Logotype

Boka hotell

Kommuniké från Scandics extra bolagsstämma

Pressmeddelande | Finansiell information | 28 maj, 2020 | 13:45 CEST | Regulatorisk
Scandics extra bolagsstämma hölls torsdagen den 28 maj 2020 i Stockholm. Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen lagt fram.

Ändring av bolagsordning

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital, samt att göra vissa mindre redaktionella förändringar. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att registrera hos Bolagsverket den bolagsordning som bolagsstämman antagit vars gränser för det lägsta och högsta antalet aktier i bolaget är förenligt med det totala antalet aktier i bolaget efter genomförandet av den företrädesemission som styrelsen beslutat om under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande. Följande tre alternativ till huvudsaklig ändring av bolagsordning har antagits av bolagsstämman:

Alternativ 1

Det beslutades att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 12 500 000 kronor och högst 50 000 000 kronor till lägst 28 125 000 kronor och högst 112 500 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 28 125 000 kronor och högst 112 500 000 kronor.

Det beslutades även att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 till lägst 112 500 000 och högst 450 000 000. Bolagsordningen § 5 får därmed följande lydelse:

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 112 500 000 och högst 450 000 000.

Alternativ 2

Det beslutades att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 12 500 000 kronor och högst 50 000 000 kronor till lägst 112 500 000 kronor och högst 450 000 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 112 500 000 kronor och högst 450 000 000 kronor.

Det beslutades även att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 till lägst 450 000 000 och högst 1 800 000 000. Bolagsordningen § 5 får därmed följande lydelse:

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 450 000 000 och högst 1 800 000 000.

Alternativ 3

Det beslutades att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 12 500 000 kronor och högst 50 000 000 kronor till lägst 450 000 000 kronor och högst 1 800 000 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 450 000 000 kronor och högst 1 800 000 000 kronor.

Det beslutades även att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 till lägst 1 800 000 000 och högst 7 200 000 000. Bolagsordningen § 5 får därmed följande lydelse:

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 1 800 000 000 och högst 7 200 000 000.

Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 29 april 2020 att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. I enlighet med vad som offentliggjordes den 25 maj 2020 innebär de av styrelsen fastställda villkoren för emissionen att varje aktie i bolaget som innehas på avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen, den 1 juni 2020, berättigar till en teckningsrätt och att sju teckningsrätter ger rätt till teckning av sex nya aktier. Teckningskursen har fastställts till 20 kronor per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka högst 1 765 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Teckningstiden löper under perioden 3 juni 2020 – 17 juni 2020, eller den senare dag som bestäms av styrelsen. Företrädesemissionen innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 22 068 229,50 kronor genom en emission av högst 88 272 918 nya aktier. Ytterligare information om företrädesemissionen kommer att finnas i det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 1 juni 2020.

För ytterligare information om besluten hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen däri som finns tillgängliga på bolaget hemsida, www.scandichotelsgroup.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Vikström, Director Investor Relations, Scandic Hotels Group
Email: henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 709 528 006

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 maj 2020 kl. 13:45 CEST.

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med mer än 280 hotell i drift och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är ledande när det kommer till att integrera hållbarhet inom alla områden och dess prisbelönta koncept inom tillgänglighet säkerställer att Scandic är till för alla. Väl omtyckt av gäster och medarbetare är Scandic Friends Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen och företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna i regionen. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.scandichotelsgroup.com      

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt