Logotype

Boka hotell

DISCLAIMER

På grund av legala restriktioner är åtkomsten till den här delen av webbplatsen begränsad. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa begränsade webbsidor. Din bekräftelse måste vara korrekt och rättvisande.

På grund av legala restriktioner är informationen på denna del av webbplatsen begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, spridas, publiceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning, publicering eller distribution skulle vara olaglig. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter det här kan innebära. Vänligen tryck här för att återvända till startsidan.

På grund av legala restriktioner är informationen på denna del av webbplatsen begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, spridas, publiceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning, publicering eller distribution skulle vara olaglig. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter det här kan innebära. Vänligen tryck här för att återvända till startsidan.

Viktig information

Informationen häri är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, spridas, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser. Åtkomst till information och dokumentation på den här delen av webbplatsen är begränsad av legala restriktioner. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa begränsade webbsidor. Din bekräftelse måste vara korrekt och rättvisande.

Informationen på denna del av Scandic Hotels Group AB (publ):s (”Bolagets”) webbplats är (a) inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”)), Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och (b) utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. 

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i enlighet med Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd, och därför får inte värdepappren erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Kanada eller Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplatser kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och dokument. Alla personer som önskar åtkomst till dokumenten på denna del av Bolagets webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte inhämtas. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du inte har tillåtelse att ha åtkomst till informationen och dokumentationen på den här webbplatsen, eller vid tvivel om du har sådan tillåtelse, vänligen lämna denna webbplats.  

Jag intygar därför att:

 1. Jag är bosatt och befinner mig i ett land utanför USA, Australien Kanada och Japan;
 2. Jag är behörig att få åtkomst till informationen och dokumentationen på denna del av webbplatsen utan att vara föremål för någon juridisk begränsning och utan att Bolaget måste vidta ytterligare åtgärder;
 3. Jag kommer inte att överföra eller på annat sätt skicka någon information på den här webbplatsen till publikationer med allmän cirkulering i USA; och
 4. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

På grund av legala restriktioner är informationen på denna del av webbplatsen begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, spridas, publiceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning, publicering eller distribution skulle vara olaglig. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter det här kan innebära. Vänligen tryck här för att återvända till startsidan.Click here to return to the homepage.

Scandic offentliggör ett erbjudande av konvertibler med förväntad bruttolikvid om 1 600 miljoner SEK och villkorad förlängning av existerande kreditfaciliteter om 6 650 miljoner SEK till 2023

26 mar 2021 | 07:30 CEST | Regulatorisk

Scandic Hotels Group AB (publ) (“Scandic”, eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget avser att erbjuda konvertibler med en löptid till oktober 2024 (”Konvertiblerna” eller ”Erbjudandet”), som tillför Bolaget en bruttolikvid om upp till cirka 1 600 miljoner SEK. Därutöver har DNB, Handelsbanken och Nordea (“Långivarna”) accepterat en förlängning av Bolagets kreditfaciliteter om 6 650 miljoner SEK till den 31 december 2023 villkorat av en framgångsrik emission av Konvertiblerna. Erbjudandet genomförs genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande riktat till kvalificerade investerare, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Under det första kvartalet 2021 bedöms Scandics kassautflöde uppgå till cirka 1 100 miljoner SEK och Scandics tillgängliga likviditet bedöms uppgå till cirka 800 miljoner SEK per den 31 mars 2021. Erbjudandet och förlängningen av kreditfaciliteterna förväntas tillsammans att täcka Scandics likviditetsbehov, till dess att marknadsförhållandena har normaliserats och Scandic har ett positivt kassaflöde, vilket förväntas ske under hösten 2021.
Bolagets tre största aktieägare, AMF Pensionsförsäkring, Stena Sessan och Formica Capital, representerande cirka 41 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, har åtagit sig att teckna sig för totalt 500 miljoner SEK i Erbjudandet. Därutöver har AMF Pensionsförsäkring, Stena Sessan och Formica Capital åtagit sig att rösta för godkännande av styrelsens beslut om emission av Konvertiblerna som ska vara konverterbara till aktier i Bolaget, vilket ska godkännas vid en extra bolagsstämma (den ”Extra Bolagsstämman”).

Huvudsakliga villkor för Konvertiblerna

 • Konvertiblernas nominella belopp kommer att uppgå till upp till cirka 1 800 miljoner SEK. Konvertiblerna kommer att vara efterställda Bolagets övriga icke-efterställda skulder och kommer inte att ha någon räntekupong, men kommer att ge en avkastning fram till förfallodagen om 2,75 % till 3,25 % genom att de emitteras till kurs om 89,41 % - 90,94 % av nominellt belopp.
 • Bruttolikviden från Erbjudandet förväntas uppgå till upp till cirka 1 600 miljoner SEK.
 • Den initiala konverteringskursen förväntas fastställas till en premie uppgående till mellan 22 % och 27 % av det lägre av (i) 36,80 SEK (vilket är stängningskursen för Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm den 25 Mars 2021) och (ii) den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm den 26 mars 2021 mellan offentliggörandet av Erbjudandet och prissättningen. Den initiala konverteringskursen är föremål för sedvanliga justeringar i enlighet med villkoren för Konvertiblerna.
 • Konvertiblerna kommer att ha ett nominellt värde om 100 000 SEK vardera, och kommer, om de inte tidigare har lösts in eller konverterats, förfalla till betalning omkring den 8 oktober 2024 (3,5 års löptid).
 • Minsta belopp för teckning och tilldelning av Konvertibler är 2 000 000 SEK.
 • Bolaget ska, innan Likviddagen (som definieras nedan), upprätta ett deponeringskonto (eng. escrow account), där nettolikviden från Erbjudandet kommer att deponeras. För att dessa medel ska släppas till Bolaget från deponeringskontot krävs att den Extra Bolagsstämman godkänner styrelsens förslag att göra Konvertiblerna konverterbara till aktier (”Bolagsstämmobeslutet”). Den Extra Bolagsstämman förväntas hållas omkring den 21 april 2021. Kallelsen till den Extra Bolagsstämman kommer att offentliggöras separat.
 • Bolaget anser att den flexibilitet som erbjuds genom en riktad emission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare gör det till den mest lämpliga strukturen för Bolaget att använda vid denna tidpunkt, vilket gör det möjligt för Bolaget att anskaffa kapital på ett snabbt och kostnads­effektivt sätt.
 • Prissättning och tilldelning av Konvertiblerna förväntas äga rum under handelsdagen idag, den 26 mars 2021. Tidpunkten för tilldelning, prissättning och slutförande av Konvertiblerna bestäms av Scandic och Erbjudandet kan komma att slutföras tidigare eller senare, eller kan dras tillbaka närsomhelst. Utfallet i Erbjudandet, inklusive slutliga villkor för Konvertiblerna, kommer att publiceras efter avslutat accelererat bookbuilding förfarande i ett efterföljande pressmeddelande.
 • Förväntad likviddag för Erbjudandet är den 8 april 2021 (“Likviddagen”).

Likviditetsposition och förlängning av banklån
Under det första kvartalet 2021 uppskattas Scandics kassautflöde uppgå till cirka 1 100 miljoner SEK med en beläggningsgrad om 18 procent under perioden, och per 31 mars 2021 förväntas Scandics tillgängliga likviditet uppgå till omkring 800 miljoner SEK.
Det tänkta Erbjudandet och förlängningen av kreditfaciliteterna förväntas täcka Scandics likviditetsbehov till dess att marknaden har normaliserats, vilket förväntas ske under hösten 2021.
Förutsatt bland annat ett framgångsrikt Erbjudande och Bolagsstämmobeslut, har Långivarna åtagit sig att förlänga kreditfaciliteten om 6 650 miljoner SEK till den 31 december 2023, med vissa justeringar av villkoren såsom bland annat en något förändrad räntemarginal och ett utökat säkerhetspaket.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet
På grund av coronapandemin sjönk efterfrågan på hotellnätter kraftigt under det första halvåret 2020. Marknaden återhämtade sig under sommaren 2020, drivet av inhemskt fritidsresande. Ökad smittspridning och skärpta myndighetsrestriktioner ledde därefter till att efterfrågan på hotellnätter försvagades igen under slutet av föregående år.
Redan i slutet av februari 2020 vidtog Scandic ett flertal omfattande åtgärder för att anpassa verksamheten för det kraftigt försämrade affärsläget. Bland annat genomfördes på kort tid en kraftig sänkning av kostnads­nivån, och under andra kvartalet 2020 hade Scandics kostnads­nivå mer än halverats. Utöver kostnads­reduktioner genomförde Scandic ett antal åtgärder för att begränsa det negativa kassaflödet, t ex genom minskade investeringar och överenskommelser med fastighetsägarna om uppskov för hyresbetalningar. I juni 2020 gjorde Scandic dessutom en företrädesemission om ca 1 765 miljoner SEK, samtidigt som bolagets kreditfacilitet ökades med 1 150 miljoner SEK till totalt 6 650 miljoner SEK.
Under det fjärde kvartalet 2020 uppgick Scandics genomsnittliga beläggningsgrad till 23 procent. Efterfrågan var svag på samtliga marknader och påverkades av skärpta myndighetsrestriktioner. Under det första kvartalet 2021 förväntas beläggningsgraden uppgå till omkring 18 procent. Som jämförelse uppgick den genomsnittliga beläggningsgraden under 2019 till 66 procent.
Scandic räknar med en återhämtning av hotellmarknaden under 2021, främst drivet av nationellt och intra-nordiskt fritidsresande. Under sommaren 2021 förväntas beläggningen vara högre än under motsvarande period 2020 (42 procent i juli 2020).
Scandic har under de senaste månaderna lagt stor kraft på att träffa överenskommelser med hyresvärdarna för att reducera hyreskostnaderna. Totalt har förhandlingarna med hyresvärdarna resulterat i hyresreduktioner på upp till 900 miljoner SEK. Hyresreduktionerna gäller främst för 2020-2022 varav mer än hälften gäller för 2021. I samband med detta har planerad öppning senarelagts för några av hotellen som förväntades öppna under 2021.
I takt med att beläggningen ökar kommer det kassautflödet att minska, och Scandic gör bedömningen att positivt kassaflöde nås vid en genomsnittlig beläggningsgrad runt 50 procent. På grund av nuvarande negativa kassaflöde och osäkerhet om i vilken takt restriktioner hävs, har Scandic ett behov av att stärka likviditeten.
Med kraftigt sänkt kostnads­nivå kombinerat med en effektiv operationell modell har Scandic alla förutsättningar att nå en god lönsamhetsnivå när efterfrågan kommer tillbaka, även om beläggningen under det kommande året förväntas vara lägre än vad den var alldeles innan pandemin.
Under första kvartalet 2021 bedöms Scandics kassautflöde uppgå till cirka 1 100 miljoner SEK med en beläggningsgrad om 18 procent under perioden, och Scandics tillgängliga likviditet bedöms uppgå till cirka 800 miljoner SEK per den 31 mars 2021. Det tänkta Erbjudandet, och förlängningen av kreditfaciliteterna förväntas täcka Scandics likviditetsbehov tills marknaden har normaliserats och Scandic har ett positivt kassaflöde, vilket förväntas ske under hösten 2021.

Jens Mathiesen, vd och koncernchef för Scandic:
"Coronapandemin har haft enorma konsekvenser på vår verksamhet under hela det senaste året. Vi har varit tvungna att vidta snabba och omfattande åtgärder för att sänka våra kostnader och samtidigt göra allt vi har kunnat för att minska inverkan på våra gäster, kollegor och samarbetspartners. Dessa beslut har inte varit lätta att fatta och vi hoppas att så snart som möjligt kunna välkomna medarbetare tillbaka när vi återgår till en mer normal hotellmarknad.
Med den nu föreslagna konvertibelemissionen säkrar vi vårt likviditetsbehov och kan möta den kommande återhämtningen med en stark position. Med en kraftigt sänkt kostnads­nivå kombinerat med vår effektiva operationella modell har Scandic alla förutsättningar att på sikt överträffa vårt långsiktiga mål för justerad EBITDA-marginal på minst 11 procent, även med en nivå på efterfrågan som är lägre än den var alldeles innan pandemin.”

Bolagsstämmobeslut
Bolaget kommer att kalla till en Extra Bolagsstämma som kommer att hållas omkring den 21 april 2021 (dock senast den 31 maj 2021) för att godkänna styrelsens beslut om emission av Konvertiblerna som ska vara konverterbara till aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Kallelse till den Extra Bolagsstämman kommer att offentliggöras separat.
I händelse av att Bolagsstämmobeslutet inte antas vid den Extra Bolagsstämman kommer Konvertiblerna istället att bli föremål för obligatorisk kontantavräkning till det högre beloppet av (i) emissionspriset plus två procent av det nominella beloppet för Konvertiblerna, och (ii) emissionspriset plus två procent av det skäliga konvertibelvärdet (eng. fair bond value) (som definierat i villkoren för Konvertiblerna).

Teckningsåtaganden och röståtaganden
Bolagets tre största aktieägare, AMF Pensionsförsäkring, Stena Sessan och Formica Capital, representerande cirka 41 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, har åtagit sig att teckna sig för totalt 500 miljoner SEK i Erbjudandet. Ingen ersättning eller företräde vid allokering erhålls i utbyte mot teckningsåtagandena, utan görs endast i syfte att skapa goda förutsättningar för emissionen av Konvertiblerna. Vidare har AMF Pensionsförsäkring, Stena Sessan och Formica Capital åtagit sig att rösta för Bolagsstämmobeslutet på Extra Bolagsstämman.

Lock-up
I samband med Erbjudandet har Bolaget gentemot Joint Bookrunners lämnat ett sedvanligt lock-up åtagande att inte emittera några aktier eller aktierelaterade instrument under en period om 90 kalenderdagar efter dagen för offentliggörande av Erbjudandet, med sedvanliga undantag.

Ändrade datum för publiceringen av årsredovisningen och för årsstämman
Till följd av arbetet med att säkra Scandics finansiering har styrelsen beslutat att skjuta upp publiceringen av Bolagets årsredovisning för 2020 från den 16 april 2021 till den 10 maj 2021. Vidare har datumet för Scandics årsstämma flyttats från den 10 maj 2021 till den 31 maj 2021.

Framtidsutsikter
Den genomsnittliga beläggningsgraden för Scandic bedöms uppgå till omkring 18 procent under det första kvartalet 2021 och omkring 19 procent i mars 2021.
Scandic räknar med att hotellmarknaden kommer att återhämta sig under 2021. I takt med att vaccinationerna genomförs förväntas restriktionerna lättas vilket kommer att möjliggöra ökat resande, sport- och kulturevenemang och möten. Initialt räknar Scandic med att efterfrågan kommer att vara driven av intra-nordiskt resande, vilket normalt utgör drygt 80 procent av Scandics totala gästnätter. I det korta perspektivet kommer efterfrågan helt att avgöras av i vilken takt restriktionerna lättas. Scandic räknar med en återhämtning främst driven av nationellt och intra-nordiskt fritidsresande kombinerat med gradvis ökning av affärsresor och möten för Scandics nordiska kunder. Scandic bedömer att takten i återhämtningen gradvis ökar och att beläggningen under sommaren blir högre än vad den var under motsvarande period föregående år. Avgörande för detta scenario är att smitto- och dödstalen fortsätter att minska innan vaccinationerna är genomförda till sommaren.

Rådgivare
DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, Sverige Filial, Handelsbanken Capital Markets och Nordea Bank Abp, Sverige Filial, agerar Joint Lead Managers och Joint Bookrunners, Vinge agerar legal rådgivare till Bolaget och Cederquist och Thommessen agerar legala rådgivare till Joint Bookrunners i samband med Erbjudandet.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Johansson, Ekonomi- och finansdirektör, Scandic Hotels Group
Email: jan.johansson@scandichotels.com
Telefon: +46 705 75 89 72

Henrik Vikström, Director Investor Relations, Scandic Hotels Group
Email: henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 709 52 80 06

Viktig information

Ingen åtgärd har vidtagits av Bolaget och Joint Bookrunners eller något av deras respektive koncernbolag som skulle tillåta ett erbjudande av Konvertiblerna (”Värdepappren”) eller innehav eller distribution av detta pressmeddelande eller något erbjudandematerial eller marknadsföringsmaterial relaterat till Värdepappren i någon jurisdiktion där åtgärder för sådant ändamål krävs. Personer i vars besittning detta pressmeddelande kommer är skyldiga enligt Bolaget och Joint Bookrunners att upplysa sig själva om, och att observera, varje sådan begränsning.

Detta pressmeddelande är ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, dess territorier och provinser, Kanada, Australien, Japan, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet eller kräva registrering eller andra åtgärder. Detta pressmeddelande är endast till för generell information och utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan till ett erbjudande om att köpa värdepapper i USA eller någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan försäljning skulle vara otillåten.

Värdepappren som nämns i detta pressmeddelande har inte, och kommer inte, att registreras i enlighet med Securities Act, eller i enlighet med värdepapperslagar i någon delstat eller annan jurisdiktion tillhörande USA, och får inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA utan registrering enligt Securities Act eller undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringkraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagarna i någon delstat eller någon annan jurisdiktion tillhörande USA.

Konvertiblerna erbjuds och säljs utanför USA i ”offshore transactions” såsom definierat i, och i enlighet med, Regulation S. En placerare och varje potentiell faktisk ägare av Konvertiblerna är, och kommer under tiden som Konvertiblerna är tecknade att vara, utanför USA och tecknar Konvertiblerna i en ”offshore transaction” såsom definierat i, och i enlighet med, Regulation S. Inget offentligt erbjudande av Värdepappren genomförs i USA.

Värdepappren har inte och kommer inte att kvalificeras för försäljning till allmänheten under tillämpliga kanadensiska värdepapperslagar. Följaktligen kommer varje erbjudande och försäljning av Värdepappren i Kanada att genomföras på en grund som är undantagen kraven avseende prospekt och registrering av handlare i sådana värdepapperslagar.   

Detta pressmeddelande och Erbjudandet adresseras endast till, och riktas mot personer i medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) vilka är kvalificerade investerare (”Kvalificerade Investerare”) såsom avses i artikel 2 i förordning (EU) 2017/1129. Detta pressmeddelande distribueras därutöver i Storbritannien endast till, och riktas endast till, personer som är kvalificerade investerare såsom avses i artikel 2 i förordning (EU) 2017/1129 då den utgör en del av inhemsk lag enligt European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA") och som också är: (i) personer som har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande och dess innehåll får inte ligga till grund för åtgärder eller förlitas på (1) i Storbritannien, av personer som inte är relevanta personer, eller (2) i någon medlemsstat i EES, av personer som inte är Kvalificerade Investerare. Eventuella investeringar eller investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande hänför sig till är endast tillgängligt för (1) relevanta personer i Storbritannien och (2) Kvalificerade Investerare i medlemsstater inom EES, och kommer endast engageras med sådana personer.

Förbud mot försäljning till icke-professionella investerare i EES – Detta pressmeddelande distribueras inte till och Värdepappren är inte avsedda att erbjudas, säljas eller på annat sätt tillgängliggöras för och ska inte erbjudas, säljas eller på annat sätt tillgängliggöras till en icke-professionell investerare i EES.  Med icke-professionell investerare avses i detta sammanhang en person som är en (eller flera) av följande: (i) en icke-professionell klient, såsom avses i punkt (11) i artikel 4(1) i direktiv 2014/65/EU (med tillägg, ”EU MiFID II”); eller (ii) en kund såsom avses i direktiv (EU) 2016/97 (”Försäkringsdistributionsdirektivet”), där sådan kund inte skulle kvalificeras som en professionell klient såsom avses i punkt (10) i artikel 4(1) i EU MiFID II. Följaktligen har inget informationsdokument som krävs av förordning (EU) 1286/2014 (”PRIIPs Förordningen”) för erbjudande eller försäljning av Värdepappren eller annars tillgängliggör dem för icke-professionell investerare i EES upprättats och därför kan det vara otillåtet enligt PRIIPs Förordningen att erbjuda, sälja eller annars tillgängliggöra Värdepappren till icke-professionell investerare i EES. 

Förbud mot försäljning till icke-professionella investerare i Storbritannien – Detta pressmeddelande distribueras inte till och Värdepappren är inte avsedda att erbjudas, säljas eller på annat sätt tillgängliggöras för och ska inte erbjudas, säljas eller på annat sätt tillgängliggöras till någon icke-professionell investerare i Storbritannien.  Med icke-professionell investerare menas i detta sammanhang en person som är en (eller flera) av följande: (i) en icke-professionell klient, såsom definierat i punkt (8) i artikel 2 i förordning (EU) 2017/565 då den utgör en del av inhemsk lag i Storbritannien med anledning av EUWA, eller (ii) en kund i den mening som avses i bestämmelserna i Financial Services and Markets Act 2000 (med tillägg, ”FSMA”) och varje regel eller bestämmelse stiftad under FSMA för att implementera direktiv (EU) 2016/97, där denna kund inte skulle kvalificeras som en professionell klient, såsom definierat i punkt (8) i artikel 2(1) i förordning (EU) 600/2014 då den utgör en del av inhemsk lag i Storbritannien med anledning av EUWA. Följaktligen har inget informationsdokument som krävs av förordning (EU) 1286/2014 då den utgör en del av inhemsk lag i Storbritannien med anledning av EUWA (”UK PRIIPs Förordningen”) för erbjudande eller försäljning av Värdepappren eller annars tillgängliggör dem för icke-professionell investerare i Storbritannien upprättats och därför kan det vara otillåtet enligt UK PRIIPs Förordningen att erbjuda, sälja eller annars tillgängliggöra Värdepappren till icke-professionell investerare i Storbritannien. 

EU MiFID II produktstyrningskrav / Professionella investerare och ECP:s enda målmarknad – Endast för ändamål avseende varje tillverkares produktgodkännandeprocess, har målmarknadsbedömningen i förhållande till Värdepappren lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för Värdepappren endast utgör godtagbara motparter och professionella kunder, såsom de definieras i MiFID II; och (ii) alla distributionskanaler för Värdepappren till godtagbara motparter och professionella kunder är lämpliga. Personer som sedan erbjuder, säljer eller rekommenderar Värdepappren (”distributör”) bör beakta tillverkarens målmarknadsbedömning; en distributör som lyder under MiFID II är emellertid ansvarig för att genomföra en egen målmarknadsbedömning avseende Värdepappren (genom att antingen anta eller förfina tillverkarens målmarknadsbedömning) och att bestämma lämpliga distributionskanaler.

UK MIFIR produktstyrningskrav / Professionella investerare och ECP:s enda målmarknad – Endast för ändamål avseende varje tillverkares produktgodkännandeprocess, har målmarknadsbedömningen i förhållande till Värdepappren lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för Värdepappren endast utgör godtagbara motparter, såsom definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook ("COBS") och professionella kunder såsom definierat i förordning (EU) 600/2014 då den utgör en del av inhemsk lag i Storbritannien med anledning av EUWA (”UK MiFIR”); och (ii) alla distributionskanaler för Värdepappren till godtagbara motparter och professionella kunder är lämpliga. Personer som sedan erbjuder, säljer eller rekommenderar Värdepappren (”distributör”) bör beakta tillverkarens målmarknadsbedömning; en distributör som lyder under FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook ("UK MiFIR Product Governance Rules") är emellertid ansvarig för att genomföra en egen målmarknadsbedömning avseende Värdepappren (genom att antingen anta eller förfina tillverkarens målmarknadsbedömning) och att bestämma lämpliga distributionskanaler. Målmarknadsbedömningen påverkar inte eventuella kontraktuella eller legala försäljningsrestriktioner i relation till något erbjudande om Värdepappren.

Joint Bookrunners agerar exklusivt för Scandic och ingen annan i samband med Erbjudandet. De kommer inte att betrakta någon annan person som deras respektive klient i samband med Erbjudandet och kommer inte att ansvara i förhållande till någon annan än Bolaget för att tillhandahålla skyddsåtgärder som ges deras respektive klienter, och inte heller för att tillhandahålla rådgivning i samband med erbjudandet, innehållet i detta pressmeddelande, någon transaktion, arrangemang eller annat ärende som detta pressmeddelande behandlar.

I samband med Erbjudandet kan Joint Bookrunners och deras dotterbolag ta upp en del av Värdepappren i Erbjudandet och/eller förvärva Värdepapper som en huvudposition och kan i denna egenskap köpa, sälja, erbjuda att sälja Värdepapper och andra värdepapper i Bolaget för sin egen räkning, och/eller sin koncern eller relaterade investeringar i samband med Erbjudandet, Deltaplaceringen eller i övrigt. 

Joint Bookrunners och deras dotterbolag kan även ingå finansiella arrangemang (inklusive swappar, optioner eller avtal för marginaler) med investerare. I samband med detta kan Joint Bookrunners och deras dotterbolag, från tid till annan, förvärva, hålla eller avyttra Värdepappren och/eller andra värdepapper eller derivat i sådana värdepapper. Joint Bookrunners och deras dotterbolag har inte för avsikt att avslöja utsträckningen av någon sådan investering eller transaktion annat än i enlighet med någon legal eller regulatorisk förpliktelse att göra så.

Ingen av Joint Bookrunners eller någon av deras respektive styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, dotterbolag, rådgivare eller agenter accepterar något ansvar eller skyldighet för eller ger någon garanti, uttrycklig eller underförstådd, med avseende på sanningen, riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta pressmeddelande (eller om någon information har utelämnats från tillkännagivandet) eller annan information som rör Bolaget, dess dotterbolag eller intressebolag, vare sig det är skriftligt, muntligt eller i en visuell eller elektronisk form, och hur det än överförts eller gjorts tillgängligt eller för eventuella förluster till följd av användning av detta meddelande eller dess innehåll eller på annat sätt som uppstår i samband därmed.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och tar inte heller på sig något ansvar för den framtida riktigheten av de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalanden i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras utan förvarning. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Om Scandic Hotels Group

Scandic är det största hotellföretaget i Norden med mer än 280 hotell i drift och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är ledande när det kommer till att integrera hållbarhet inom alla områden och dess prisbelönta koncept inom tillgänglighet säkerställer att Scandic är till för alla. Väl omtyckt av gäster och medarbetare är Scandic Friends Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen och företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna i regionen. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.scandichotelsgroup.com

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Contact