Scandic

Boka hotell

Scandic Berlin Potsdamer Platz, Berlin, TysklandScandic Berlin Potsdamer Platz, Berlin, Tyskland

Ersättning till ledamöter i styrelsen och dess utskott

Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen.

Vid bolagsstämman den 7 maj 2019 beslutades att arvode till styrelseledamöter valda av årsstämman och som inte är anställda i Bolaget samt arvode för utskottsarbete, ska utgå enligt följande:

• Styrelseordförande: 775 000 kronor (2018: 750 000 kronor)
• Övriga styrelseledamöter: 350 000 kronor (2018: 340 000 kronor)
• Ordförande i revisionsutskottet: 150 000 kronor (oförändrat)
• Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 60 000 kronor (2018: 50 000)
• Ordförande i ersättningsutskottet: 100 000 kronor (oförändrat)
• Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 50 000 kronor (oförändrat)
• Ordförande i investeringsutskottet: 100 000 kronor (nytt styrelseutskott 2018)
• Övriga ledamöter i investeringsutskottet: 50 000 kronor (nytt styrelseutskott
2018)

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.