Scandic

Boka hotell

Scandic Lerkendal, Trondheim, NorgeScandic Lerkendal, Trondheim, Norge

Valberedning

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska Scandic ha en valberedning vars uppgift är att till bolagsstämman lämna förslag till val av stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, förslag avseende styrelsearvode (uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete), revisorsarvode och, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i instruktionerna för valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av styrelsens ordförande samt representanter från de tre största aktieägarna enligt aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2018. Joel Lindeman, Provobis genom Novobis AB, har utsetts till valberedningens ordförande.

För det fall aktieägare under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna ska ledamot som är utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande samt den aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna äga utse sin representant. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringar inträffar senare än tre månader före årsstämma.