Logotype

Boka hotell

Finansiell översikt

Med undantag för pandemiåren 2020 och 2021 har Scandic sedan 2013 mer än fördubblat omsättningen
och genererat en stabil justerad EBITDA-marginal. Under året rapporterade Scandic tillväxt, lönsamhet och skuldsättningsnivå i linje med de finansiella målen.

Styrkor

  • Aktiv på en attraktiv nordisk hotellmarknad.
  • Starkaste varumärket i Norden och en välinvesterad hotellportfölj.
  • Kommersiell och operativ ledare genom starkt fokus och effektivitet.
  • Attraktiv affärsmodell med rörliga hyror och kontroll över hela värdekedjan.
  • Tillväxtmöjligheter genom nuvarande hotellportfölj samt genom expansion av nätverket.
  • En branschledare inom hållbarhet

FINANSIELLA MÅL

Scandic har under åren fram till 2019 haft en växande omsättning och en justerad EBITDA-marginal som varit nära målet på 11%. Under 2020 och första halvåret 2021 hade dock pandemin en kraftig negativ effekt på Scandics nyckeltal. Från andra halvåret 2021 har Scandic återigen varit lönsamt.

Tillväxt

Koncernens organiska tillväxt, det vill säga
omsättningstillväxt exklusive företagsförvärv, korrigerat för valutakursförändringar, ska uppgå till minst 5 procent per år i genomsnitt över en konjunkturcykel.

Lönsamhet

Koncernens justerade EBITDA-marginal ska uppgå till minst 11 procent i genomsnitt över en konjunkturcykel.


Mål & utfall 2017-2023

MÅL: 5%

För 2023 uppgick den organiska tillväxten till 12,1%.

Mål & utfall 2017-2023

MÅL: 11%

För 2023 uppgick den justerade EBITDA-marginalen till 11,7
procent jämfört 13,2 procent 2022. Exklusive engångsposter förbättrades den justerade EBITDA-marginalen till 11,4 procent.

Kapitalstruktur

Koncernens nettolåneskuld i förhållande till justerat EBITDA ska uppgå till 2–3 ggr.

Utdelning

Scandics utdelningspolicy är att dela ut minst 50 procent av årets vinst.

Mål & utfall 2017-2023

MÅL: 2-3 ggr

Vid utgången av 2023 var nettoskulden 1 503 miljoner SEK1) och justerad EBITDA uppgick till 2 566 miljoner SEK, vilket
resulterade i en nettolåneskuld i förhållande till justerad EBITDA om 0,6 ggr.

* neg., ** ej tillämplig

1) Inkluderat konvertibellånet om 1 109 miljoner SEK. Exkluderat konvertibellånet uppgick nettolåneskuld i förhållande till justerad EBITDA till 0,2 ggr.

Mål & utfall 2017-2023

MÅL: ≥ 50%

Scandics styrelse har föreslagit att ingen utdelning lämnas för 2023.

Femårsöversikt

MSEK20232022202120202019
Finansiella nyckeltal, rapporterat     
Nettoomsättning21 93519 23010 0867 47018 945
Omsättningstillväxt, %14,190,735,6-60,65,2
Omsättningstillväxt, LFL %9,774,633,8-57,41,5
Rörelseresultat2 7852 457-440-4 8002 144
Rörelsemarginal, %12,7%12,8%-4,4%-64,3%11,3%
Årets resultat hänförligt till moderbolaget532394-1 681-5 949722
Balansomslutning53 95650 94844 75538 28343 509
Eget kapital2 1662 2741 1552 0716 601
Rörelsekapital-2 758-3 157-2 624-1 573-1 972
Kassaflöde från den löpande verksamheten6 3946 4323 7011 1515 067
Alternativa nyckeltal     
Justerat EBITDA2 5662 5366-1 5032 046
Justerad EBITDA-marginal, %11,7%13,2%0,1%-20,1%10,8%
Årets  resultat, exkl. effekt IFRS 161 083866-1 098-5 739942
Räntebärande nettoskuld1 5032 9094 3864 7143 497
Räntebärande nettoskuld/justerat EBITDA LTM0,61,1731,0neg1,7
Fritt kassaflöde1 7542 202185-2 939782
Nyckeltal per aktie     
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning191 304 116191 304 116191 250 686148 645 691103 036 484
Resultat/aktie, SEK2,862,21-8,79-40,027,01
Resultat per aktie, SEK, exkl. effekt IFRS 165,094,10-5,75-38,629,15
Eget kapital/aktie, SEK10,811,96,010,864,1
Hotellrelaterade nyckeltal     
RevPAR (Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum), SEK782683364271707
ARR (Genomsnittligt pris), SEK1 2721 1839579451 071
OCC (Beläggningsgrad), %61,457,738,028,766,0
Antal rum vid årets utgång55 64255 83154 26553 00352 755