Logotype

Boka hotell

Styrelsen

Enligt Scandics bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst elva bolagsstämmovalda ledamöter samt inte fler än två suppleanter.

Styrelsen består för närvarande av åtta ledamöter som valdes vid årsstämman den 7 maj 2019 (varav sex omvaldes av årsstämman 2019). För närvarande finns en arbetstagarrepresentant och en arbetstagarsuppleant utsedd till styrelsen.

Åtta av de bolagsstämmovalda styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och de ledande befattningshavarna. Sex av styrelseledamöterna, som är oberoende i förhållande till bolaget och de ledande befattningshavarna, är även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Scandic uppfyller därmed reglerna i Koden avseende styrelsens oberoende gentemot bolaget, de ledande befattningshavarna och bolagets större aktieägare.