Logotype

Boka hotell

Kommuniké från Scandics årsstämma 2016

12 maj, 2016 | 18:00 CET | Categories: Generella pressmeddelanden | Icke regulatorisk

Scandics årsstämma hölls torsdagen den 12 maj 2016 i Stockholm.

Årsredovisning, utdelning och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde års- och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2015. Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015 och att årets resultat balanseras i ny räkning. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningens §6, varigenom det högsta antalet styrelseledamöter höjdes från tio till elva ledamöter.

Styrelse, revisor och arvoden

Vagn Sørensen, Per G. Braathen, Grant Hearn, Lottie Knutson, Eva Moen Adolfsson, Niklas Sloutski och Fredrik Wirdenius omvaldes och Ingalill Berglund, Albert Gustafsson, Stephan Leithner och Christoffer Lundström valdes till nya styrelseledamöter. Vagn Sørensen omvaldes som styrelsens ordförande och PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Årsstämman beslutade om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

Långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till högst 40 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Scandic-koncernen. Därtill beslutade stämman att bolaget ska ingå ett aktieswapavtal med en extern part för att säkra den finansiella exponeringen till följd av programmet, i enlighet med styrelsens förslag.

Scandic Hotels Group (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
12 maj 2016 klockan 18.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann-Charlotte Johansson, VP Communications & IR
E-post: ann-charlotte.johansson@scandichotels.com
Telefon: +46 (0)72 180 22 44
www.scandichotelsgroup.com

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt