Logotype

Boka hotell

Scandics delårsrapport Q1 2021 – Väl förberedda inför en återhämtning

Finansiella rapporter | Finansiell information | 28 apr, 2021 | 07:30 CEST | Regulatorisk

Sammanfattning av första kvartalet

 • Nettoomsättningen minskade med 72 procent till 930 MSEK (3 343).
 • Den genomsnittliga beläggningsgraden sjönk till 17,5 procent i kvartalet. Aktivitetsnivån var särskilt låg i de större städerna.
 • I alla länder har fortsatta restriktioner från myndigheterna i syfte att minska smittspridningen haft en kraftigt negativ effekt på hotellmarknaden.
 • Justerat EBITDA uppgick till -775 MSEK (-174). Kvartalsresultatet påverkades positiv av erhållna statliga stöd om 247 MSEK samt hyresrabatter om ca 143 MSEK.
 • Exklusive IFRS 16 uppgick resultat per aktie till -4,90 SEK (-37,63).
 • Den 26 mars genomförde Scandic en placering av konvertibler som tillför en bruttolikvid om 1 609 MSEK.
 • Avtal om förlängning av existerande kreditfaciliteter om 6 650 MSEK till 31 december 2023.
 • I januari öppnade Scandic Arlandastad med 150 rum.

Händelser efter balansdagens slut

 • På den extra bolagsstämman den 21 april godkändes styrelsens beslut om emission av konvertibler.
 • Den 14 april meddelade Scandic att Fredrik Wetterlundh har rekryterats till tjänsten som Chief Human Resources Officer. Fredrik påbörjar sin tjänst i augusti.
 • Under april öppnades Scandic Grand Central i Helsingfors.
   

VD-ord i korthet

Beläggningen har som väntat varit fortsatt låg i kvartalet. Framförallt har efterfrågan i storstäderna påverkats av avsaknad av affärsresande kombinerat med ett nästan obefintligt nöjesutbud där bland annat restauranger varit stängda eller har haft begränsade öppettider. 

Vi räknar med en återhämtning driven av inhemskt fritidsresande, när restriktionerna nu lättas i takt med att ökade vaccinationer leder till minskade smittotal. Precis som för ett år sedan agerar kunderna med kort framförhållning där bokningarna i stor utsträckning sker i samband med kommunikation om lättade restriktioner. Förra året ökade beläggningsgraden från extremt låga nivåer i april till drygt 40 procent i juli och vi förväntar ett liknande mönster i år. I sommar förväntas dock beläggningen bli högre än föregående år, drivet av bättre efterfrågan i storstäderna. Beläggningen var i början av april på ungefär samma nivå som det första kvartalet, men har därefter ökat något och var den senaste veckan omkring 22 procent. Vi förväntar en påtagligt positiv effekt på efterfrågan så snart restriktionerna lättas.

Scandics har utvecklat ett hotellerbjudande till breda målgrupper vilket gör oss väl positionerade för återhämtningen. Under åren innan pandemin såg vi en tydlig strukturell tillväxt inom fritidsresande. Vi är övertygade om att den trenden fortsätter när marknaden stabiliseras och vi har högt fokus på att ytterligare anpassa vårt kunderbjudande för det.

Affärsresandet förväntas till viss del ändra karaktär framöver med högre andel digitala möten, och vi har nyligen lanserat hybridmöten för att möta den trenden. Inför hösten ser vi ett uppdämt behov för möten bland våra kunder, för att återupprätta relationer både inom den egna organisationen och gentemot kunder efter ett år där många arbetat hemifrån. Även om vi så klart påverkas av ett ändrat mötesbeteende, tror vi att relativt stora delar av det inhemska affärsresandet kommer att återgå till de nivåer som rådde innan pandemin. Det gäller inte minst vår försäljning till kunder som är verksamma inom större projekt såsom infrastruktur-, bygg- renoveringsprojekt samt vår ledande position för sportgrupper.

I slutet av mars genomförde vi en placering av konvertibler samtidigt som vi också kommit överens med våra långivare om att kreditfaciliteterna förlängs till slutet av 2023. Med dessa åtgärder bedömer vi att vi täcker vårt likviditetsbehov fram till att marknaden har normaliserats och Scandic har ett positivt kassaflöde.

Scandic har en stark marknadsposition med ett välkänt och etablerat varumärke och hög kundnöjdhet. Med kraftigt sänkt kostnads­nivå och en effektiv operationell modell har vi bra förutsättningar att nå goda marginaler när marknaden kommer tillbaka. Med tanke på den begränsade visibiliteten i marknaden på kort sikt, kommer Scandic den 15 juni publicera en uppdatering om marknadsutvecklingen.

Jens Mathiesen
VD & koncernchef
  

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2021  kl. 07.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Vikström, Director Investor Relations
E-post:
henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 70 952 80 06
www.scandichotelsgroup.com
  

Rapportpresentation 28 april 2021  kl 09.00 CET
En presentation av rapporten sker i dag den 28 april kl 09.00 CET. Scandics VD & koncernchef Jens Mathiesen CFO Jan Johansson presenterar rapporten tillsammans med CFO Jan Johansson i en webbsändning och telefonkonferens.

För deltagande per telefon, vänligen ring: Sverige: +46 8 505 58 353, UK: +44 3333 009 260 in the UK.

Ring gärna in 5 minuter innan start. Presentationen sker på engelska.

Webbsändningen hittar du på www.scandichotelsgroup.com, där även boksluts­kommunikén och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga.

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt