Logotype

Boka hotell

Uppförandekod för leverantörskedjan

Denna Uppförandekod för leverantörskedjan (Koden) har antagits av Scandics styrelse i syfte att säkerställa att Scandics verksamhet bedrivs på ett förtroendefullt sätt och i enlighet med lagstiftning och god praxis för ett börsnoterat bolag. Skrivningarna i denna Kod utgör minimikraven för Scandics verksamhet. Om lokal, nationell eller internationell lagstiftning ställer striktare krav än denna Kod ska dessa följas. Policyn revideras varje år eller oftare om behov uppkommer. Ägaren till denna Kod är koncernens CFO. Det operativa ansvaret för implementering av Koden ansvarar Director Group Procurement tillsammans med varje landschef för.

Omfattning, efterlevnad och ansvar

Denna Kod gäller för Scandics leverantörer, underleverantörer och andra samarbetspartners (nedan kallat leverantören), inklusive deras anställda och inhyrd personal, oavsett om de är fast anställda, tillfälligt kontrakterade eller anlitade (nedan kallat anställda).

Alla Scandics leverantörer, vare sig de levererar produkter eller tjänster måste, som minimum, uppfylla villkoren i Koden. Leverantören ska alltid inkludera kraven i Koden i sina avtal med  underleverantörer och inhyrd personal.

Vägledande principer

Koden baseras på FN:s Global Compacts tio principer vilka i sin tur grundar sig på FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Riodeklarationen om miljö och hållbar utveckling och FN:s konvention mot korruption. De tio principerna reglerar frågor om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption och utgör grunden för de förväntningar som Scandic har på leverantören.

Dokumentation and inspektion

På förfrågan ska leverantören förse Scandic med information och data samt genomföra självgranskning för att försäkra Scandic om att Koden efterlevs. Scandic har rätt att genomföra inspektioner på plats vid samtliga av leverantörens anläggningar för att försäkra sig om att efterlevnad av Koden. Inspektionen genomförs av Scandics medarbetare eller av oberoende tredje partsgranskare.

Skyldighet att informera Scandic

Leverantören ska informera Scandic om varje avvikelse från Koden. Anställda hos leverantören som berättar om misstänkta avvikelser från Koden får inte bestraffas på något sätt.

Möjlighet att åtgärda överträdelser

Om en betydande avvikelse från Koden noteras, ska leverantören implementera en åtgärdsplan, så kallad Corrective Action Plan, som har avtalats gemensamt mellan leverantören och Scandic. Scandic har rätt att säga upp hela eller delar av ett avtal med leverantören i följande fall:

 1. Leverantören är oförmögen eller ovillig att genomföra åtgärder i Corrective Action Plan.
 2. Leverantören har vid upprepande tillfällen brutit mot Koden.
 3. Leverantören har med avsikt avvikit från Koden.
 4. Leverantören har med avsikt undanhållit information om avvikelse från Koden.

En sådan uppsägning ska träda i kraft från det datum som anges i en skriftlig uppsägning från Scandic.

Scandics förväntningar på leverantören

Mänskliga rättigheter

 1. Leverantören måste respektera mänskliga rättigheter och ska se till att samtliga anställda känner till och förstår dessa rättigheter. Anställda ska uppmuntras att ta upp eventuella frågor och rapportera problem.
 2. Leverantören ska eliminera alla former av tvångsarbete och får inte ta den anställdas original-identitetshandlingar eller motsvarande i förvar. De anställda ska tillåtas att röra sig fritt.
 3. Barnarbete är aldrig tillåtet. Minimumålder för anställda är 15 år och alla anställda måste ha fullföljt grundskolan. Anställda under 18 år ska inte arbeta nattskift och får inte heller utföra riskfyllt eller tungt arbete.
 4. Leverantören ska se till att ingen anställd diskrimineras eller behandlas illa på grund av kön, könsöverskridande identitet, ras, hudfärg, etnicitet eller trosuppfattning, funktionsnedsättning samt sexuell läggning. Mångfald och lika möjligheter ska uppmuntras.
 5. Ingen får utsättas för kroppsbestraffning eller olaga frihetsberövanden, fysisk, sexuell, psykisk eller verbal misshandel. Avdrag från lönen som en disciplinär åtgärd är ej tillåtet.
 6. Leverantören ska respektera samtliga anställdas föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar. Samtliga anställda ska ha full rätt att fritt gå med i ett fackförbund och välja ut representanter som för fram deras arbets­intressen utan rädsla för att straffas, förföljas eller utsättas för andra former av vedergällning.

'Arbetsvillkor

 1. Ett skriftligt kontrakt ska upprättas för varje anställd, oavsett om anställningen är temporär eller permanent. Det skrivna kontraktet ska som ett minimum innehålla arbetstimmar, uppsägningstid, lön, löneintervall och övertidsersättning.
 2. Samtliga anställda ska erhålla en rättvis lön som täcker en rimlig levnadsstandard för den anställda. Denna levnadsstandard omfattar mat, kläder, boende, medicinsk vård, sociala tjänster och försäkringar. Övertidsersättning ska motsvara minst en fjärdedel av den vanliga lönen eller om annat följer av nationell lagstiftning.
 3. Samtliga anställda ska få en lönespecifikation som anger lön, antal arbetstimmar samt lagliga avdrag och övertidsersättning om sådan finns.
 4. Antalet ordinarie arbetstimmar får aldrig överstiga 48 timmar och övertid ska vara frivillig och aldrig överstiga 12 timmar per vecka eller om annat inte följer av nationell lagstiftning. Varje anställd har rätt till minst en ledig dag per vecka.
 5. Anställda ska ha rätt till semesterersättning, sjukersättning och avlönad föräldraledighet.
 6. Leverantören ska skapa en sund och trygg arbetsmiljö. Skador och olyckor ska registreras, reduceras och förebyggas.
 7. Samtliga anställda ska ha tillgång till rent dricksvatten­, toaletter och avskild matplats.
 8. Riskfyllt arbete ska dokumenteras och leverantören ska betala för och tillhandahålla lämplig skyddsutrustning till de anställda. Samtliga arbetsytor ska vara väl upplysta, ventilerade och hålla en acceptabel temperatur och ljudnivå.
 9. Om boende erbjuds ska varje anställd erbjudas en bra och ren säng med separata sovrum, toaletter och duschar för kvinnor och män.
 10. Leverantören ska ha fullgoda rutiner för brandsäkerhet och utrymning. På plats ska finnas brandlarm, brandsläckare, tydligt markerade och lättillgängliga evakueringsvägar och nödutgångar. Brandövningar ska utföras regelbundet.
 11. Produkter och tjänster som tillhandahålls ska uppfylla alla juridiska standarder för  konsumenters hälsa och säkerhet. Leverantören ska förse Scandic med tydlig information vad gäller innehåll, säker användning, underhåll, förvaring och avyttring av produkter och tjänster.

Miljö

 1. Leverantören ska åta sig att reducera sin påverkan på miljön och på allmän hälsa och säkerhet.
 2. Leverantören ska upprätta ett miljöprogram med mätbara mål för en förbättrad miljömässig och allmän hälso- och säkerhetsnivå. Programmet ska innehålla hantering av kemikalier och farligt material, avfallshantering, energi­förbrukning, vatten­konsumtion, transporter och resor samt utsläpp i luft, vatten­ och mark.
 3. Leverantören ska ha en riskhanteringsplan som förhindrar, minskar och kontrollerar allvarliga
  skador på miljön.
 4. Leverantörer som levererar produkter som innehåller så kallade konfliktmineraler som tenn, volfram, tantalit och/eller guld till Scandic är skyldiga att ha en policy och process som säkerställer mineralernas spårbarhet.

Anti-korruption 

 1. Korruption i alla former inklusive, men ej begränsat till, utpressning, mutor, nepotism, bedrägeri och penningtvätt är strängt förbjudet.
 2. Ingen ska erbjuda, utlova, ge eller acceptera, direkt eller indirekt, betalning, gåva eller förmån i utbyte mot specialbehandling med syftet att påverka en affärstransaktion eller erhålla en personlig eller affärsmässig förmån.
 3. Alla potentiella intressekonflikter ska undvikas. Affärsbeslut ska inte motiveras eller påverkas
  av personliga relationer och/eller intressen.
 4. Rättvis konkurrens ska respekteras. Prisfixering, marknadsdelning, budriggning och tillverkningsrestriktioner är strängt förbjudet.
 5. En antikorruptionspolicy och ett antikorruptionsprogram ska finnas på plats. Interna kontrollåtgärder ska utföras och redovisas för att förebygga korruption och anklagelser om korruption.
 6. Leverantören uppmuntras till transparens. System som säkerställer precis, regelbunden, pålitlig och relevant information angående leverantörens aktiviteter, struktur, finansiella situation och affärstransaktioner ska finnas på plats.Senast uppdaterad: 2021-09-21
Öppna PDF versionen