Scandic

Boka hotell

Finansiell översikt

Sedan 2013 har Scandic mer än fördubblat omsättningen och samtidigt genererat en stabil justerad EBITDA marginal ungefär i linje med finansiell målsättning. Under 2020 och första halvåret 2021 hade pandemin en kraftigt negativ effekt på Scandics nyckeltal. Men under 2022 har hotellmarknaden återhämtat sig till stabila nivåer.

Styrkor

  • Aktiv på en attraktiv nordisk hotellmarknad.
  • Starkaste varumärket i Norden och en välinvesterad hotellportfölj.
  • Kommersiell och operativ ledare genom starkt fokus och effektivitet.
  • Attraktiv affärsmodell med rörliga hyror och kontroll över hela värdekedjan.
  • Tillväxtmöjligheter genom nuvarande hotellportfölj samt genom expansion av nätverket.
  • En branschledare inom hållbarhet

FINANSIELLA MÅL

Scandic har under åren fram till 2019 haft en växande omsättning och en justerad EBITDA-marginal som varit nära målet på 11%. Under 2020 och första halvårder 2021 hade dock pandemin en kraftig negativ effekt på Scandics nyckeltal. Från andra halvåret 2021 har Scandic återigen varit lönsamt.

Tillväxt

Koncernens organiska tillväxt, det vill säga
omsättningstillväxt exklusive företagsförvärv, korrigerat för valutakursförändringar, ska uppgå till minst 5 procent per år i genomsnitt över en konjunkturcykel.

Lönsamhet

Koncernens justerade EBITDA-marginal ska uppgå till minst 11 procent i genomsnitt över en konjunkturcykel.


Mål & utfall 2017-2021

MÅL 5%

För 2021 uppgick den organiska omsättningstillväxten till 36,3 procent, efter att ha varit kraftigt negativ 2020.

Mål & utfall 2017-2021

MÅL 11%

Marginalen var nära noll under 2021 på grund av mycket svag utveckling under det första halvåret. Den justerade EBITDAmarginalen uppgick till 0,1 procent under 2021.

Kapitalstruktur

Koncernens nettolåneskuld i förhållande till justerat EBITDA ska uppgå till 2–3 ggr.

Utdelning

Scandics utdelningspolicy är att dela ut minst 50 procent av årets vinst.

Mål & utfall 2017-2021

MÅL 2-3 ggr

Vid slutet av 2021 var nettoskulden 3 053 MSEK medan justerat EBITDA uppgick till 6 MSEK.

* neg., ** ej tillämplig

Mål & utfall 2017-2021

MÅL ≥ 50%

I likhet med föregående år har Scandics styrelse föreslagit att ingen utdelning lämnas för 2021.

Flerårsöversikt

MSEK20212020201920182017
Finansiella nyckeltal-resultaträkning     
Nettoomsättning10 0867,47018 94518 00714 582
Omsättningstillväxt, %35,6-60.65,223,511,5
Omsättningstillväxt, LFL %33,8-57.41.51,24,7
Justerat EBITDA6-1,5032 0461 9571 573
Justerad EBITDA-marginal, %0,1-20.110,810,910,8
EBIT (Rörelseresultat)-440-4,8002 144983925
Rörelsemarginal (EBIT), %-4,4%-0.611,35,56,3
Årets resultat hänförligt till moderbolaget-1 681-5,949722674707
Årets  resultat, exkl. effekt leasing-1 098-5,739942700711
Finansiella nyckeltal-finansiell ställning     
Balansomslutning44 75538 28343 50917 73716 964
Eget kapital1 1552 0716 6017 8067 356
Rörelsekapital-2 624-1 573-1 972-1 575-1 501
Räntebärande nettoskuld3 0534 7143 4973 8373 629
Räntebärande nettoskuld/justerat EBITDA508,8neg1,72.02,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten3 7011 1515 0671 7231 544
Fritt kassaflöde185-2 939777263-629
Nyckeltal per aktie     
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning191 250 686148 645 691103 036 484103 075 976103 003 004
Resultat/aktie, SEK-8,79-40,027,016,546,86
Resultat per aktie, SEK, exkl. effekt finansiell leasing-5,75-38,629,156,806,86
Eget kapital/aktie, SEK6,010,864,175,471,4
Hotellrelaterade nyckeltal     
RevPAR (Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum), SEK364271707683680
ARR (Genomsnittligt pris), SEK9579451 0711 0451 012
OCC (Beläggningsgrad), %38,028,766,065,367,1
Antal rum vid årets utgång54 26553 00352 75551 69342 659