Scandic

Boka hotell

Kommuniké från Scandics årsstämma 2022

Pressmeddelande | Finansiella rapporter | 10 maj, 2022 | 12:40 | regulatoriska
Scandic har idag den 10 maj 2022 hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning). Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsredovisning, utdelning och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde års- och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om att ingen utdelning skulle utgå och att belopp som stod till årsstämmans förfogande överfördes i ny räkning. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Styrelse, revisor och arvoden
Per G. Braathen, Therese Cedercreutz, Grant Hearn, Kristina Patek, Martin Svalstedt och Fredrik Wirdenius omvaldes som styrelseledamöter och Gunilla Rudebjer valdes till ny styrelseledamot för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Per G. Braathen omvaldes som styrelsens ordförande och PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för samma period. Årsstämman beslutade om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn i enlighet med valberedningens förslag.

Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman antog ett långsiktigt incitamentsprogram som ska riktas till medlemmar i koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner i Scandic-koncernen och omfatta högst 80 deltagare. Bolaget kommer inom ramen för det långsiktiga incitamentsprogrammet att tilldela deltagarna aktierätter vilka, under förutsättning att vissa villkor uppfylls, ger en rätt att vederlagsfritt erhålla en stamaktie i Scandic. För att säkerställa att aktier kan levereras till deltagarna beslutades att Scandic ingår ett aktieswapavtal med tredje part.

Bemyndigande för emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till under bemyndigandet ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet, vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman, om högst tio (10) procent.

För ytterligare information om besluten hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.scandichotelsgroup.com.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Vikström, Director Investor Relations, Scandic Hotels Group
Email: henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 709 528 006


Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med mer än 280 hotell i drift och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är ledande när det kommer till att integrera hållbarhet inom alla områden och dess prisbelönta koncept inom tillgänglighet säkerställer att Scandic är till för alla. Väl omtyckt av gäster och medarbetare är Scandic Friends Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen och företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna i regionen. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.scandichotelsgroup.com

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt