Logotype

Boka hotell

Scandics delårsrapport Q1 2020 – Kraftiga kostnads­reduktioner och säkrad finansiering

Finansiella rapporter | Finansiell information | 20 maj, 2020 | 07:30 CEST | Regulatorisk

Sammanfattning av första kvartalet

  • Nettoomsättningen minskade med 17,8% till 3 343 MSEK (4 066).
  • Nettoomsättningen steg i januari och februari men sjönk kraftigt i mars på grund av en extremt låg aktivitetsnivå till följd av utbredningen av coronaviruset.
  • Kraftfulla åtgärder vidtagna för att sänka kostnads­nivån, bland annat genom omfattande permitteringar och uppsägningar.
  • Justerat EBITDA uppgick till -174 MSEK (160). Genomförda sänkningar av kostnads­nivån har mildrat den negativa effekten av den låga beläggningsnivån i mars. 
  • Jämförelsestörande kostnader, främst relaterade till personalminskningar i den svenska verksamheten, uppgick i kvartalet till -184 MSEK.
  • Omvärdering av immateriella tillgångar, främst goodwill, som resulterat i nedskrivning om 2 955 MSEK.
  • Icke kassaflödespåverkande skattekostnad om ca 400 MSEK relaterat till att Förvaltningsdomstolen i Finland har avslagit Scandics överklagan om eftertaxering för 2007-2017.
  • Justerat för effekter från finansiell leasing samt jämförelsestörande poster uppgick resultat per aktie till    -36,23 SEK (-0,79), med en väsentlig negativ påverkan från nedskrivningar av immateriella tillgångar samt skattekostnaden i kvartalet.
  • Den 16 mars beslutade Scandics styrelse att dra tillbaka det tidigare utdelningsförslaget om 3,70 SEK per aktie till följd av det dramatiskt försämrade affärsläget.

Händelser efter balansdagens slut

  • Den 29 april meddelade Scandic en utökning av sin kreditfacilitet med 1 150 MSEK till totalt 6 650 MSEK samt en garanterad nyemission med företrädesrätt för existerande aktieägare om 1 750 MSEK.

VD-ord i korthet

Det första kvartalet präglades helt av coronakrisen. Året började visserligen bra med växande försäljning både i januari och februari, men från slutet av februari började vi märka av en vikande efterfrågan med färre internationella besökare och reserestriktioner hos våra företagskunder. Därefter har de myndighetsbeslut som tagits för att minska spridningen av viruset lett till en extremt låg aktivitetsnivå som vi aldrig tidigare upplevt. I mars halverades i princip vår nettoomsättning jämfört med föregående år. 

I slutet av februari initierade vi en rad åtgärder för att sänka kostnaderna. Exklusive hyror har vi sänkt kostnaderna vid inledningen av det andra kvartalet med drygt 70 procent. Sänkningen är främst ett resultat av lägre rörliga kostnader, personalreduktioner och åtgärder för att sänka den allmänna kostnads­nivån. Vi har dessutom tagit del av riktade statsstöd såsom permitteringsstöd och stöd till täckning av fasta kostnader. Vi förbereder ytterligare åtgärder för att kompensera för att de riktade statsstöden över tid reduceras och så småningom tas bort. Ambitionen är att Scandic ska vara lönsamt vid lägre beläggningsnivåer än tidigare. På motsvarande sätt kommer vi att utvärdera de fasta och garanterade hyresnivåerna för att i samråd med fastighetsägarna finna lösningar som gör det lönsamt att bedriva hotellverksamhet vid lägre beläggningsnivåer än tidigare.

I april uppgick Scandics beläggningsgrad till rekordlåga 6 procent. Sedan mitten av april har både beläggningsnivån och bokningstrenden förbättrats. Från och med slutet av maj planerar vi för att successivt återöppna fler hotell. Vi räknar med en successiv ökning av beläggningsgraden under maj och juni med några procentenheter per månad. När semesterperioden inleds räknar vi med en ytterligare förbättring till följd av nationella turismströmmar. Osäkerheten är fortsatt hög och vi förbereder oss för en långsam återhämtning av efterfrågan med fortsatta kostnads­sänkningar och kassaflödesstärkande åtgärder som framgångsfaktorer. För 2020 räknar vi med att omsättningen mer än halveras jämfört med 2019.

Kvartalet påverkas negativt av två icke-kassaflödespåverkande poster i form av nedskrivning av immateriella tillgångar med ca 3 miljarder SEK och en skattekostnad om ca 400 MSEK relaterat till en skattedom i Finland. Scandic kommer att överklaga domen.

Den 29 april presenterade vi en finansieringslösning med utökad kreditfacilitet och en garanterad nyemission som säkrar det framtida likviditetsbehovet, samtidigt som det också möjliggör fortsatt utveckling av Scandic. Med de omfattande kostnads­åtgärder som nu genomförs skapar vi mycket goda möjligheter till att på sikt kunna överträffa vårt EBITDA-marginalmål på 11 procent, även i en marknad med lägre RevPAR-nivåer än vi såg under förra året.

Jens Mathiesen
VD & koncernchef

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 Maj 2020  kl. 07.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Vikström, Director Investor Relations
E-post: henrik.vikstrom@scandichotels.com

Telefon: +46 70 952 80 06

www.scandichotelsgroup.com

Rapportpresentation 20 maj 2020  kl 09.00 CET

En presentation av rapporten sker i dag den 20 maj kl 09.00 CET. Scandics VD & koncernchef Jens Mathiesen CFO Jan Johansson presenterar rapporten tillsammans med CFO Jan Johansson i en webbsändning och telefonkonferens.

För deltagande per telefon, vänligen ring: SE +46850558355, UK:+443333009269. Ring gärna in 5 minuter innan start. Presentationen sker på engelska.

Webbsändningen hittar du på www.scandichotelsgroup.com, där även boksluts­kommunikén och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga.

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med mer än 280 hotell i drift och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är ledande när det kommer till att integrera hållbarhet inom alla områden och dess prisbelönta koncept inom tillgänglighet säkerställer att Scandic är till för alla. Väl omtyckt av gäster och medarbetare är Scandic Friends Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen och företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna i regionen. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.scandichotelsgroup.com      

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt