Scandic

Boka hotell

Extra bolagsstämma 2020

28 maj, 2020

Scandic håller extra bolagsstämma torsdag den 28 maj 2020 kl. 13:00 på Scandic Alvik i Stockholm.

Anmäl deltagande i stämman här

Lämna din digitala poströst här

Scandic uppmanar till digital poströst 

Scandic uppmanar samtliga aktieägarna att använda möjligheten till digital poströst i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt under fliken "Relaterade Dokument" nedan. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Scandic tillhanda senast fredagen den 22 maj 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under ”Registrering och anmälan” ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till camilla.kohler@scandichotels.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Information med anledning av coronaviruset (covid-19) 

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (covid-19) har Scandic vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför extra bolagsstämman den 28 maj 2020. Åtgärderna vidtas för att minska risken för smittspridning.

  • Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se ovan, samt möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Förhandsröstnings- och fullmaktsformulär finns att hämta under fliken "Relaterade Dokument" nedan.  
  • Externa gäster bjuds inte in. 
  • Ingen förtäring kommer att serveras före eller efter extra bolagsstämman. 
  • Extra bolagsstämman kommer att genomföras på kortast möjligast tid utan att inskränka aktieägarnas rättigheter. 
  • Ta gärna också del av Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer.

Den fortsatta spridningen av coronaviruset (covid-19) och dess effekter är alltjämt svår att med säkerhet bedöma och Scandic följer utvecklingen noggrant. Om ytterligare försiktighetsåtgärder rörande bolagsstämman behöver vidtas kommer information om detta att publiceras på Bolagets hemsida, www.scandichotelsgroup.com, under fliken "Extra Bolagsstämma 2020".