Logotype

Boka hotell

Ansvarstagande samhällsaktör

Scandics övergripande ambition är att vara och uppfattas som en ansvarstagande samhällsaktör. Här ingår våra insatser för trygghet och säkerhet, inköp och leverantörer samt etiskt agerande och antikorruption. I arbetet ingår också Scandic i samhället, det omfattande samhällsengagemang som bedrivs på samtliga  våra hotell sedan 2001.

Djurskydd

Att verka för god djurhälsa är viktigt för Scandic. Att våra leverantörer ska följa gällande lagstiftning är självklart. Ibland kan vi behöva gå längre än så – vi utvärderar löpande olika delar av verksamheten för att se om Scandics krav behöver skärpas.

På Scandic Hotels står vi bakom European Chicken Commitment (ECC) som en del av vårt arbete för bättre djurvälfärd. Beslutet innebär att vi strävar efter att uppnå att 100 % av kycklingen vi köper uppfyller ECC:s kriterier senast 2026. I Sverige och Danmark går Scandic ännu längre och arbetar för att minst 20 % av kycklingköttet vi serverar kommer från gårdar som garanterar djurens tillgång till utevistelse.

Läs mer om ECC här: https://welfarecommitments.com/letters/europe/se/

Människohandel och prostitution

Scandic vill göra vad vi kan för att motverka människohandel och prostitution som vi vet kan förekomma på hotell. Bland annat ges våra medarbetare möjlighet till utbildning för att kunna  identifiera detta. Här samverkar vi med polisen och experter för att säkerställa att våra kunskaper är uppdaterade

Trygghet och säkerhet

Hotell är mer eller mindre publika platser där mycket kan hända. Scandic arbetar kontinuerligt med trygghet och säkerhet. Utbildning för personalen är en viktig del i arbetet.

Varje halvår genomför vi krisövningar som simulerar tänkbara relevanta händelser, däribland  extraordinära händelser som terrorattentat eller lockdowns. Scandics centrala krisorganisation håller i övningarna och följer upp resultaten i ett digitalt verktyg. I tillägg till krisövningarna genomför vi obligatoriska brand-­ och evakueringsutbildningar och första hjälpen-kurser.

Alla hotell har tillgång till krisstöd via Scandics Crisis Call Center, en larmcentral med utbildad säkerhetspersonal som är tillgänglig dygnet runt. Krisstödet kan till exempel innebära kontakt med psykologer och krisstödjare.

Inköp och leverantörer

Inköpsteamet får träning och stöd, så att de ska kunna göra rätt inköp ur hållbarhets­perspektiv. Till sin hjälp har de också Scandics generella och specifika riktlinjer för hållbart inköp. Här anges till exempel lämpliga material och ämnen samt krav på att alltid tillämpa försiktighetsprincipen vid
utvärdering av material och substanser.

Hållbarhet är en av Scandics grundläggande principer i samband med inköp. Varje inköpsprojekt börjar med en hållbarhets­screening. Genomlysningen omfattar kriterier för miljö, antikorruption, mänskliga rättigheter och arbetsmiljö. Alla leverantörer som klarar urvalsprocessen åtar sig
att följa Scandics uppförandekod för leverantörskedjan. 

Scandic genomför också löpande riskbedömningar av leverantörsbasen. Majoriteten av Scandics större leverantörer finns i Norden och förknippas med låg risk. När det råder osäkerhet kring en leverantör gör vi en djupare utvärdering där leverantören gör en självskattning. Vid behov går
vi vidare och då kan det bli aktuellt med revision på plats hos leverantören. Identifierade avvikelser hanteras enligt en åtgärdsplan som leverantören tar fram och Scandic godkänner. Bristerna behöver åtgärdas inom den överenskomna tidsramen för att leverantören ska fortsätta vara partner till Scandic

Givet Scandics storlek och styrka kan vi ställa höga krav. Scandic för löpande dialog med leverantörerna för att stödja deras utveckling. I vissa fall gör leverantörerna omfattande förändringar för att möta Scandics hållbarhets­krav.

Affärsetik och antikorruption

Lagligt och lämpligt agerande i alla lägen är grundläggande för Scandics relationer med intressenter och omvärldens förtroende för oss. Scandic följer alla gällande lagar och regler för att förebygga, upptäcka och hantera korrupt beteende, inklusive utpressning, mutor, nepotism, bedrägeri och penningtvätt. Antikorruption ingår i Scandics uppförandekod för medarbetare och för leverantörer. I tillägg till uppförandekoden finns en särskild antikorruptionspolicy. Den som misstänker avvikelser från Scandics policyer kan göra en anonym anmälan via Scandics visselblåsarkanal som är tillgänglig inom och utanför Scandic.

Scandic i samhället

Sedan 2001 driver vi initiativet Scandic i samhället som går ut på att varje hotell gör minst tre  insatser eller aktiviteter för lokalsamhället. Att på olika sätt stödja orterna där Scandic verkar är viktigt för oss. Det stärker relationerna till lokala intressenter och bygger stolthet bland  medarbetarna. Oftast är det medarbetarna på hotellen som initierar olika aktiviteter och involverar lokala samarbetspartners.

Exempel på aktiviteter inkluderar initiativ där Scandics medarbetare bland annat donerar mat, kuddar, filtar och andra föremål från våra hotell, men även sin tid och energi­ till aktiviteter som gynnar samhället där Scandic bedriver hotellverksamhet.

Vi långtidsuthyr också hotellrum som annars hade stått tomma. Nyttan är ömsesidig – Scandic minskar intäktsbortfallet och framförallt kan studenter i städer med brist på prisvärda bostäder flytta till egna boenden.

Nästa steg

I slutet av året inledde vi en översyn av Scandics policyer, implementering och uppföljning relaterade till vår roll som ansvarstagande samhällsaktör. Det arbetet fortsätter under 2024.