Logotype

Boka hotell

Kallelse till årsstämma i Scandic Hotels Group AB

23 mars, 2018 | 08:40 CET | Categories: Corporate pressmeddelanden | Regulatorisk

Aktieägarna i Scandic Hotels Group AB (556703-1702) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 kl. 13.00 på Scandic Alvik, Gustavslundsvägen 153, 167 51 Bromma. Inregistrering till stämman börjar kl. 12.00.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2018,
 • dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 20 april 2018.

Aktieägare som är fysiska personer kan anmäla sitt deltagande på bolagets webbplats, www.scandichotelsgroup.com, per telefon 0771-24 64 00, eller skriftligen till följande adress: Computershare AB, ”Scandic Hotels Group AB:s årsstämma”, Box 610, 182 16 Danderyd.

Företrädare för juridiska personer ska anmäla sitt deltagande per telefon 0771-24 64 00, eller skriftligen till följande adress: Computershare AB, ”Scandic Hotels Group AB:s årsstämma”, Box 610, 182 16 Danderyd.

Anmälan ska ange aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på bolagets webbplats www.scandichotelsgroup.com. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Registreringsbevis ska utvisa de förhållanden som gäller på dagen för årsstämman och bör i vart fall inte vara äldre än ett år vid tidpunkten för årsstämman. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas in till Computershare AB, ”Scandic Hotels Group AB:s årsstämma”, Box 610, 182 16 Danderyd, i god tid före stämman.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare inregistrera sina aktier i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken fredagen den 20 april 2018. Aktieägaren bör i sådant fall underrätta banken eller förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 20 april 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Anförande av VD, Even Frydenberg.
 9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings- och revisionsutskotten.
 10. Redogörelse för revisionsarbetet.
 11. Beslut om:
  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 12. Redogörelse av valberedningens ordförande.
 13. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.
 14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
 15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 17. Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram i enlighet med (A) samt säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med (B).
 18. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag (punkt 2)
Valberedningen inför årsstämman 2018 bestod av ordförande Joel Lindeman (Provobis genom Novobis AB), Johan Wester (Stena Sessan Investment AB), Staffan Ringvall (Handelsbanken Fonder AB) samt Vagn Sørensen (styrelsens ordförande).

Valberedningen har föreslagit att advokat Andreas Steen, Mannheimer Swartling, väljs till stämmoordförande.

Styrelsens förslag (punkt 11 b)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning för 2017 om 3,40 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 1,70 kronor per utbetalning och aktie. Som avstämningsdag för den första utbetalningen föreslår styrelsen måndagen den 30 april 2018 och för den andra utbetalningen tisdagen den 30 oktober 2018. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas Euroclear Sweden AB genomföra den första utbetalningen fredagen den 4 maj 2018 och den andra utbetalningen fredagen den 2 november 2018.

Valberedningens förslag (punkterna 13–15)
Punkt 13
Nio styrelseledamöter och inga suppleanter. En revisor och inga suppleanter.

Punkt 14 Arvode till styrelseledamöter valda av årsstämman och som inte är anställda i bolaget (inklusive arvode för kommittéarbete) enligt följande:

 •  Styrelseordförande: 750 000 kronor (720 000 kronor)
 •  Vice styrelseordförande: Ingen ytterligare ersättning för eventuell vice ordförande i det fall styrelsen väljer att ha kvar denna roll (500 000 kronor)
 •  Övriga styrelseledamöter: 340 000 kronor (330 000 kronor)
 •  Ordförande i revisionsutskottet: 150 000 kronor (oförändrat)
 •  Ordförande i ersättningsutskottet: 100 000 kronor (oförändrat)
 •  Ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet: 50 000 kronor (oförändrat)

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15 Omval av Ingalill Berglund, Per G. Braathen, Grant Hearn, Lottie Knutson, Christoffer Lundström, Eva Moen Adolfsson, Martin Svalstedt och Fredrik Wirdenius som styrelseledamöter och val av Frank Fiskers som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Val av Per G. Braathen som ny styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vagn Sørensen har avböjt omval.

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslås omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Frank Fiskers
Född: 1961
Utbildning: Studier vid Cornell University, USA, London Business School, Storbritannien samt IMD Business School, Schweiz.
Övriga nuvarande uppdrag: Industriell rådgivare åt EQT Partners.
Tidigare uppdrag: Vd & koncernchef för Scandic 2007-2010 och 2013-2017. Vd & koncernchef för Kooperativa Förbundet (KF), delägare i Azure Property Group, ledande befattningar inom Hilton Hotels Corporation och inom Rezidor samt vd & koncernchef för First Hotels. Styrelseordförande i Akademibokhandelsgruppen samt KF Media.

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna samt valberedningens motiverade yttrande finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.scandichotelsgroup.com.

Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Scandic (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående att gälla intill tiden för årsstämman 2019. Med ledande befattningshavare avses i detta sammanhang verkställande direktören för Scandic Hotels Group AB (”Scandic” eller ”Bolaget”) samt de vid var tid till honom rapporterande chefer i Bolaget och tillhörande koncernbolag som också ingår i företagets koncernledning samt styrelseledamot i Bolaget i den mån anställnings- eller konsultavtal ingås.

Policy
Scandic ska erbjuda villkor som sammantaget är marknadsmässiga och som ger Bolaget möjlighet att rekrytera och behålla de chefer som behövs för att Bolaget ska nå sina mål på kort och lång sikt. Ersättningen till ledande befattningshavare ska kunna bestå av fast lön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Långsiktiga incitamentsprogram kan erbjudas som ett komplement till ovan och föreläggs i så fall bolagsstämman för godkännande.

Fast lön
Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och avspegla de krav och det ansvar som arbetet medför samt individuell prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare revideras en gång per år.

I den mån styrelseledamot utför arbete för Bolagets eller annat koncernbolags räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och/eller annan ersättning för sådant arbete kunna utgå.

Rörlig lön
Den rörliga lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska baseras på Bolagets uppfyllelse av i förväg uppställda kriterier. Dessa kriterier sätts i syfte att nå Bolagets/koncernens kort- och långsiktiga mål, långsiktiga utveckling, värdeskapande och finansiella tillväxt och ska vara utformade så att de inte uppmuntrar till ett överdrivet risktagande. Rörlig lön ska maximalt kunna uppgå till 60 % av den fasta årslönen för den verkställande direktören respektive 35–50 % av den fasta årslönen för övriga ledande befattningshavare. Med fast årslön menas här fast, under året intjänad kontant lön exklusive pension, tillägg, förmåner och liknande.

Långsiktiga incitamentsprogram
Målet med att ha långsiktiga incitamentsprogram ska vara att skapa ett långsiktigt engagemang i Scandic, att attrahera och behålla ledande befattningshavare och nyckelpersoner samt att säkerställa aktieägarperspektivet.

I den mån det finns långsiktiga incitamentsprogram ska dessa utgöra ett komplement till fast lön och rörlig lön, med deltagare som nomineras efter bl.a. kompetens och prestation. Utfallet ska bero på hur vissa förutbestämda kompetens- eller prestationskrav uppfylls.

Pension
Pensionsförmånerna för den verkställande direktören och de övriga ledande befattningshavarna ska i första hand utgöras av premiebaserade pensionsplaner, men kan även vara förmånsbestämda enligt kollektivavtal.

Övriga förmåner och ersättningar
Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag, inklusive ersättning för eventuell konkurrensbegränsning, ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 18 månader. Det totala avgångsvederlaget ska för samtliga personer i ledningsgruppen vara begränsat till gällande månadslön för de återstående månaderna fram till 65 års ålder.

Övriga ersättningar kan bestå av andra sedvanliga och marknadsmässiga förmåner, såsom exempelvis sjukvårdsförsäkring, vilka inte ska utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Därutöver kan ytterligare ersättning utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana arrangemang har till syfte att rekrytera eller behålla ledande befattningshavare och att de avtalas enbart i enskilda fall. Sådana extraordinära arrangemang kan till exempel inkludera en kontant engångsutbetalning eller ett förmånspaket i form av flyttstöd, deklarationshjälp och liknande.

Avvikelse från riktlinjerna
Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

________________________

Beslutade ersättningar som ännu inte förfallit till betalning
Bolaget har beslutat att utge en engångsersättning till en enskild befattningshavare som kan uppgå till högst 50 000 EUR givet en framgångsrik integration av Restel-hotellen. Ersättningen förfaller till betalning under 2018.

Avvikelse från 2016 års riktlinjer
2016 års ersättningsriktlinjer bemyndigade styrelsen att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall fanns särskilda skäl som motiverade det. Riktlinjerna angav att fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag, inklusive ersättning för eventuell konkurrensbegränsning, sammantaget inte skulle överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 18 månader. Styrelsen beslutade under 2017 att godkänna ett anställningsavtal för verkställande direktören som innebar att sådan ersättning som högst ska kunna uppgå till ett belopp motsvarande den fasta lönen för 18 månader, dvs. i enlighet med riktlinjerna, men att avgångsvederlaget (i det fall sådant utgår) även ska vara pensionsgrundande. Styrelsen ansåg att detta var motiverat då bolaget rekryterade en ny verkställande direktör med internationell bakgrund och gjorde bedömningen att verkställande direktörens ersättningspaket som helhet var rimligt och väl avvägt. Ytterligare information om verkställande direktörens ersättning finns i not 06 i årsredovisningen för 2017.

Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram i enlighet med (A) samt säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med (B) (punkt 17)

Bakgrund
Styrelsen för Scandic Hotels Group AB (publ) (”Scandic”) föreslår att årsstämman 2018 beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (”Programmet” eller ”LTIP 2018”). I november 2015 beslutade en extra bolagsstämma om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram som lanserades i samband med börsnoteringen (”LTIP 2015”) och vid årsstämmorna 2016 och 2017 godkändes ytterligare långsiktiga incitamentsprogram baserade på samma principer, med tillägg av ett matchningsvillkor relaterat till totalavkastning på bolagets aktier (TSR) (”LTIP 2016” respektive ”LTIP 2017”). LTIP 2015 löper ut i samband med offentliggörandet av Scandics delårsrapport för det första kvartalet 2018.

Styrelsen anser att programmen är attraktivt och ändamålsenligt utformade och noterar att i princip samtliga inbjudna anställda valt att delta i programmen. Mot denna bakgrund föreslår nu styrelsen att årsstämman 2018 antar ett långsiktigt incitamentsprogram som i allt väsentligt har samma villkor som LTIP 2017. Jämfört med LTIP 2017 föreslår dock styrelsen att LTIP 2018 inte ska ha något prestationsvillkor baserat på RGI (relativ marknadsandel för logiintäkter (Eng. room revenue generation index), samt att deltagarkretsen utökas i syfte att skapa långsiktigt engagemang och intressegemenskap med aktieägarna för ytterligare nyckelpersoner. LTIP 2018 föreslås liksom tidigare program rikta sig till medlemmar i koncernledningen, landscheferna, ett antal personer i lokala landsledningar samt till vissa övriga nyckelpersoner i Scandic-koncernen.

Det övergripande syftet med Programmet är att skapa en nära intressegemenskap mellan de anställda och aktieägarna samt att skapa ett långsiktigt engagemang för Scandic. Programmet utgör en central del i ett sammantaget konkurrenskraftigt ersättningspaket för Scandic, ämnat att attrahera och behålla anställda som är avgörande för Scandics fortsatta framgång. Styrelsen avser att lämna förslag till kommande årsstämmor i Scandic att godkänna långsiktiga incitamentsprogram, mot bakgrund av att styrelsen, av ovan nämnda skäl, är av uppfattningen att återkommande långsiktiga incitamentsprogram är en mycket viktig del i Scandics totala ersättningssystem.

Programmet ska vara inspirerande, uppnåeligt, lätt att förstå, kostnads­effektivt att administrera och enkelt att kommunicera. Efter införandet av Programmet avser styrelsen att utföra en utvärdering, för att systematiskt analysera uppnådda resultat i förhållande till ovan nämnda mål. Målet med utvärderingen kommer att vara att avgöra om Programmet tillgodoser sina syften. Utvärderingen kommer också att inkludera en granskning av utfallet och kostnaderna för Programmet.

A. Införandet av Programmet

Styrelsen föreslår att införande av Programmet ska ske enligt nedan angivna huvudsakliga villkor.

(a) Programmet föreslås riktas till högst 80 fast anställda inom Scandic-koncernen, vilka delas in i följande tre kategorier: verkställande direktören i Scandic (“Grupp 1”), högst 9 personer som ingår i koncernledningen (“Grupp 2”) och högst 70 personer som ingår i lokala landsledningar eller utgör nyckelpersoner i övrigt (“Grupp 3”). Deltagarna i Grupp 1–3 benämns tillsammans “Deltagarna”.

(b) Programmet möjliggör för Deltagarna att göra egna investeringar i Scandics aktier eller allokera redan innehavda aktier i Scandic till Programmet (“Sparaktier”). Sparaktierna ger möjlighet att tilldelas Matchningsaktier (enligt definition nedan) och Prestationsaktier (enligt definition nedan), efter utgången av en intjänandeperiod om cirka tre år som löper ut i samband med offentliggörandet av bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2021 (”Intjänandeperioden”).

(c) För varje Sparaktie kommer Deltagarna ha möjlighet att tilldelas upp till en stamaktie i Scandic, vederlagsfritt, antingen av Scandic, av något annat bolag i Scandic-koncernen eller av en anvisad tredje part (”Matchningsaktie”). Sådana Matchningsaktier kommer att tilldelas i enlighet med följande: för varje Sparaktie tilldelas en halv (0,5) Matchningsaktie under förutsättning att vissa villkor avseende fortsatt anställning och obrutet innehav av Sparaktier uppfyllts (vilket beskrivs närmare i avsnitt (k) nedan) och en halv (0,5) Matchningsaktie tilldelas under förutsättning att ytterligare ett villkor uppfyllts enligt vilket totalavkastningen på bolagets aktier (TSR) under räkenskapsåren 2018–2020 ska överskrida en viss av styrelsen förutbestämd nivå (”Matchningsvillkoret”).

(d) Deltagare kommer vidare ha möjlighet att, beroende på uppfyllande av vissa Prestationsvillkor (såsom definierade och beskrivna i avsnitt (e) nedan), efter utgången av Intjänandeperioden tilldelas ytterligare aktier i Scandic, vederlagsfritt, antingen av Scandic, av något annat bolag i Scandic-koncernen eller av en anvisad tredje part (“Prestationsaktier”). För varje Sparaktie kan Deltagaren komma att tilldelas Prestationsaktier i enlighet med följande:

 •  Deltagare i Grupp 1 kan tilldelas högst fem (5) Prestationsaktier (högst två och en halv (2,5) Prestationsaktier baserat på uppfyllande av Prestationsvillkor 1, såsom definierat nedan, och högst två och en halv (2,5) Prestationsaktier baserat på uppfyllande av Prestationsvillkor 2, såsom definierat nedan);
 •  Deltagare i Grupp 2 kan tilldelas högst fyra (4) Prestationsaktier (högst två (2) Prestationsaktier baserat på uppfyllande av Prestationsvillkor 1 och högst två (2) Prestationsaktier baserat på uppfyllande av Prestationsvillkor 2); och
 •  Deltagare i Grupp 3 kan tilldelas högst tre (3) Prestationsaktier (högst en och en halv (1,5) Prestationsaktier baserat på uppfyllande av Prestationsvillkor 1 och högst en och en halv (1,5) Prestationsaktier baserat på uppfyllande av Prestationsvillkor 2).

(e) Tilldelning av Prestationsaktier ska vara beroende av i vilken utsträckning Prestationsvillkoren för Programmet uppfyllts. Prestationsvillkoren ska fastställas av styrelsen och bestå av för Programmet specifika finansiella mål relaterade till ackumulerad EBITDA[1] för räkenskapsåren 2018–2020 (”Prestationsvillkor 1”) och ackumulerat kassaflöde[2] för räkenskapsåren 2018–2020 (”Prestationsvillkor 2” gemensamt benämnda ”Prestationsvillkoren”). I samband med att Intjänandeperioden löper ut kommer styrelsen att offentliggöra nivåerna för Prestationsvillkoren och i vilken utsträckning dessa har uppfyllts.

Det antal Prestationsaktier som kan tilldelas ska beräknas i enlighet med följande:

 •  En förutsättning för att tilldelning av Prestationsaktier ska kunna ske är att en viss tröskelnivå överskrids (”Miniminivån”). Om Miniminivån inte överskrids kommer inga Prestationsaktier att tilldelas.
 •  För att maximal tilldelning av Prestationsaktier ska ske krävs att en viss högre nivå uppnås (”Maximinivån”).
 •  Om en nivå som överstiger Miniminivån, men som är mellan Miniminivån och Maximinivån, uppnås kommer Deltagarna att erhålla en linjär tilldelning av Prestationsaktier.

(f) Antalet Matchningsaktier och Prestationsaktier som en Deltagare har rätt till ska ökas för att kompensera för utdelning avseende räkenskapsåren 2018–2020 på Scandic-aktien under Intjänandeperioden, i syfte att ytterligare stärka intressegemenskapen mellan Deltagarna och aktieägarna.

(g) Det maximala värdet för rätten att erhålla en Matchningsaktie eller en Prestationsaktie (eller ett sådant antal Matchningsaktier eller Prestationsaktier som följer av en justering för utdelning såsom beskrivet i avsnitt (f) ovan) ska vara begränsat till 261 kronor, motsvarande 300 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Scandic-aktien under de fem första handelsdagarna i mars 2018 (”Taket”). Skulle värdet av en sådan rätt (beräknat baserat på den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Scandic-aktien under de fem handelsdagarna närmast efter dagen för offentliggörande av delårsrapporten för det första kvartalet 2021, efter avdrag för utdelning beslutad av bolagsstämma för det fall aktien fortfarande handlas inklusive rätt till sådan utdelning) överskrida Taket, ska en proportionerlig reduktion av antalet Matchningsaktier och Prestationsaktier som ska tilldelas ske. För undvikande av missförstånd ska värdet av varje sådan rätt, efter genomförd reduktion, motsvara Taket.

(h) Det maximala antalet Sparaktier som varje Deltagare får investera i eller allokera till Programmet beror på vilken kategori i Programmet denne tillhör, i enlighet med följande:

 •  Varje Deltagare i Grupp 1 och Grupp 2 får maximalt investera i eller allokera till Programmet ett antal Sparaktier som bestämts utifrån en aktiekurs om 87,17 kronor, dvs. den volymviktade genomsnittliga betalkursen under de fem första handelsdagarna i mars 2018, och ett investeringsbelopp motsvarande 10 procent av deltagarens årliga individuella fasta grundlön brutto per den 28 februari 2018.
 •  Varje Deltagare i Grupp 3 får maximalt investera i eller allokera till Programmet ett antal Sparaktier som bestämts utifrån en aktiekurs om 87,17 kronor, dvs. den volymviktade genomsnittliga betalkursen under de fem första handelsdagarna i mars 2018, och ett investeringsbelopp om 50 000 SEK.

(i) Deltagarna måste investera i Sparaktier (eller, om Scandic-aktier redan innehas, allokera sådana aktier till Programmet) under en investeringsperiod som ska fastställas av styrelsen och som ska avslutas senast den 31 maj 2018 (såvida inte investeringsperioden förlängs eller senareläggs av styrelsen i ett enskilt fall).

(j) Matchningsaktier och Prestationsaktier får normalt sett tilldelas först efter utgången av Intjänandeperioden.

(k) En förutsättning för att en Deltagare ska tilldelas Matchningsaktier eller, i tillämpliga fall, Prestationsaktier, är att denne, med vissa undantag, har varit fast anställd inom Scandic-koncernen under hela Intjänandeperioden samt att Deltagaren, fram till utgången av Intjänandeperioden, har behållit de Sparaktier som investerats i eller allokerats inom ramen för Programmet. Sparaktier som avyttrats före utgången av Intjänandeperioden ska inte inkluderas i beräkningen för att fastställa tilldelning av Matchningsaktier eller Prestationsaktier.

(l) Om det sker betydande förändringar i Scandic-koncernen eller på marknaden som, enligt styrelsens bedömning, skulle medföra att villkoren för tilldelning av Prestationsaktier enligt Programmet inte längre är rimliga, ska styrelsen äga rätt att vidta justeringar av Programmet, innefattande bl.a. en rätt att besluta om reducerad tilldelning av Prestationsaktier, eller att ingen tilldelning av Prestationsaktier ska ske över huvud taget.

(m) Styrelsen ska äga rätt att besluta om de närmare villkoren för Programmet. Styrelsen ska i det avseendet äga rätt att vidta nödvändiga justeringar av dessa villkor för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utanför Sverige.

(n) Deltagande i Programmet förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske i de berörda jurisdiktionerna, dels att sådant deltagande enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

(o) Programmet ska omfatta högst 370 000 aktier i Scandic (Matchningsaktier, Prestationsaktier och vinstutdelningskompensation inkluderat).

(p) Antalet Matchningsaktier och Prestationsaktier ska omräknas till följd av mellankommande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser.

_________________

Kostnader för programmet m.m.
Kostnaderna för Programmet, som redovisas över resultaträkningen, är beräknade enligt redovisningsstandarden IFRS 2 och periodiseras över Intjänandeperioden. Beräkningen har baserats på stängningskursen för Scandic-aktien per den 7 mars 2018, dvs. 87,40 kronor per aktie, och baserat på följande antaganden: (i) en årlig direktavkastning om 4 procent, (ii) en uppskattad årlig personalomsättning om 10 procent, (iii) uppfyllelse av Matchningsvillkoret, (iv) en genomsnittlig uppfyllelse av vart och ett av Prestationsvillkoren om 50 procent, och (v) totalt maximalt 370 000 Matchningsaktier och Prestationsaktier tillgängliga för tilldelning. Utöver vad som följer av ovanstående har kostnaderna för Programmet baserats på att Programmet omfattar cirka 80 Deltagare samt att varje Deltagare gör en maximal investering. Totalt uppskattas kostnaderna för Programmet enligt IFRS 2 uppgå till cirka 10,8 MSEK exklusive sociala avgifter (18,5 MSEK vid en genomsnittlig uppfyllelse av var och ett av Prestationsvillkoren om 100 procent). Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 4,8 MSEK, baserat på ovanstående antaganden, samt under antagande om en årlig aktiekursuppgång om 10 procent under Programmets löptid och en skattesats för sociala avgifter om 27 procent (7,9 MSEK vid en genomsnittlig uppfyllelse av var och ett av Prestationsvillkoren om 100 procent).

De förväntade årliga kostnaderna om 5,3 MSEK, inklusive sociala avgifter, motsvarar cirka 0,1 procent av Scandic-koncernens totala personalkostnader för räkenskapsåret 2017 (0,2 procent vid en genomsnittlig uppfyllelse av var och ett av Prestationsvillkoren om 100 procent).

Under antagande om att Taket (för detta syfte beräknat som 300 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Scandic-aktien under de fem första handelsdagarna i mars 2018, dvs. 87,17 kronor) nås och att samtliga Deltagare är berättigade till tilldelning av det maximala antalet Matchningsaktier och Prestationsaktier i Programmet samt kvarstår i Programmet till utgången av Intjänandeperioden, kommer de maximala kostnaderna för Scandic enligt IFRS 2 att uppgå till 25,2 MSEK, och de maximala kostnaderna för sociala avgifter kommer att uppgå till 21,7 MSEK.

Utspädning
Vid maximal tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier och förutsatt en viss buffert för vinstutdelningskompensation uppgår antalet aktier som ska tilldelas i Programmet till 370 000 aktier i Scandic, vilket motsvarar cirka 0,36 procent av aktiekapitalet och rösterna (beräknat baserat på 102 985 075 utestående aktier i Scandic den 22 mars 2018).

Effekt på nyckeltal

Om Programmet hade införts 2017 skulle, med antagandena ovan, påverkan på resultat per aktie på helårsbasis ha resulterat i en utspädning om 0,2 procent eller en minskning från 6,87 kronor till 6,85 kronor på proforma-basis. Inverkan på EBITDA-marginalen och EBIT-marginalen skulle ha varit obetydlig.

Säkringsåtgärder
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att den finansiella exponering som tilldelningen av aktier i Programmet förväntas medföra ska kunna säkras genom att Scandic på marknadsmässiga villkor ingår aktieswapavtal med en extern part, varvid den externa parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier i Scandic till Deltagarna, i enlighet med punkten B. nedan.

Förslagets beredning
Det föreslagna Programmet har, enligt riktlinjer utfärdade av Scandics styrelse, beretts av Scandics ersättningsutskott, med hjälp av externa rådgivare. Ersättningsutskottet har presenterat arbetet för styrelsen, varefter styrelsen har beslutat att föreslå att Programmet antas på årsstämman.

_________________

 

B. Säkringsåtgärder med anledning av Programmet
Aktieswapavtal med extern part

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att den finansiella exponering som tilldelningen av aktier i Programmet förväntas medföra ska kunna säkras genom att Scandic ingår aktieswapavtal med en extern part. Sådant aktieswapavtal ska ingås på marknadsmässiga villkor, varvid den externa parten mot ersättning åtar sig att, i eget namn, förvärva och överlåta aktier i Scandic till Deltagarna, i enlighet med villkoren för Programmet.

Villkor
Beslutet att anta det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet enligt punkten A. ovan är villkorat av att årsstämman fattar beslut om säkringsåtgärder i enlighet med punkten B.

Tidigare incitamentsprogram i Scandic
Scandic har tidigare beslutat om långsiktiga incitamentsprogram 2015, 2016 respektive 2017, som i allt väsentligt är baserade på samma villkor som ovan föreslagna LTIP 2018, med undantaget att 2015 års program inte innehåller något Matchningsvillkor samt att tidigare långsiktiga incitamentsprogram innehåller ett RGI-baserat prestationsvillkor. Programmen beskrivs närmare i not 06 i Scandics årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Aktier och röster
I bolaget finns totalt 102 985 075 aktier. Bolaget har endast ett aktieslag och det totala antalet röster i bolaget uppgår därmed till 102 985 075. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagens ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernbolag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det skriftligen till Scandic Hotels Group AB, Attn: Henrik Vikström, Sveavägen 167, 102 33 Stockholm eller per e-mail till ir@scandichotels.com.

Ytterligare information
Årsredovisningen, revisionsberättelsen, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelsens förslag till vinstutdelning och yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängligt hos bolaget, Scandic Hotels Group AB, Sveavägen 167, 102 33 Stockholm och på webbplatsen www.scandichotelsgroup.com, senast från och med den 5 april 2018. Handlingarna kommer också att skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Stockholm i mars 2018

Scandic Hotels Group AB (publ)
Styrelsen 


[1] Definierat som rörelseresultat före avskrivningar, finansiella poster och skatt, justerat för poster av engångskaraktär som inte hänför sig till den ordinarie verksamheten, såsom transaktioner och integrationskostnader i samband med förvärv.
[2] Definierat som EBITDA plus/minus förändringar i rörelsekapital minus kapitalutgifter (capex) (underhåll, IT och utveckling), exkluderande extraordinära investeringar som inte ingår i budget, såsom förvärv av nya hotell, exkluderande effekter av finansiell leasing.

 

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt