Logotype

Boka hotell

Kommuniké från Scandics årsstämma 2023

Pressmeddelande | Finansiell information | 9 maj, 2023 | 15:02 CEST | Regulatorisk
Scandic har idag den 9 maj 2023 hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning). Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsredovisning, utdelning och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde års- och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om att ingen utdelning skulle utgå och att belopp som stod till årsstämmans förfogande överfördes i ny räkning. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

 

Styrelse, revisor och arvoden
Per G. Braathen, Gunilla Rudebjer, Grant Hearn, Kristina Patek, Martin Svalstedt och Fredrik Wirdenius omvaldes som styrelseledamöter för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Per G. Braathen omvaldes som styrelsens ordförande och PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för samma period. Årsstämman beslutade om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn i enlighet med valberedningens förslag.

 

Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

 

Långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman antog ett långsiktigt incitamentsprogram som ska riktas till medlemmar i koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner i Scandic-koncernen och omfatta högst 80 deltagare. Bolaget kommer inom ramen för det långsiktiga incitamentsprogrammet att tilldela deltagarna aktierätter vilka, under förutsättning att vissa villkor uppfylls, ger en rätt att vederlagsfritt erhålla en stamaktie i Scandic. För att säkerställa att aktier kan levereras till deltagarna beslutades att Scandic ingår ett aktieswapavtal med tredje part, men Scandic kan även komma att möjliggöra för leverans av aktier genom förvärv av egna aktier vilka kan överlåtas till deltagarna i programmet.

 

Bemyndigande för emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till under bemyndigandet ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet, vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman, om högst tio (10) procent.

 

Bemyndigande för styrelsen att återköpa och överlåta egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Syftet med bemyndigandet är att kunna anpassa Scandics kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde, att ge Scandic möjlighet att överlåta aktier enligt det långsiktiga incitamentsprogrammet 2023 och att säkra kostnader sammanhängande med detta program.
 

Bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier till anställda i Scandic som deltar i det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2023
Årsstämman beslutade att överlåtelse av egna aktier till ett antal av högst 1 250 000 ska kunna ske till deltagare i det långsiktiga incitamentsprogrammet 2023.

För ytterligare information om besluten hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.scandichotelsgroup.com.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Oscar Brehmer, Communication Manager, Scandic Hotels Group
Email: oscar.brehmer@scandichotels.com
Telefon: +46 721 709 297

 

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med ett nätverk av omkring 280 hotell och 58 000 hotellrum i drift och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är ledande när det kommer till att integrera hållbarhet inom alla områden och dess prisbelönta koncept inom tillgänglighet säkerställer att Scandic är till för alla. Väl omtyckt av gäster och medarbetare är Scandic Friends Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen och företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna i regionen. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt