Logotype

Boka hotell

Redovisningsprinciper

Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards, IFRS, såsom de är antagna av EU.

Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer, vilket i huvudsak innebär att IFRS tillämpas med vissa undantag och tillägg.

Från den 1 januari 2019 ersatte IFRS 16 Leasing IAS 17 Leasingavtal, vilket innebär att nästans samtliga av koncernens leasingkontrakt redovisas i balansräkningen, då ingen åtskillnad längre görs mellan operationella och finansiella leasingavtal.