Logotype

Boka hotell

Hållbarhets­risker

Under året genomfördes en utvärdering av hållbarhets­risker. I denna beaktades alla fyra områden i FN Global Compact: miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och anti-korruption.

hållbarhet

Leverantörskedjor

Scandic ställer som krav att samtliga leverantörer lever upp till kriterier enligt Global Compact. Dessutom ställs detaljerade krav avseende exempelvis miljö. Det finns risk att leverantörer inte lever upp till dessa högt ställda krav.

Riskhantering

Scandic har en process där alla leverantörer granskas utifrån olika riskkriterier under en upphandling. Där Scandic identifierar en möjlig risk genomförs noggranna kontroller som täcker samtliga hållbarhets­områden.

Arbetsförhållanden

Det finns en risk att arbetsförhållanden för medarbetare inte når upp till en nivå där medarbetarnas hälsa och säkerhet kan säkras.

Riskhantering

Scandic genomför kontinuerligt skyddsronder på hotellen för att säkerställa medarbetarnas säkerhet. Uppföljning sker bland annat genom egenkontroller årligen samt att medarbetarna utvärderar sin fysiska och psykosociala arbetsmiljö i medarbetarundersökningen. Scandic har utöver detta ett anonymiserat visselblåsarsystem som gör det möjligt för medarbetare eller externa parter att rapportera grova avvikelser/händelser anonymt.

Ägarstruktur av fastigheter

Scandic äger inte hotellfastigheter. Detta innebär att Scandic är beroende av att fastighetsägare genomför åtgärder som minskar miljöpåverkan, exempelvis ventilationssystem, värmesystem, etcetera. Det finns en risk att Scandic och fastighetsägare inte fullt ut kommer överens om denna typ av investeringar vilket försvårar för Scandic att uppnå sina mål avseende CO2-utsläpp.

Riskhantering

Scandic har en kontinuerlig dialog med sina fastighetsägare och arbetar aktivt för att tillse att åtgärder vidtas avseende fastigheterna för att minska miljöpåverkan.

Korruption och bedrägeri

Det finns en risk att Scandics interna rutiner inte efterlevs vilket möjliggör korruption och/eller bedrägeri i olika former.

Riskhantering

Scandic har interna regler och rutiner för att undvika risken för korruption och bedrägeri, vilka kontinuerligt uppdateras och kommuniceras. 

Korruption och bedrägeri

Det finns en risk att Scandics interna rutiner inte efterlevs vilket möjliggör korruption och/eller bedrägeri i olika former.

Riskhantering

Scandic har, i samarbete med polis, arbetsgivarorganisation, fack och myndigheter utformat en utbildning som ger medarbetare på hotell möjlighet att upptäcka ifall trafficking och prostitution sker på hotellen. Denna utbildning genomförs kontinuerligt.

Klimatrelaterade risker

Klimatförändringar kan leda till att Scandics verksamhet påverkas såväl fysiskt som finansiellt. Ändrade väderförhållanden kan leda till översvämningar eller åsamka annan skada på hotellfastigheterna. Här måste Scandic samarbeta tätt med fastighetsägarna för att säkerställa att fastigheterna byggs och renoveras med dessa risker i beaktande. Klimatförändringar skulle också kunna påverka leverantörernas förmågor att producera varor som Scandic köper in.

Utöver fysiska skador och problem i försörjningskedjan, som i sig skulle få negativa finansiella konsekvenser för Scandic, skulle energi­kostnader kunna öka och nya regler och skatter kunna implementeras. Nya utsläppsskatter för bolag eller begränsningar i människors resande skulle påverka Scandic signifikant. Ett bristfälligt arbete med att analysera klimatrisker skulle kunna medföra oförutsedda kostnader.

Riskhantering

Scandic följer internationell rapportering om klimatfrågans utveckling och håller en tät kontakt med fastighetsägare och leverantörer för att kunna vara proaktiva.

Anseenderisker kopplade till hållbarhet

Scandic kan drabbas finansiellt och anseendemässigt om man inte lyckas leva upp till hållbarhets­målen eller om man inte lyckas kommunicera sitt hållbarhets­arbete väl. Hållbarhets­frågan är alltmer uppmärksammad och viktig för Scandics kunder som vill leva hälso­samt och göra miljömedvetna val. Om Scandic inte är receptiva vad gäller dessa trender riskerar man att erbjuda produkter som inte uppskattas och dessutom göra sina medarbetare besvikna. Bristande hållbarhets­kunnande i hela organisationen kan leda till att Scandic fattar beslut som är dåliga ur ett hållbarhets­­perspektiv.

Riskhantering

Hållbarhets­kompentens måste finnas i alla delar av bolaget. Policys och uppföljning ska vara integrerat i Scandics rutiner för att säkerställa efterlevnad. Scandic erbjuder sedan flera år ett rikt utbud av växtbaserad och allergi­anpassad mat. Hela den nya hållbarhets­strategin byggs runt att Scandic ska vara det mest hållbara alternativet för att äta, sova och mötas. Scandic strävar mot att bli en förebild inom och utanför branschen och hoppas på så sätt växa sin affär genom att attrahera kunder och göra medarbetare stolta.

Rapporteringskrav

Rapporteringskraven för hållbarhet ökar vilket är ett krav från kunder, investerare och övriga intressenter.

Riskhantering

Scandic har tydliga hållbarhets­kriterier för investeringar i nya hotell, och organisation och kompetens stärks för att kunna hantera detta.

Kontakta oss

Isabelle Blomqvist
Head of Strategy & Sustainability
Isabelle Blomqvist, Head of Strategy & Sustainability

Fortsätt utforska