Logotype

Boka hotell

Finansiell översikt

Med undantag för pandemiåren 2020 och 2021 har Scandic sedan 2013 mer än fördubblat omsättningen
och genererat en stabil justerad EBITDA-marginal. Under året återhämtade sig hotellmarknaden
och Scandic rapporterade tillväxt, lönsamhet och skuldsättningsnivå i linje med de finansiella målen.

Styrkor

  • Aktiv på en attraktiv nordisk hotellmarknad.
  • Starkaste varumärket i Norden och en välinvesterad hotellportfölj.
  • Kommersiell och operativ ledare genom starkt fokus och effektivitet.
  • Attraktiv affärsmodell med rörliga hyror och kontroll över hela värdekedjan.
  • Tillväxtmöjligheter genom nuvarande hotellportfölj samt genom expansion av nätverket.
  • En branschledare inom hållbarhet

FINANSIELLA MÅL

Scandic har under åren fram till 2019 haft en växande omsättning och en justerad EBITDA-marginal som varit nära målet på 11%. Under 2020 och första halvårder 2021 hade dock pandemin en kraftig negativ effekt på Scandics nyckeltal. Från andra halvåret 2021 har Scandic återigen varit lönsamt.

Tillväxt

Koncernens organiska tillväxt, det vill säga
omsättningstillväxt exklusive företagsförvärv, korrigerat för valutakursförändringar, ska uppgå till minst 5 procent per år i genomsnitt över en konjunkturcykel.

Lönsamhet

Koncernens justerade EBITDA-marginal ska uppgå till minst 11 procent i genomsnitt över en konjunkturcykel.


Mål & utfall 2017-2022

MÅL: 5%

För 2022 uppgick den organiska tillväxten till 90,7%.

Mål & utfall 2017-2022

MÅL: 11%

För 2022 uppgick den justerade EBITDA-marginalen till 13,2
procent jämfört 0,1 procent 2021. Justerat för statsstöd och övriga poster av engångskaraktär uppgick den justerade
EBITDA-marginalen till 11,1 procent.

Kapitalstruktur

Koncernens nettolåneskuld i förhållande till justerat EBITDA ska uppgå till 2–3 ggr.

Utdelning

Scandics utdelningspolicy är att dela ut minst 50 procent av årets vinst.

Mål & utfall 2017-2022

MÅL: 2-3 ggr

Vid utgången av 2022 var nettoskulden 1 425 miljoner SEK1) och justerad EBITDA uppgick till 2 536 miljoner SEK, vilket
resulterade i en nettolåneskuld i förhållande till justerad EBITDA om 0,6 ggr.

* neg., ** ej tillämplig

1) Exkluderat konvertibellånet om 1 484 miljoner SEK. Inkluderat konvertibellånet uppgick nettolåneskuld i förhållande till justerad EBITDA till 1,1 ggr.

Mål & utfall 2017-2022

MÅL: ≥ 50%

Scandics styrelse har föreslagit att ingen utdelning lämnas för 2022.

Femårsöversikt

MSEK20222021202020192018
Finansiella nyckeltal-resultaträkning     
Nettoomsättning19 23010 0867 47018 94518 007
Omsättningstillväxt, %90,735,6-60,65,223,5
Omsättningstillväxt, LFL %74,633,8-57,41,51,2
Justerat EBITDA2 5366-1 5032 0461 957
Justerad EBITDA-marginal, %13,2%0,1%-20,1%10,8%10,9%
EBIT (Rörelseresultat)2 457-440-4 8002 144983
Rörelsemarginal (EBIT), %12,8%-4,4%-64,3%11,3%5,5%
Årets resultat hänförligt till moderbolaget394-1 681-5 949722674
Årets  resultat, exkl. effekt leasing866-1 098-5 739942700
Finansiella nyckeltal-finansiell ställning    
Balansomslutning50 94844 75538 28343 50917 737
Eget kapital2 2741 1552 0716 6017 806
Rörelsekapital-3 157-2 624-1 573-1 972-1 575
Räntebärande nettoskuld1 4253 0534 7143 4973 837
Räntebärande nettoskuld/justerat EBITDA0,6508,8neg1,72,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten6 4323 7011 1515 0671 723
Fritt kassaflöde2 202185-2 939777263
Nyckeltal per aktie     
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning191 304 116191 250 686148 645 691103 036 484103 075 976
Resultat/aktie, SEK2,21-8,79-40,027,016,54
Resultat per aktie, SEK, exkl. effekt finansiell leasing4,10-5,75-38,629,156,80
Eget kapital/aktie, SEK11,96,010,864,175,4
Hotellrelaterade nyckeltal    
RevPAR (Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum), SEK683364271707683
ARR (Genomsnittligt pris), SEK1 1839579451 0711 045
OCC (Beläggningsgrad), %57,738,028,766,065,3
Antal rum vid årets utgång55 83154 26553 00352 75551 693