Logotype

Boka hotell

DISCLAIMER

På grund av legala restriktioner är åtkomsten till den här delen av webbplatsen begränsad. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa begränsade webbsidor. Din bekräftelse måste vara korrekt och rättvisande.

På grund av legala restriktioner är informationen på denna del av webbplatsen begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, spridas, publiceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning, publicering eller distribution skulle vara olaglig. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter det här kan innebära. Vänligen tryck här för att återvända till startsidan.

På grund av legala restriktioner är informationen på denna del av webbplatsen begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, spridas, publiceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning, publicering eller distribution skulle vara olaglig. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter det här kan innebära. Vänligen tryck här för att återvända till startsidan.

VIKTIG INFORMATION

Informationen häri är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, spridas, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser. Åtkomst till information och dokumentation på den här delen av webbplatsen är begränsad av legala restriktioner. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa begränsade webbsidor. Din bekräftelse måste vara korrekt och rättvisande.

Informationen på denna del av Scandic Hotels Group AB (publ):s (”Bolagets”) webbplats är (a) inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”)), Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och (b) utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i enlighet med Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd, och därför får inte värdepappren erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Kanada eller Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplatser kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och dokument. Alla personer som önskar åtkomst till dokumenten på denna del av Bolagets webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte inhämtas. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du inte har tillåtelse att ha åtkomst till informationen och dokumentationen på den här webbplatsen, eller vid tvivel om du har sådan tillåtelse, vänligen lämna denna webbplats.

Jag intygar därför att:

 1. Jag är bosatt och befinner mig i ett land utanför USA, Australien Kanada och Japan;

 2. Jag är behörig att få åtkomst till informationen och dokumentationen på denna del av webbplatsen utan att vara föremål för någon juridisk begränsning och utan att Bolaget måste vidta ytterligare åtgärder;

 3. Jag kommer inte att överföra eller på annat sätt skicka någon information på den här webbplatsen till publikationer med allmän cirkulering i USA; och

 4. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan..


På grund av legala restriktioner är informationen på denna del av webbplatsen begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, spridas, publiceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning, publicering eller distribution skulle vara olaglig. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter det här kan innebära. Vänligen klicka här för att återvända till startsidan.

Scandic offentliggör de slutliga villkoren för den fullt garanterade företrädesemissionen

25 maj, 2020 | 08:00 CEST | Regulatorisk

Scandic Hotels Group AB (publ) (“Scandic” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 29 april 2020 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande av den extra bolagsstämman (”Extra Bolagsstämman”) den 28 maj 2020, genomföra en nyemission om cirka 1,75 miljarder SEK med företrädesrätt för Scandics befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Scandics styrelse offentliggör idag de slutliga villkoren för Företrädesemissionen. Det maximala antalet nya aktier som kan emitteras är 88 272 918. Aktieägare i Scandic har företrädesrätt att teckna sex (6) nya aktier per sju (7) befintliga aktier. Teckningskursen är 20 SEK per aktie.

Företrädesemissionen i korthet

 • Aktieägare i Scandic har företrädesrätt att teckna sex (6) nya aktier per sju (7) befintliga aktier, det vill säga en teckningsrelation om 6:7. 
 • Teckningskursen har fastställts till 20 SEK per ny aktie vilket, under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, motsvarar en total emissionslikvid om högst cirka 1 765 miljoner SEK före avdrag för transaktionskostnader hänförliga till Företrädesemissionen. 
 • Avstämningsdag för att delta i Företrädesemissionen är den 1 juni 2020 och teckningsperioden löper från och med den 3 juni 2020 till och med den 17 juni 2020. 
 • Sista dagen för handel i Scandic-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 maj 2020 och första dagen för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 29 maj 2020. Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 3 juni 2020 till och med den 15 juni 2020. 
 • Företrädesemissionen förutsätter godkännande av Extra Bolagsstämman som äger rum den 28 maj 2020. 
 • Vissa av Bolagets största aktieägare, Stena Sessan AB (”Stena”), AMF Pensionsförsäkring AB (”AMF Pensionsförsäkring”) och Formica Capital AB (”Formica Capital”) har, med förbehåll för sedvanliga villkor, åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen motsvarande deras respektive pro rata-andelar, motsvarande 19,9 procent, 16,5 procent respektive 5,3 procent, vilket sammanlagt utgör 41,6 procent av Företrädesemissionen, samt att rösta för Företrädesemissionen vid Extra Bolagsstämman. Därutöver har AMF Pensionsförsäkring åtagit sig att, med förbehåll för sedvanliga villkor, teckna ytterligare upp till 500 miljoner SEK i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 28,3 procent av Företrädesemissionen, under förutsättning att AMF Pensionsförsäkring inte blir ägare till mer än 29,9 procent av aktierna i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen, beräknat inklusive eventuellt innehav genom andra entiteter inom den koncern vari AMF Pensionsförsäkring ingår. Därutöver har Swedbank Robur uttryckt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen, motsvarande 5,7 procent, samt att rösta för Företrädesemissionen vid Extra Bolagstämman. Bolagets VD, CFO och styrelseordförande har även uttryckt avsikt att delta i Företrädesemissionen. 
 • DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige (”DNB Markets”) och Goldman Sachs International har idag ingått ett placeringsavtal i samband med Företrädesemissionen, enligt vilket DNB Markets och Goldman Sachs International agerar som så kallade underwriters och, med förbehåll för sedvanliga villkor, samt att Bolagets aktieägare (Stena, AMF Pensionsförsäkring och Formica Capital) tecknar aktier i Företrädesemissionen i enlighet med vad som anges ovan, garanterar Företrädesemissionen till lika stor del, uppgående till ett maximalt belopp motsvarande det belopp i Företrädesemissionen som inte omfattas av teckningsåtagandena från Stena, AMF Pensionsförsäkring och Formica Capital.

Bakgrund och motiv

Från slutet av februari 2020 började beläggningsgraden på Scandics hotell att falla till följd av spridningen av COVID-19. I mars sjönk omsättningen för jämförbara enheter med 47 procent jämfört med 2019. I april uppgick Scandics beläggningsgrad till rekordlåga 6 procent. Sedan mitten av april har både beläggningsnivån och bokningstrenden förbättrats. Från och med slutet av maj planerar Scandic att successivt återöppna fler hotell. Scandic räknar med en successiv ökning av beläggningsgraden under maj och juni med några procentenheter per månad.

Som offentliggjordes den 29 april 2020 har Scandic på kort tid vidtagit ett antal omfattande åtgärder för att stärka sin kapitalstruktur och likviditetsposition, utöver väsentliga kostnads­besparingar och kassaflödeshanteringsåtgärder som redan har annonserats för att anpassa verksamheten till det rådande affärsklimatet. Dessa åtgärder är utformade för att hjälpa Bolaget under en period av extremt låg beläggning och för att stärka dess ställning som ett ledande och ansvarsfullt nordiskt hotellbolag på längre sikt.

Åtgärderna innefattar den kommande Företrädesemissionen om högst cirka 1 765 miljoner SEK före avdrag för transaktionskostnader hänförliga till Företrädesemissionen, samt en ny kreditfacilitet om 1 150 miljoner SEK (”Kreditfaciliteten”). För att säkra Bolagets likviditetsposition fram till dess att Företrädesemissionen och Kreditfaciliteten är på plats har Scandic också ingått avtal om en kortfristig bryggfinansiering om 250 miljoner SEK (”Bryggfinansieringen” och tillsammans med Kreditfaciliteten och Företrädesemissionen, ”Finansieringen”). Kreditfaciliteten och Bryggfinansieringen är föremål för uppfyllandet av sedvanliga villkor inklusive, men inte begränsat till, att Företrädesemissionen kommer att vara fullt garanterad.

Företrädesemissionen förväntas vid full teckning att tillföra Scandic högst cirka 1 765 miljoner SEK före avdrag för transaktionskostnader hänförliga till Företrädesemissionen, vilka beräknas uppgå till cirka 60 miljoner SEK (inklusive ersättning om cirka 12 miljoner SEK för garantiåtaganden). Nettoemissionslikviden om högst cirka 1 705 miljoner SEK kommer att användas till att återbetala Bryggfinansieringen (till den del denna utnyttjats) och resterande del av emissionslikviden kommer att, tillsammans med den nya Kreditfaciliteten om 1 150 miljoner SEK vilken kommer att göras tillgänglig för utnyttjande av Bolaget först efter genomförandet av Företrädesemissionen, användas för att stärka Bolagets balansräkning, rörelsekapital och att säkerställa Bolagets likviditetsposition under en period av avbrott som saknar tidigare motstycke, samt för att föra Scandic tillbaka till lönsam tillväxt så snart situationen stabiliseras.

Finansieringen om cirka 2,9 miljarder SEK, före avdrag för transaktionskostnader hänförliga till Företrädesemissionen, beräknas ge en betydande likviditetsbuffert även i ett pessimistiskt återhämtningsscenario och efter regleringar av uppskjutna hyresbetalningar. Detta betyder att likviditeten, med god marginal, är säkrad fram till slutet av 2021. Likviditetsbehovet förväntas kulminera under första halvåret 2021 till följd av den säsongsåterkommande uppbyggnaden av rörelsekapital samt regleringar av vissa uppskjutna hyresbetalningar, skatter och avgifter.

Scandics återhämtningsscenario förutsätter en successiv ökning av beläggningsgraden under maj och juni med några procentenheter per månad från den rekordlåga nivån om 6 procent i maj för att sedan gradvis återhämtas under det andra halvåret 2020 och att nivån för den genomsnittliga rumsintäkten per tillgängligt rum för 2021 är 15-25 procent lägre än motsvarande nivåer under 2019.

För ytterligare information gällande bakgrund och motiv, inklusive ytterligare information om Bolaget, hänvisas till pressmeddelandet den 29 april 2020, samt till prospektet för Företrädesemissionen som förväntas offertliggöras omkring den 1 juni 2020.

Villkor för Företrädesemissionen

Aktieägare som på avstämningsdagen, den 1 juni 2020, är registrerade aktieägare i Scandic har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Aktieägare kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av sex (6) nya aktier. Aktiekapitalet kommer att ökas med högst 22 068 229,50 SEK och det högsta antalet aktier som kan komma att emitteras är 88 272 918 aktier. Teckningskursen är fastställd till 20 SEK per aktie och förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, förväntas emissionslikviden uppgå till högst cirka 1 765 miljoner SEK före avdrag för transaktionskostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier vid utnyttjande av teckningsrätter till personer som är bosatta i andra länder än Sverige och andra jurisdiktioner som prospektet kommer passporteras till (Danmark, Norge och Finland) kan påverkas av värdepapperslagstiftningen i sådana länder. Med anledning härav kommer aktieägare som har sina aktier direktregistrerade på VP-konto med registrerade adresser i Australien, Kanada, Japan eller USA eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller annat myndighetsgodkännande inte att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton. De teckningsrätter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer istället att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer emellertid inte att utbetalas. Trots vad som nämnts ovan kan Bolaget, oberoende av och utan deltagande från DNB Markets och Goldman Sachs International, tillåta befintliga aktieägare i USA som utgör kvalificerade institutionella investerare (Eng. qualified institutional buyers) så som definierat i Rule 144A i Securities Act, att teckna aktier med stöd av teckningsrätter i enlighet med tillämpliga undantag som görs för sådana placeringar i enlighet med Section 4(a)(2) i Securities Act.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen den 1 juni 2020 eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand tilldelas övriga som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning av aktier ske till AMF Pensionsförsäkring i enlighet med deras garantiåtagande och i sista hand ska tilldelning ske till DNB Markets och Goldman Sachs International som har ingått garantiåtaganden.

Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 1 juni 2020. Aktierna handlas inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen till och med den 28 maj 2020. Teckning ska ske under teckningsperioden från och med den 3 juni 2020 till och med den 17 juni 2020. Handeln i teckningsrätter förväntas pågå från och med den 3 juni 2020 till och med den 15 juni 2020 på Nasdaq Stockholm. Handeln i betalda tecknade aktier (BTA) förväntas pågå från och med den 3 juni 2020 till och med den 23 juni 2020 på Nasdaq Stockholm.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 46 procent, men har möjlighet att delvis kompensera sig ekonomiskt för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av Extra Bolagsstämman som kommer att hållas den 28 maj 2020 klockan 13:00 CEST på Scandic Alvik i Stockholm. Kallelsen till Extra Bolagsstämman finns tillgänglig på Scandics hemsida.

Teckningsåtaganden och garantiförbindelser

Vissa av Bolagets största aktieägare, Stena, AMF Pensionsförsäkring och Formica Capital har, med förbehåll för sedvanliga villkor, åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen motsvarande deras respektive pro rata-andelar, motsvarande 19,9 procent, 16,5 procent respektive 5,3 procent, vilket sammanlagt utgör 41,6 procent av Företrädesemissionen, samt att rösta för Företrädesemissionen vid Extra Bolagsstämman. Därutöver har AMF Pensionsförsäkring åtagit sig att, med förbehåll för sedvanliga villkor, teckna ytterligare upp till 500 miljoner SEK i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 28,3 procent av Företrädesemissionen, under förutsättning att AMF Pensionsförsäkring inte blir ägare till mer än 29,9 procent av aktierna i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen, beräknat inklusive eventuellt innehav genom andra entiteter inom den koncern vari AMF Pensionsförsäkring ingår. Därutöver har Swedbank Robur uttryckt sin avsikt att teckna för sin pro rata-andel i Företrädesemissionen, motsvarande 5,7 procent, samt att rösta för Företrädesemissionen vid Extra Bolagstämman. Bolagets VD, CFO och styrelseordförande har även uttryckt avsikt att delta i Företrädesemissionen.

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, som agerar Joint Global Coordinator och Joint Bookrunner och Goldman Sachs International, som agerar Joint Global Coordinator och Joint Bookrunner har idag ingått ett placeringsavtal i samband med Företrädesemissionen, enligt vilket DNB Markets och Goldman Sachs International agerar som så kallade underwriters och, med förbehåll för sedvanliga villkor, samt att Bolagets aktieägare (Stena, AMF Pensionsförsäkring och Formica Capital) tecknar aktier i Företrädesemissionen i enlighet med vad som anges ovan, garanterar Företrädesemissionen till lika stor del, uppgående till ett maximalt belopp motsvarande det belopp i Företrädesemissionen som inte omfattas av teckningsåtagandena från Stena, AMF Pensionsförsäkring och Formica Capital.

Tidsplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidsplan är preliminär och kan komma att ändras

28 maj 2020 Extra Bolagsstämman för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen 

28 maj 2020 Sista handelsdag i Scandics aktie med rätt att delta i Företrädesemissionen

1 juni 2020 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet

1 juni 2020 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen

3 juni 2020 - 15 juni 2020 Handel i teckningsrätter

3 juni 2020 - 17 juni 2020 Teckningsperiod

3 juni 2020 - 23 juni 2020 Handel i BTA

24 juni 2020 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen


Rådgivare

Goldman Sachs International och DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, agerar Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, Svenska Handelsbanken AB (publ) och Nordea Bank Abp, Sverige Filial, agerar Joint Bookrunners, och Vinge och Nord Advokater agerar legala rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Goldman Sachs International, DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, Svenska Handelsbanken AB (publ) och Nordea Bank Abp, Sverige Filial, agerade Joint Financial Advisers till Scandic avseende Bolagets finansieringsalternativ.

För mer information, kontakta:

Jan Johansson, Ekonomi- och finansdirektör, Scandic Hotels Group
Email: jan.johansson@scandichotelsgrop.com
Telefon: +46 709 758972

Henrik Vikström, Director Investor Relations, Scandic Hotels Group
Email: henrik.vikstrom@scandichotelsgrop.com
Telefon: +46 709 528006

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 Maj 2020 kl. 08.00 CEST.


Om Scandic Hotels Group

Scandic är det största hotellföretaget i Norden med mer än 280 hotell i drift och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är ledande när det kommer till att integrera hållbarhet inom alla områden och dess prisbelönta koncept inom tillgänglighet säkerställer att Scandic är till för alla. Väl omtyckt av gäster och medarbetare är Scandic Friends Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen och företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna i regionen. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt