Boka hotell
Scandic Ferrum, Kiruna, Sverige

Intern kontroll

Styrelsen och verkställande direktören är ytterst ansvariga för att säkerställa att interna kontrollmekanismer utarbetas, kommuniceras till och förstås av de anställda i Scandic som utför de enskilda kontrollåtgärderna, och att sådana kontrollåtgärder övervakas, genomförs, uppdateras och upprätthålls

Ledningspersoner på alla nivåer är ansvariga för att säkerställa att rutiner för internkontroll är etablerade inom deras respektive område samt att dessa kontroller leder till önskat resultat.

Rutinerna för intern kontroll, riskbedömning, kontrollaktiviteter och uppföljning avseende den finansiella rapporteringen har utformats för att säkerställa en tillförlitlig övergripande finansiell rapportering och extern finansiell rapportering i enlighet med IFRS, tillämpliga lagar och regler samt andra krav som bolag noterade på Nasdaq Stockholm ska uppfylla. Detta arbete involverar styrelsen, de ledande befattningshavarna och övriga medarbetare.

Det sätt på vilket styrelsen övervakar och säkerställer kvaliteten i den interna kontrollen är dokumenterat i den antagna arbetsordningen för styrelsen och i instruktionerna för revisionsutskottet. En del av revisionsutskottets uppgifter är att utvärdera bolagets struktur och riktlinjer för intern kontroll.