Logotype

Boka hotell

Antikorruptionspolicy

Denna policy har antagits av Scandics styrelse i syfte att säkerställa att Scandics verksamhet bedrivs på ett förtroendefullt sätt och i enlighet med lagstiftning och god praxis för ett börsnoterat bolag. Antikorruptionspolicyn är en underliggande policy till Scandics Uppförandekod. Antikorruptionspolicyn revideras varje år eller oftare om behov uppkommer. Ägaren till denna policy är CFO. Det operativa ansvaret för implementering ansvarar varje EC-medlem för inom sina respektive ansvarsområden.

Omfattning, efterlevnad och ansvar

Denna antikorruptionspolicy gäller för alla hotell (inklusive franchisehotell), Scandics ledning och anställda. Alla chefer är ansvariga för att se till att både innehållet och andan som genomsyrar denna antikorruptionspolicy kommuniceras, förstås och följs i organisationen. 

Scandic ska tillse att anställda innehar all information och kompetens och de verktyg som är nödvändiga för att kunna följa denna antikorruptionspolicy i den dagliga verksamheten.

Anställda ska kontakta sin närmaste chef om det råder tveksamhet kring huruvida en erbjuden förmån kan accepteras eller ej. CFO och Juridikavdelningen eller, på nationell nivå, Country Finance Director ska konsulteras om det uppstår tolkningsproblem av denna antikorruptionspolicy eller huruvida en erbjuden förmån kan accepteras eller ej.

Scandic har en whistleblowerfunktion som möjliggör att alla anställda och externa intressenter kan rapportera allvarliga oegentligheter i företaget. Whistleblower-funktionen övervakas av en extern part.

Vägledande principer

Scandic ska aldrig vara en del av någon form av korruption. Scandic arbetar för att eliminera alla former av korruption, inklusive utpressning, mutor, nepotism, bedrägeri och penningtvätt. Scandic måste se till att alla anställda, samarbetspartners och leverantörer förstår att korruption är oacceptabelt.

Förtroende och tillit mellan företag och dess investerare, kunder, anställda och allmänheten är mycket viktiga faktorer för företagsutveckling. Vi på Scandic åtar oss att följa normer för god affärssed och har som avsikt att agera på ett hållbart sätt baserat på internationellt accepterade principer för antikorruption.

Scandic driver hotell i flera olika länder och måste därför följa all relevant nationell lagstiftning. Scandic har undertecknat FN:s Global Compact och uppfyller dess principer. Den princip som är aktuell för denna antikorruptionspolicy är: Princip 10: Företag ska motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.

Överträdelser och konsekvenser

Om denna antikorruptionspolicy överträds men Scandic kan se att det finns en vilja att följa och vidta åtgärder för att efterleva de principer som fastställs i denna policy, kommer Scandic som ett första steg inleda en dialog med den anställda. Detta under förutsättning att Scandic inte lider finansiell, ryktesmässig eller annan förlust som följd. Beroende av överträdelsens karaktär kan Scandic även
ge en erinran alternativt avsluta avtalet med den anställda. En överträdelse av antikorruptionspolicyn måste omedelbart rapporteras till närmaste chef eller till annan av bolaget utsedd person. På Scandics intranät finns kontaktinformation och en möjlighet till att rapportera överträdelser anonymt.

Mubrott

En muta uppstår när en person begär, tar emot, eller låter sig utlovas en otillbörlig förmån för utövandet av sin anställning eller sitt uppdrag. På motsvarande vis uppstår en muta om någon erbjuder, lämnar eller utlovar en otillbörlig förmån eller belöning för utövningen av mottagarens uppdrag eller anställning. Huruvida en förmån är otillbörlig bedöms från fall till fall genom att titta på faktorer som förmånens värde och art samt mottagarens position och andra omständigheter i det specifika fallet. En generell regel är att en förmån är otillbörlig om den kan påverka eller kan uppfattas kunna påverka mottagarens förmåga att fatta objektiva affärsmässiga beslut.

"smörjningsbetalningar"

”Smörjningsbetalningar” är en typ av korruption. En ”smörjningsbetalning” är en inofficiell betalning för att säkra eller påskynda en prestation av en rutinmässig eller nödvändig åtgärd som betalaren har laglig eller annan rätt till. Scandic accepterar aldrig utbetalning av ”smörjningsbetalningar”. Alla situationer som involverar ”smörjningsbetalningar” måste rapporteras till närmaste chef.

Gåvor och representation

Att erbjuda och acceptera gåvor och representation kan vara både legitimt och värdefullt för ett företag, men aldrig om det kan utgöra en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget. En förmån av materiellt eller immateriellt värde, såsom gåvor, måltider, företagsevent, rabatter och utmärkelser, kan utgöra en otillbörlig förmån och därmed korruption om den skulle kunna få en påverkan eller uppfattas få en påverkan på en affärstransaktion.

Alla företagsbeslut måste baseras på objektivitet och lojalitet till arbets- eller uppdragsgivaren och aldrig personlig lojalitet på grund av utbyte av gåvor, representation eller andra förmåner. Se vidare
Scandics ”Riktlinjer för gåvor, belöningar och förmåner” för vägledning avseende tillåtna och otillåtna förmåner.

Donationer, sponsring och politiska partibidrag

Scandic ger aldrig bidrag till politiska partier. Donationer och sponsring kan vara korruption om det är eller skulle kunna uppfattas som ett substitut till ett politiska partibidrag eller en muta. En donation är en välgörenhetsdonation utan några förväntningar om direkt företagsvinst.

Sponsring är program där Scandic sponsrar organisationer eller events för att främja Scandics varumärke, våra tjänster eller för att stärka vårt renommé. Alla donationer och sponsring ska ske öppet och i överensstämmelse med denna antikorruptionspolicy samt godkännas i enlighet med Financial Authority Policy. Relevant nationell lagstiftning måste alltid följas.

Vi undersöker alltid den organisation vi överväger att ge en donation till eller sponsra innan vi tar beslut om det. Donationer och sponsring får aldrig vara oproportionerliga i förhållande till sitt syfte.

Bedrägeri, utpressning och penningtvätt

Scandic följer alla nationella och internationella riktlinjer som syftar till att förebygga, upptäcka och åtgärda finansiell brottslighet. Detta gäller i synnerhet bedrägeri, utpressning och penningtvätt. Scandics anställda måste avstå från varje handling eller underlåtenhet relaterad till denna typ av brottslighet. Anställda måste också aktivt samarbeta med en eventuell, intern eller extern, utredning av sådan brottslighet.

Bedrägeri omfattar varje avsiktligt vilseledande för att förmå någon att utföra handling eller underlåtenhet som innebär skada, genom till exempel förlust av egendom eller pengar, för den vilseledde. Stöld inträffar när någon tar egendom som tillhör företaget utan samtycke.

Anställda ska rapportera alla incidenter relaterade till bedrägeri, utpressning eller penningtvätt till sin närmaste chef, annan överordnad eller genom företagets whistleblowerfunktion.

Intressekonflikt

Transparens är viktigt för att undvika intressekonflikter. Alla förbindelser med affärspartners ska genomföras på ett opartiskt och professionellt sätt. En intressekonflikt uppstår när personliga förhållanden, deltaganden i externa aktiviteter eller intressen påverkar eller kan uppfattas påverka affärsbeslut. Anställda måste vara transparenta med potentiella intressekonflikter och avsäga sig ansvar för beslutsfattande som skapar eller skulle kunna uppfattas skapa en intressekonflikt samt alltid informera närmaste chef om det finns risk för en intressekonflikt.

Rättvis konkurrens

Scandic har åtagit sig att främja rättvis konkurrens och en öppen marknad. Vi anser att rättvis konkurrens är grunden för all företagsutveckling och innovation och är fast beslutna om att rättvis konkurrens är till vår fördel och låter oss bedriva tillförlitlig och stabil affärsverksamhet.

Scandics styrka ligger i vår egen kompetens. Alla Scandics anställda har en del i att säkra att företaget konkurrerar så starkt och konstruktivt som möjligt, samtidigt som vår verksamhet bedrivs i enlighet med internationell och nationell konkurrensrätt och Scandics interna riktlinjer för rättvis konkurrens.

Prisfixering, marknadsuppdelning och budriggning gör otillåtna konkurrensbegränsningar och kan även innefatta moment av korruption. Scandic och alla dess anställda ska följa relevant lagstiftning på konkurrensrättens område och god affärssed i alla länder vi är verksamma i. Om den nationella lagstiftningen är restriktivare än denna policy, ska den nationella lagstiftningen följas. För vidare information se Scandics ”Competition Compliance Programme”.

Senast uppdaterad: 2021-09-21
Öppna PDF version