Logotype

Boka hotell

Scandics delårsrapport Q2 2019 – God efterfrågan och förbättrad underliggande tillväxt

Finansiella rapporter | Finansiell information | 19 jul, 2019 | 07:30 CEST

Sammanfattning andra kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 2,2% till 4 853 MSEK (4 748) och den organiska tillväxten uppgick till 0,8%. Nettoomsättningen för jämförbara enheter sjönk med 1,6%, vilket förklaras av negativa kalendereffekter på grund av att påskhelgen i år inföll i april. Exklusive dessa kalendereffekter var den underliggande tillväxten positiv i kvartalet.  
 • Justerat EBITDA uppgick till 559 MSEK (618) motsvarande en marginal på 11,5% (13,0). Jämförelseperiodens resultat var positivt påverkat av marknadsvärdering av terminskontrakt för el med 31 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,67 SEK (2,51). Justerat för effekter från finansiell leasing var resultatet per aktie 2,16 SEK (2,55). Kvartalets resultat påverkades negativt av kalendereffekter.

Sammanfattning första halvåret  

 • Nettoomsättningen steg med 4,5% till 8 919 MSEK (8 539) och den organiska tillväxten uppgick till 2,5%. För jämförbara enheter steg omsättningen med 0,2%.
 • Justerat EBITDA uppgick till 719 MSEK (733) motsvarande en marginal på 8,1% (8,6). Jämförelseperiodens resultat var positivt påverkat av marknadsvärdering av terminskontrakt för el med 38 MSEK.
 • Det fria kassaflödet förbättrades under perioden, och uppgick till -71 MSEK (-416).
 • Under perioden har ett flertal åtgärder vidtagits i syfte att ytterligare förbättra lönsamhet, kassaflöde och marknadsposition.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,02 SEK (1,12). Exklusive effekt från finansiell leasing uppgick resultat per aktie till 3,03 (1,25).
    

VD-ord i korthet

Jag är tillfreds med att rapportera ett justerat EBITDA på 719 MSEK (733) för det första halvåret. Detta innebär en underliggande förbättring när vi beaktar en engångseffekt om 38 MSEK i jämförelseperioden. Dessutom förbättrade vi vårt fria kassaflöde i perioden, bland annat drivet av en bättre utveckling av rörelsekapitalet och lägre investeringar.

Efterfrågan har ökat på samtliga marknader. I Norge har effekten av den ökande hotellkapaciteten i Oslo helt kompenserats av en stark efterfrågeökning i landet som helhet i det första halvåret.

Det är glädjande att vi har börjat se effekter från ett antal initiativ, samtidigt som förvärvet av Restel fortsätter att utvecklas väl med såväl högre kostnads­effektivitet som stärkta marknadsandelar.

Åtgärder för stärkt lönsamhet, kassaflöde och marknadsposition

Scandics marginaler har varit relativt stabila de senaste åren, trots en hög omsättningstillväxt. Detta är något vi vill förbättra och därför har vi påbörjat ett antal åtgärder som syftar till att ytterligare stärka bolagets lönsamhet, kassaflöde och marknadsposition.

 • Översyn av portföljen och vi räknar med att lämna ett antal hotell som inte bidrar finansiellt.
 • Ökat fokus på att lyfta lönsamheten inom restaurang och konferensverksamheten.
 • Åtgärder för att höja kapitaleffektiviteten och lönsamheten inom våra renoverings- och expansionsinvesteringar.
 • Ökad synlighet i marknaden och förstärkt satsning på internationella kunder och distribution.
 • Ökning av bolagets digitaliseringsgrad i syfte att förbättra kostnads­effektiviteten och kundupplevelsen.
    

Stark pipeline för de kommande åren

Scandic har en stark pipeline på totalt 5 180 rum, och vi har ett högt tempo i förnyelsen av hotellportföljen. Under kvartalet öppnade vi signaturhotellet Marski by Scandic i centrala Helsingfors som varit stängt för renovering och vi annonserade två nya hotell som båda planeras bidra positivt till vår marginal. I det tredje kvartalet ser vi fram emot att öppna Scandic Falkoner, ett hotell med 334 rum i det attraktiva Frederiksbergsområdet i Köpenhamn.

Liknande marknadsförutsättningar väntas i Q3

Marknadsförutsättningarna förväntas under det kommande kvartalet vara fortsatt stabila. För Q3 räknar vi med en omsättningstillväxt för jämförbara enheter på 1-2%. Därutöver bedöms fler hotell i drift bidra med ca 2,5% till nettoomsättningen.

Jens Mathiesen
VD & koncernchef

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 kl. 07.30 CET.
  

Rapportpresentation 19 juli 2019 kl 09.00 CET 

En presentation av rapporten sker i dag den 19 juli kl 09.00 CET. Scandics VD & koncernchef Jens Mathiesen presenterar rapporten tillsammans med CFO Jan Johansson i en webbsändning och telefonkonferens.

För deltagande per telefon, vänligen ring: SE: +46850558354 UK: +443333009262. Ring gärna in 5 minuter innan start. Presentationen sker på engelska.

Webbsändningen hittar du på www.scandichotelsgroup.com, där även delårsrapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Vikström, Director Investor Relations
E-post: henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 70 952 80 06
www.scandichotelsgroup.com

  

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 18 000 medarbetare och med ett nätverk av drygt 280 hotell fördelat på cirka 57 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA. Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com