Scandic

Boka hotell

Scandic Bodø, NorgeScandic Bodø, Norge

Ersättning till ledamöter i styrelsen och dess utskott

Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen.

Vid bolagsstämman den 15 Juni 2020 beslutades att arvode till styrelseledamöter valda av årsstämman och som inte är anställda i Bolaget samt arvode för utskottsarbete, ska utgå enligt följande:

  • Styrelseordförande: 850 000 kronor (2019: 775 000 kronor),
  • Övriga styrelseledamöter: 365 000 kronor (2019: 350 000 kronor),
  • Ordförande i revisionsutskottet: 155 000 kronor (2019: 150 000 kronor),
  • Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 60 000 kronor (oförändrat), 
  • Ordförande i ersättningsutskottet: 100 000 kronor (oförändrat),
  • Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 50 000 kronor (oförändrat),
  • Ordförande i investeringsutskottet: 110 000 kronor (2019: 100 000 kronor), och
  • Övriga ledamöter i investeringsutskottet: 55 000 kronor (2019: 50 000 kronor).

Samtliga styrelseledamöter har, på eget initiativ och med verkan från och med andra kvartalet 2020, beslutat att minska sina respektive styrelsearvoden med 30% genom att avstå från denna del av arvodet.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.