Logotype

Boka hotell

Definitioner

HOTELLRELATERADE NYCKELTAL

ARR (Average Room Rate)

Average Room Rate är ett genomsnitt av rumsintäkter per sålt hotellrum.

FTE (Full Time Equivalent)

FTE är antalet medarbetare beräknat utifrån totalt antal arbetade timmar för perioden genom årsarbetstid.

LFL (Like-for-like)

LFL avser de hotell som varit i drift under hela innevarande samt föregående år (inga nya eller lämnade hotell för året är inkluderade).

OCC (Occupancy)

Occupancy eller beläggningsgrad avser antal sålda rum i relation till antalet tillgängliga rum. Anges i procent.

RevPAR (Revenue Per Available Room)

Avser genomsnittlig rumsintäkt per tillgängligt rum.

Öppningskostnader

Avser kostnader för kontrakterade och nyöppnade hotell före öppningsdagen.

AKTIERELATERADE NYCKELTAL

Resultat per aktie

Periodens resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Eget kapital per aktie

Eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare, dividerat med total antal aktier vid periodens slut.

FINANSIELLA NYCKELTAL

EBT

Resultat före skatt.

EBIT

Rörelseresultat före finansiella poster och skatt.

ALTERNATIVA NYCKELTAL

EBITDAR

Definition: Rörelseresultat före hyreskostnader, avskrivningar, finansiella poster och skatt.

Motivering: Hyreskostnader är en betydande kostnads­post i Scandics resultaträkning och därmed ger detta mått, som justerar för hyreskostnader, en utökad möjlighet till jämförelse av den löpande verksamheten över tid.

Justerat EBITDA

Definition: Rörelseresultat före öppningskostnader, jämförelsestörande poster och före avskrivningar, finansiella poster och skatt samt justerat för effekt av finansiell leasing.

Motivering: Justerat EBITDA är ett mått som används för att presentera det underliggande operativa resultatet. Nyckeltalet används av Scandics investerare, analytiker och ledning för att utvärdera bolagets operativa verksamhet.

Justerad EBITDA-marginal

Definition: Rörelseresultat före öppningskostnader, jämförelsestörande poster och före avskrivningar, finansiella poster och skatt, justerat för effekt av finansiell leasing i procent av omsättning.

Motivering: Justerad EBITDA-marginalen visar den underliggande marginalen före jämförelsestörande poster och öppningskostnader samt avskrivningar vilket ökar jämförbarheten av resultatprestationen i Scandics löpande verksamhet.

EBITDA

Definition: Rörelseresultat före avskrivningar, finansiella poster och skatt.

Motivering: EBITDA är ett mått som visar vilket värde den löpande verksamheten genererar och är därmed av betydelse för Scandics investerare, analytiker och bolagets ledning.

EBITDA-marginal

Definition: EBITDA i procent av omsättning.

Motivering: EBITDA-marginalen visar vilken marginal den löpande verksamheten genererar och är därmed av betydelse för att bedöma resultatprestationen i Scandics löpande verksamhet.

Justerat EBIT

Definition: Rörelseresultat före öppningskostnader, jämförelsestörande poster och före finansiella poster och skatt, justerat för effekt av finansiell leasing.

Motivering: Justerat EBIT ämnar ge en ökad förståelse för den löpande verksamheten inklusive avskrivningar och tillhandahålla ett jämförbart resultatmått över tid.

Justerad EBIT-marginal

Definition: Rörelseresultat före öppningskostnader, jämförelsestörande poster och före finansiella poster och skatt, justerat för effekt av finansiell leasing i procent av omsättning.

Motivering: Nyckeltalet visar den underliggande marginalen inklusive avskrivningar före öppningskostnader och jämförelsestörande poster vilket ger ett mer jämförbart finansiellt mått över tid jämfört med ej justerad rörelsemarginal.

EBIT-marginal

Definition: Rörelseresultat före finansiella poster och skatt i procent av omsättning.

Motivering: Nyckeltalet visar resultatutvecklingen för koncernen och används av bolagets ledning.

Jämförelsestörande poster

Definition: Jämförelsestörande poster avser poster som ej har direkt med koncernens normala verksamhet att göra, till exempel transaktionskostnader, integrationskostnader, omstruktureringskostnader och realisationsresultat från försäljning av rörelser.

Motivering: För att ge möjligheten att utvärdera Scandics löpande verksamhet och lönsamhet, vid en viss tidpunkt samt över tid, är det av betydelse att redovisa poster som bedöms ligga utanför den normala verksamheten.

Räntebärande nettoskuld

Definition: Skulder till kreditinstitut samt företagscertifikat minus likvida medel.

Motivering: Räntebärande nettoskuld används för att beräkna bolagets skuldsättning som är ett av Scandics finansiella mål. Vald definition motsvarar den definition som används vid beräkning av skuldsättning enligt Scandics låneavtal.

Rörelsekapital, netto

Definition: Omsättningstillgångar, exklusive derivatinstrument och likvida medel, minus kortfristiga skulder, exklusive derivatinstrument, kortfristig del av finansiell leasingskuld och företagscertifikat.

Motivering: Det finns ett behov av att optimera kassagenerering för att skapa värde för våra aktieägare och därför fokuserar ledningen på rörelsekapitalet och att minska ledtiderna mellan intäktsgenereringen och erhållen betalning.