Logotype

Boka hotell

Kallelse till årsstämma i Scandic Hotels Group AB (publ)

Pressmeddelande | Finansiell information | 28 apr, 2021 | 16:00 CEST | Regulatorisk
Scandic Hotels Group AB (publ) (556703-1702) (”Scandic” eller ”Bolaget”) kallar härmed till årsstämma måndagen den 31 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Scandics årsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Scandic välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 31 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Registrering och anmälan

En aktieägare som vill delta vid årsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 21 maj 2021 och (ii) anmäla sig till stämman senast den 28 maj 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 21 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 21 maj 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Scandics hemsida www.scandichotelsgroup.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Scandic tillhanda senast fredagen den 28 maj 2021. Det ifyllda formuläret kan skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller med post till Scandic Hotels Group AB (publ), Årsstämma 2021, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare instruktioner och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen besök https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Val av en eller två justeringspersoner.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om:
  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. disposition av Scandics vinst enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.
 9. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
 10. Val av styrelseledamöter.
 11. Val av styrelseordförande.
 12. Val av revisor.
 13. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

VAL AV ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN (PUNKT 1)
Valberedningen föreslår att advokaten Jesper Schönbeck vid Advokatfirman Vinge, eller den som valberedningen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER (PUNKT 8)
Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sju (7) och antalet revisorer en (1) och inga suppleanter.

BESLUT OM ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISOR (PUNKT 9)
Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter valda av årsstämman samt för utskottsarbete utgår enligt följande (oförändrat sedan 2020):

 • Styrelseordförande: 850 000 kronor (2020: 850 000 kronor)
 • Övriga styrelseledamöter: 365 000 kronor (2020: 365 000 kronor)
 • Ordförande i revisionsutskottet: 155 000 kronor (2020: 155 000 kronor)
 • Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 60 000 kronor (2020: 60 000 kronor)
 • Ordförande i ersättningsutskottet: 100 000 kronor (2020: 100 000 kronor)
 • Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 50 000 kronor (2020: 50 000 kronor)
 • Ordförande i investeringsutskottet: 110 000 kronor (2020: 110 000 kronor)
 • Övriga ledamöter i investeringsutskottet: 55 000 kronor (2020: 55 000 kronor)

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER (PUNKT 10)
Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Ingalill Berglund, Per G. Braathen, Grant Hearn, Martin Svalstedt, Fredrik Wirdenius och Kristina Patek samt nyval av Therese Cedercreutz.

Information om föreslagen ny styrelseledamot

Therese Cedercreutz
Född: 1969
Utbildning: M.Sc. Turku School of Economics.
Övriga nuvarande uppdrag: VD och partner för Miltton Inc, en del av Miltton Group. Styrelseordförande i EAB Group Oyj och styrelseledamot i Tokmanni Oyj och Vieser Oyj. Tidigare uppdrag: VD och COO för 358 Advertising Agency, VP Business Development på Spoiled Milk, Director Global Marketing på F-Secure Oyj, Director Sales and Business Development EMEA på THQ Wireless och styrelseledamot i HappyOrNot.
Antal aktier i Scandic: 0
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Oberoende i förhållande till bolagsledningen och bolaget: Ja.

VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE (PUNKT 11)
Till styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Per G. Braathen.

VAL AV REVISOR (PUNKT 12)
I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat Scandic att Sofia Götmar-Blomstedt kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG

VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER (PUNKT 2)
Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från årsstämman föreslår styrelsen Dick Bergqvist (AMF) och Karl Swartling (Stena Sessan) eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från årsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från årsstämman.

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD (PUNKT 3)
Den röstlängd som styrelsen föreslår godkänns är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Scandic, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

DISPOSITION AV SCANDICS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN (PUNKT 7.B)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå till aktieägarna och att det belopp som står till årsstämmans förfogande överförs i ny räkning.

ÖVRIGT

Aktier och röster
Dagen då denna kallelse offentliggörs finns totalt 191 257 993 aktier i Scandic. Bolaget har endast ett aktieslag och det totala antalet röster i Scandic uppgår därmed till 191 257 993. Dagen då denna kallelse offentliggörs innehar Scandic inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat koncernföretag och Bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Scandic Hotels Group AB (publ), att. Camilla Köhler, Sveavägen 167, 102 33 Stockholm, eller via e-post till camilla.kohler@scandichotels.com, senast den 21 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Scandic Hotels Group AB (publ), Sveavägen 167, 102 33 Stockholm, och på www.scandichotelsgroup.se, senast den 26 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Handlingar
Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse finns tillgängligt på Scandics hemsida www.scandichotelsgroup.com. Årsredovisningen, revisionsberättelsen och ersättningsrapporten samt övriga till årsstämman relaterade dokument kommer senast tre veckor före årsstämman att finnas tillgängliga på Scandics kontor, Scandic Hotels Group AB (publ), Sveavägen 167, 102 33 Stockholm, och på Bolagets ovan nämnda webbplats. Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Stockholm i april 2021
Scandic Hotels Group AB (publ)
Styrelsen

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt