Logotype

Boka hotell

Miljöpolicy

Denna policy har antagits av Scandics styrelse i syfte att säkerställa att Scandics verksamhet bedrivs på ett förtroendefullt sätt och i enlighet med lagstiftning och god praxis för ett börsnoterat bolag. Miljöpolicyn är en underliggande policy till Scandics Uppförandekod. Miljöpolicyn revideras varje år eller oftare om behov uppkommer. Ägaren till denna policy är koncernens Sustainability Director. Det operativa ansvaret för implementering av policien ansvarar varje EC-medlem för inom sina respektive ansvarsområden.

Omfattning, efterlevnad och ansvar

Denna miljöpolicy gäller för alla hotell, Scandics ledning och anställda. Alla arbetsledare och chefer är ansvariga för att se till att både innehållet och andan som genomsyrar denna miljöpolicy kommuniceras, förstås och efterlevs i arbetsgrupperna.

Scandic ska tillse att medarbetare innehar all information och kompetens och de verktyg som är nödvändiga för att kunna följa denna miljöpolicy i den dagliga verksamheten.

Medarbetare ska kontakta sin närmaste chef eller konsultera Sustainability Director om tolkningsproblem av denna miljöpolicy uppstår.

Vägledande principer

Scandic arbetar kontinuerligt för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan. Vi tillämpar försiktighetsprincipen i vår bedömning av substanser och processer som kan skada miljön. Scandic förespråkar miljömässigt ansvarstagande inom organisationen och stödjer utvecklingen och främjandet av miljövänlig teknologi.

Scandic stödjer omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle och har en holistisk syn på miljöfrågan där miljö och mänsklig välfärd förstås i relation till varandra. Åtgärder för en hållbar utveckling förutsätter bland annat att växthusgaser minskar samtidigt som annan miljöförstöring motverkas.

Scandic har anslutit sig till FN:s Global Compact och följer dess principer inklusive de tre som rör miljön:

  • Princip 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
  • Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
  • Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

Energi­

Scandic arbetar kontinuerligt för att minska den egna energi­förbrukningen. Hotellen kontrolleras regelbundet för att identifiera var och hur de största energi­besparingarna kan genomföras. Nya avtal med fastighetsägare bör innehålla en ansvarsfördelning av energi­åtgärder. Det är energi­krävande att värma och kyla ett hotell varvid optimal inomhustemperatur sätts med hänsyn till både komfort och genererad miljöpåverkan. Utrustning som kontrolleras av Scandic och används i hotellen är av hög energi­standard och ljuskällor byts mot lågenergi­belysning.

Växthusgaser

Scandic arbetar kontinuerligt med att reducera utsläppen av koldioxid genom att exempelvis systematiskt mäta våra utsläpp och upprätta utsläppsreduktionsmål. Vi gör medvetna val vid inköp av energi­. Användning av fossila bränslen, som kontrolleras av Scandic fasas ut och ersätts med energi­ från förnybara källor.

Transporter och resor

På Scandic väljs färdmedel för transport och resor som tar hänsyn till miljöpåverkan. Val av förmåns- och tjänstebil som drivs av förnybart bränsle eller har extra låg bränsleförburkning premieras. När vi beställer tjänster som inkluderar transport beaktar vi miljöpåverkan.

Hållbar design

Renovering och inredning, som kontrolleras av Scandic ska så långt det är möjligt säkerställa både energi­effektivitet och användandet av material med låg miljöpåverkan. Lösningar som möjliggör
låg resursanvändning prioriteras.

Material

Scandic använder en stor mängd olika material.
Vi försäkrar oss om att materialen i våra produkter är
så miljömässigt hållbara som möjligt. När vi utvärderar produkter beaktar vi produkternas livscykel, vilket innebär att produkterna helst ska vara gjorda av förnybart råmaterial och/eller återvunnet material och att användningen av resurser och energi­ i produktionen minimeras samt att produktens livslängd beaktas. Användandet av trä från urskog eller regnskog är förbjudet.

När anläggningarna renoveras ska överblivet material återvinnas. Scandic har som mål att bidra till en cirkulär ekonomi och det långsiktiga målet är att minimera mängden avfall.

Utrotningshotade arter och biologisk mångfald

Produkter som Scandic köper in får inte innehålla material från utrotningshotade arter eller material vars produktion direkt påverkar utrotningshotade arter. Med utrotningshotade arter avses både djur och växter. Detta betyder att vi utvärderar våra leverantörer för att säkerställa att de lever upp till vår Uppförandekod för leverantörskedjan. Scandic serverar inte fisk eller skaldjur som är listade som utrotningshotade eller som tillhör ett fiskebestånd nära kollaps. I dessa frågor vägleds vi av WWF:s (Världsnaturfonden) Fiskguide. Palmolja ska i möjligaste mån undvikas. Där palmolja används bör den vara certifierad i enlighet med standard från Roundtable of Sustainable Palm Oil.

Avfall

Att driva hotell generar mycket avfall. Scandic mäter kontinuerligt mängden avfall som uppkommer i verksamheten och analyserar hur avfallet kan minimeras. Vi arbetar för att begränsa användandet av emballage och onödigt material, t.ex. engångsartiklar. I tillägg till detta strävar Scandic efter att återvinna och återanvända produkter och material i så stor utsträckning som möjligt. Avfallet som uppkommer i verksamheten skickas till återvinning eller moderna avfallsanläggningar för att
på så sätt minimera miljöpåverkan.

Scandic ska minimera mängden matavfall från anläggningarna och oundvikligt matavfall ska i möjligaste mån komposteras eller användas till biogas.

Vatten­förbrukning

Scandic strävar efter att minska vatten­konsumtionen genom mätningar av vatten­förbrukning och analyser av vad som kan göras för att minska förbrukningen. Scandic använder till exempel vatten­effektiva diskmaskiner och duschmunstycken.

Kemikalier och farliga ämnen

Scandic använder ett minimum av kemikalier och farliga ämnen. Dessa hanteras säkert och korrekt för att skydda människors hälsa och miljön. Vår målsättning är att alltid använda det minst farliga alternativet och vi prioriterar miljömärkta produkter.

Genom avloppsvattnet kan kemikalier och föroreningar nå våra mark- och vatten­system. Scandic arbetar för att minska mängden kemikalier och avfall som når avloppsvattnet, exempelvis genom automatisk dosering av rengöringsprodukter.
 

Ansvarsfulla inköp

Innan avtal tecknas mellan Scandic och en leverantör genomgår leverantören en riskanalys för att säkerställa att denne lever upp till kraven i Scandics Uppförandekod för leverantörskedjan.

Vi kräver att våra leverantörer och partners skriver under Scandics Uppförandekod för leverantörskedjan. Medarbetare som är ansvariga för inköp är utbildade inom ansvarsfulla inköp.

Certifiering och märkning

Samtliga hotell i Norge, Sverige, Danmark och Finland är certifierade enligt Nordic Ecolabel (Svanen). Våra hotell i övriga länder är certifierade i enlighet med liknande certifieringar, såsom EU Ecolabel eller Green Globe.Senast uppdaterad: 2021-09-21
Öppna PDF versionen