Logotype

Boka hotell

Styrelsens utskott

Styrelsen har tre utskott - revisionsutskottet, ersättningsutskottet och investeringsutskottet.

Revisionsutskottet, ersättningsutskottet och investeringsutskottet har inga beslutsbefogenheter men ska förbereda ärenden som presenteras till styrelsens för beslut. Utskottens arbete utförs i enlighet med de av styrelsen antagna skriftliga instruktionerna för varje utskott samt den antagna arbetsordningen för styrelsen.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet bereder beslut i frågor som gäller ersättningsprinciper, löner, förmåner och ersättningar till verkställande direktören samt till ledande befattningshavare underställda verkställande direktören. Ersättningsutskottet ska också övervaka och utvärdera utfallen av program för rörlig ersättning och bolagets efterlevnad av de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning.

Ersättningsutskottet ska bestå av minst tre stämmovalda styrelseledamöter. Styrelseordföranden kan vara ordförande för ersättningsutskottet. Övriga ledamöter i utskottet ska vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet består för tiden intill slutet av årsstämman 2025 av:

  • Per G. Braathen (ordförande)
  • Gunilla Rudebjer
  • Kristina Patek.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet bereder styrelsens arbete i frågor som gäller riskbedömning, internkontroll, internrevision, redovisning, finansiell rapportering och revision. Utskottets arbete syftar till att säkerställa att de fastställda principerna för finansiell rapportering och internkontroll efterlevs och att bolaget har ändamålsenliga relationer med sina revisorer.

Revisionsutskottet ska även genomföra och rapportera till valberedningen om utvärdering av revisionen och förslag till val av revisor.

Revisionsutskottet ska bestå av minst tre ledamöter, varav minst en medlem ska ha revisions- eller redovisningserfarenhet.

Revisionsutskottet består för tiden intill slutet av årsstämman 2025 av:

  • Gunilla Rudebjer (ordförande)
  • Frank Veenstra
  • Kristina Patek.

Investeringsutskottet

Investeringsutskottet bereder styrelsens arbete i frågor som gäller investeringar i bolagets hotellportfölj. Arbetet omfattar investeringsstrategi, underlag för enskilda investeringsbeslut samt utvärdering av genomförda investeringar.

Investeringsutskottet ska bestå av minst tre ledamöter.

Investeringsutskottet består för tiden intill slutet av årsstämman 2025 av:

  • Fredrik Wirdenius (ordförande)
  • Per G. Braathen
  • Micheal Levie Frank Veenstra.