher.

Scandic strävar efter att justera framtida hyresavtal med ökad flexibilitet, bland annat genom marknadskollapsklausuler och med ökat inslag av hållbarhets­krav på fastighetsägaren. Scandic har upparbetat en hög andel nöjda och återkommande kunder och gäster. En stor del av distributionen sker genom Scandics egna kanaler och en hög andel intäkter kommer från medlemmar i Scandics lojalitetsprogram vilket bidrar till stabilitet i intäkter. Scandic investerar kontinuerligt i egna digitala distributions­kanaler. För att öka inflödet av internationellt privat­resande är
distribution via digitala kanaler med internationell räckvidd ett väsentligt inslag.

För att hantera kostnads­ökningar kan Scandic behöva justera erbjudandet för att anpassa inköpen till exempel genom att köpa billigare produkter samt ha ett nära samarbete mellan inköps- och F&B-avdelningen.

Scandic arbetar enligt en tydlig portföljs- och tillväxtstrategi och arbetar proaktivt med fastighetsutvecklare för att hitta nya hotellprojekt samt har en tydlig plan för exits och förlängda hyresavtal.

Scandic följer utvecklingen kring kundbeteenden, konkurrenter och distributionspartners nära för att snabbt kunna anpassa sig till marknadsförändringar. Vi arbetar kontinuerligt med viktiga OTA:er, samtidigt som vi samarbetar med branschorganisationer.

omvärldsrisk, skatter och myndighetsbeslut

Scandic påverkas av en rad faktorer i omvärlden som påverkar rörligheten i samhället såsom terrorhändelser, pandemier, ökad kriminalitet och geopolitiska händelser. Även ändrade resmönster på lång sikt påverkat av miljö- och hållbarhets­aspekter kan påverka Scandic. Incidenter som inträffar på våra destinationer kan påverka våra kunders vilja att resa dit. Det finns vidare risk för incidenter såsom brand och olycksfall bland medarbetare eller gäster.

IT-säkerhetsincidenter orsakade av externa angrepp kan
göra att Scandics IT-system eller IT-infrastruktur stängs av vilket innebär att vi inte kan ta emot bokningar eller checka in/ut gäster, samt att personuppgifter eller annan konfidentiell information till exempel hamnar i orätta händer eller raderas.

Förändring av moms eller andra skatter kan påverka efter­frågan på hotellövernattningar, konferenser och restaurang. Förändring av skatter, sociala avgifter eller andra avgifter som ökar Scandics kostnader kan få en negativ effekt på koncernens resultat.

Riskhantering

Scandic arbetar aktivt med ett antal initiativ för att anpassa och hålla en adekvat säkerhetsnivå. Scandic har ett säkerhetsprogram som omfattar krishantering vid exempelvis brand, olycksfall och terrorhändelser. Samtliga medarbetare utbildas kontinuerligt och egenkontroller genomförs två gånger/år. Genom geografisk spridning reduceras risken för negativ påverkan på koncernens resultat på grund av ändring av lagar och regler i ett enskilt land.

Scandic har även stärkt upp sitt arbete och organisation kring IT-säkerhet, dataskydd och informationssäkerhet. Scandic har prioriterat att stärka upp övningar och utbildning nu när bemanningen är tillbaka på mer normala nivåer.

Hyresavtal – Finansiella åtaganden

Scandics affärsmodell är baserad på hyresavtal. Avtalen tecknas för en period om oftast 15–20 år, i många fall med option på förlängning. Avtalen innebär att fastighetsägaren och hyres­gästen (Scandic) delar ansvar för investeringar och underhåll av fastigheten. Scandics åtagande avser generellt underhåll och ersättning av ytskikt, möbler, inventarier och utrustning. Historiskt har dessa investeringar uppgått till tre till fyra procent av Scandics netto­omsättning.

Riskhantering

Risken med långa finansiella åtaganden reduceras genom den stora andelen avtal med rörlig hyra. Av de totala hyresavtalen (baserat på antal rum) har merparten helt rörlig hyra eller rörlig hyra med en garanterad minimihyra. Det senare är den mest förekommande hyresmodellen i de nordiska länderna.

Fasta och garanterade hyror har under de senaste åren fram till 2019 uppgått till ungefär två tredjedelar av de totala hyreskostnaderna. Den intäktsbaserade hyran och det gemensamma investeringsansvaret innebär att fastighetsägare och hyresgäst har ett gemensamt intresse att utveckla och underhålla fastigheten för att därmed öka gästnöjdhet och intäktsgenerering. Scandic upprättar rullande planer för renovering och underhåll av hotellen för att säkerställa hotellens standard, attraktivitet och förmåga till fortsatt god intäktsgenerering.

Scandics portföljstrategi innebär att hyresavtal endast ingås för hotell i marknader med stabil och god efterfrågan, med attraktiva lägen samt med en storlek och konfiguration som medger en god lönsamhet och därmed låg kommersiell risk. Där dessa kriterier inte uppfylls och risken med att ingå hyresavtal därmed anses vara för hög, kan avtal med franchisetagare övervägas om en geografisk närvaro har ett strategiskt värde eller starkt bidrar till ökat värde av lojalitetsprogrammet genom förbättrad geografisk täckning.

Varumärke och anseende

Hotellmarknaden utvecklas ständigt vad gäller preferenser och kundbeteende. Det är därför ytterst viktigt för en hotelloperatör att säkerställa att varumärket, dess innehåll och dess upplevda position, hela tiden förblir relevant och uppskattat. Upprätthållande av styrka och relevans i Scandics varumärke samt kundernas uppfattning om Scandics erbjudande och koncept är därmed kritiskt för att säkerställa långsiktig konkurrenskraft.

Leverantörer som inte följer uppförandekoden eller förknippas med något negativt i förhållande till bland annat hållbarhet eller legala frågor kan påverka Scandic negativt. Det finns en risk att detta inte följs upp tillräckligt noga för bolagets franchisehotell.

Riskhantering

Scandic är det ledande hotellvarumärket i Norden och varumärket är en av koncernens mest värdefulla tillgångar. Genom att äga sitt varumärke kan Scandic säkerställa kvalitet i kunderbjudande och service samt att innehåll och erbjudande hela tiden anpassas till efterfrågan och preferenser hos både befintliga och nya kunder.

Scandics uppförandekoder bygger på social och miljömässig hållbarhet och att verksamheten i alla delar bedrivs på ett etiskt sätt. Koderna omfattar samtliga anställda och ställer även krav på Scandics leverantörer och partners. Efterlevnad säkerställs genom kommunikation och intern utbildning. Scandic arbetar med förebyggande åtgärder, bland annat genom utbildning och information till medarbetarna, för att minska sårbarheten. Man har dessutom utarbetat en tydlig plan för större IT-säkerhetsincidenter.

Personal- och kompetensförsörjning

Scandic är verksamt i servicebranschen där varje kund- och gästkontakt har stor påverkan på hur koncernens erbjudande, kvalitet och service uppfattas. Medarbetarnas engagemang är en central drivkraft vad gäller kundnöjdheten, och därmed även centralt för koncernens resultat på lång sikt. Förmågan att attrahera, utveckla och behålla talanger samt att bygga en god service- och företagskultur är därmed avgörande. I och med bolagets återstart efter pandemin så har Scandic anställt en stor andel nya medarbetare, vilket kan ha påverkat kundnöjdheten på kort sikt.

Riskhantering

Scandic har en stark företagskultur och jobbar aktivt med att bibehålla denna fullt ut i koncernen. Scandic genomför
regelbundet en medarbetarundersökning som har en hög svarsfrekvens samt höga poäng avseende arbetstillfredsställelse. De insikter som erhålls genom denna undersökning är ett viktigt verktyg för löpande förbättringar inom hela organisationen. Scandic utvecklar ledarskapet genom regelbundna utvärderingar samt genom utvecklingsprogram på samtliga nivåer inom organisationen.

Scandic stärker sina aktiviteter inom ledarskapsutveckling och arbete med att behålla och utveckla personalen. Fokus har också ökat på internutbildning samt nära samarbete med skolor och fackliga organisationer. Inom vissa områden kan det bli aktuellt med en outsourcing av vissa funktioner.