Logotype

Boka hotell

Scandics boksluts­kommuniké 2018 – God efterfrågan i kvartalet

Finansiella rapporter | Finansiell information | 19 feb, 2019 | 07:30 CET

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2018

  • Nettoomsättningen steg med 22,8% till 4 595 MSEK (3 743). Exklusive förvärvet av Restel och valutaeffekter steg nettoomsättningen med 4.9%. För jämförbara enheter var omsättningstillväxten 0,8%.
  • Justerat EBITDA ökade till 487 MSEK (336) motsvarande en marginal på 10,6% (9,0). Resultat per aktie uppgick till 1,59 SEK (1,53).
  • Avtal om nytt hotell i München med 234 rum och i Kiruna med 230 rum samt övertagande av hotell i Molde i Norge med 165 rum.

Sammanfattning av året

  • Nettoomsättningen steg med 23,5% till 18 007 MSEK (14 582). Exklusive förvärvet av Restel och valutaeffekter steg nettoomsättningen med 6,0%. För jämförbara enheter steg omsättningen med 1,2%.
  • Justerat EBITDA uppgick till 1 957 MSEK (1 573) motsvarande en marginal på 10,9% (10,8).
  • Restel bidrog med 196 MSEK till justerat EBITDA motsvarande en marginal på 9,1%.
  • Resultat per aktie uppgick till 6,54 SEK (6,86). Exklusive jämförelsestörande poster, effekt från finansiell leasing samt valutakurseffekter vid omvärdering av lån ökade resultat per aktie med 7,5%.
  • För 2018 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en utdelning om 3,50 SEK (3,40) per aktie.

 
VD-ord i korthet
Det är med stor glädje jag fått förtroende att bli VD och koncernchef för Nordens ledande hotellföretag. Jag ser verkligen fram emot att driva Scandic vidare enligt vår fastlagda strategi, med fokus på lönsamhet och med högt tempo i arbetet mot förbättrad effektivitet och konkurrenskraft.

Marknadsförutsättningarna var under årets sista månader något bättre än föregående kvartal, med god efterfrågan i Norden kombinerat med fortsatt positiv utveckling för våra tyska hotell. I Norge påverkades RevPAR negativt av ökad kapacitet i bland annat Oslo och Bergen, medan kapacitets-tillväxten varit relativt begränsad på våra övriga marknader.

Justerat EBITDA steg jämfört med ett svagt fjärde kvartal 2017, främst drivet av förbättrat resultat i Sverige och resultatbidrag från Restel.

Redovisad vinst per aktie för 2018 var något lägre än föregående år, men det underliggande resultatet justerat för poster av engångskaraktär steg med 7.5%.

Vid årsskiftet hade vi en pipeline med 5 655 rum motsvarande 11% av vår portfölj vilket utgör en solid grund för att nå vårt tillväxtmål på 5% per år över en konjunkturcykel.

Restel bidrog med 196 MSEK till justerat EBITDA under 2018 motsvarade en marginal på 9,1%. Investeringsnivån har varit hög och vi kommer fortsatta lägga stor kraft på renoveringar under 2019. Vi har planenligt börjat realisera kostnads­synergier inom administration, försäljning, marknad och IT. Nu ligger fokus på att stärka vår marknadsposition i Finland med de förvärvade hotellen som bas.

Vi har en långsiktigt positiv syn på våra marknader även om det finns risk att ökad kapacitetstillväxt på vissa destinationer kan ha en temporär negativ effekt på marknadsbalansen under 2019. I Oslo tillkommer ny kapacitet i början av året och i Köpenhamn förväntas en omfattande ökning från andra kvartalet. Utbudstillväxten i Stockholm och Helsingfors förväntas dock vara på en förhållandevis begränsad nivå under 2019.

För det första kvartalet 2019 förväntar vi oss en omsättningstillväxt för jämförbara enheter på ca 2% inklusive positiva kalendereffekter till följd av att påsken 2018 delvis inföll i mars. Därutöver bedöms fler rum i drift bidra positivt med ca 2%-enheter till tillväxten.

Jens Mathiesen
VD & koncernchef
 

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2019 kl. 07.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Vikström, Director Investor Relations

E-post: henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 70 952 80 06
www.scandichotelsgroup.com
 

Rapportpresentation 19 februari 2019 kl 09.00 CET
En presentation av rapporten sker i dag den 19 februari kl 09.00 CET. Scandics CFO Jan Johansson presenterar rapporten tillsammans med VD & koncernchef Jens Mathiesen i en webbsändning och telefonkonferens.

För deltagande per telefon, vänligen ring: SE: +46850558350 UK: +443333009032. Ring gärna in 5 minuter innan start. Presentationen sker på engelska.

Webbsändningen hittar du på www.scandichotelsgroup.com, där även boksluts­kommunikén och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga.
 

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 18 000 medarbetare och med ett nätverk av drygt 280 hotell fördelat på cirka 57 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA. Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com