Scandic

Boka hotell

Årsstämma 2020

15 juni, 2020

Årsstämman kommer att äga rum måndagen den 15 juni 2020,
kl. 13.00, på Vasateatern, Scandic Grand Central i Stockholm.

Anmäl deltagande i stämman här

Lämna din digitala poströst här


Scandic uppmanar till digital poströst 

Mot bakgrund av den snabba spridningen av coronaviruset som orsakar Covid-19, och för att värna om våra aktieägares hälsa, har Scandic beslutat att aktieägare innan årsstämman ska kunna utöva sin rösträtt via digital poströst eller med post. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av coronaviruset. Information om poströstning, fullmaktstjänster samt formulär för poströstning och fullmakt finns tillgänglig i slutet på denna sida.

Särskilda åtgärder med anledning av utbrottet av coronaviruset

Den fortsatta spridningen av coronaviruset är alltjämt svår att med någon säkerhet bedöma. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande råder restriktioner mot att hålla allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Scandic kommer att iaktta vid var till gällande restriktioner och begränsningar. Om antalet personer på plats vid årsstämman riskerar att överstiga de vid tidpunkten för stämman gällande restriktionerna och begränsningarna av sammankomster, kan Scandic komma att flytta fram årsstämman till ett senare tillfälle. Som en försiktighetsåtgärd har Scandic även beslutat att vidta bland annat följande:

  • Vid stämman kommer det inte att förekomma några anföranden av styrelseordföranden eller VD. Däremot kommer ett anförande av VD att finnas tillgängligt på Scandics hemsida samma dag som stämman.
  • Scandics styrelse, VD och övriga koncernledningen kommer att närvara på stämman per telefon.
  • Frågorna på stämman kommer att koncentreras till ärenden på dagordningen och andra upplysningar som deltagarna har rätt att erhålla enligt lag. Det kommer således inte att hållas någon allmän frågestund vid denna stämma. Scandic vet att många aktieägare för tillfället vill ställa allmänna frågor om bolaget och dess verksamhet, och Scandic välkomnar sådana frågor och uppmanar den som vill ställa allmänna frågor om Scandic att kontakta Henrik Vikström på henrik.vikstrom@scandichotels.com eller på 0709 52 80 06.
  • Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras.
  • För att underlätta för aktieägare som inte deltar personligen kommer det också att föreslås att årsstämman sänds som webcast på Scandics hemsida.

Scandic följer noga effekterna av utbrottet av coronaviruset i Sverige, och kan i händelse av uppdaterade instruktioner eller rekommendationer från relevanta myndigheter komma att besluta om ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med stämman.