Boka hotell
Scandic Paasi, Helsingfors, Finland

Styrelsen

Enligt Scandics bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst elva bolagsstämmovalda ledamöter samt inte fler än två suppleanter.

Styrelsen består för närvarande av nio ledamöter som valdes vid årsstämman den 26 april 2018 (varav åtta omvaldes av årsstämman 2018). För närvarande finns en arbetstagarrepresentant och en arbetstagarsuppleant utsedd till styrelsen.

Åtta av de bolagsstämmovalda styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och de ledande befattningshavarna. Sex av styrelseledamöterna, som är oberoende i förhållande till bolaget och de ledande befattningshavarna, är även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Totalt bedöms sju av styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till större aktieägare.

Scandic uppfyller därmed reglerna i Koden avseende styrelsens oberoende gentemot bolaget, de ledande befattningshavarna och bolagets större aktieägare.