Logotype

Boka hotell

Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet präglade 2014 för Scandic Hotels

Pressmeddelande | Hotellportfölj | 16 mar, 2015 | 07:30 CET
Året har präglats av en stark intäktstillväxt för Scandic Hotels. Tillväxten är främst en följd av förvärvet av den norska hotellkedjan Rica Hotels med 10 600 hotellrum och 71 hotell. Den samtidigt goda organiska tillväxten om 10,0% i hotellportföljen bekräftar att koncernens investeringar i hotellportfölj och kunderbjudande har gett önskat resultat.

Året har präglats av en stark intäktstillväxt för Scandic Hotels. Tillväxten är främst en
följd av förvärvet av den norska hotellkedjan Rica Hotels med 10 600 hotellrum och 71
hotell. Den samtidigt goda organiska tillväxten om 10,0% i hotellportföljen bekräftar att koncernens investeringar i hotellportfölj och kunderbjudande har gett önskat resultat. Koncernen har under året tagit marknadsandelar i samtliga nordiska länder. Den starka
tillväxten har skett samtidigt som koncernens justerade EBITDA-marginal ökade till 9,4%.


Sammanfattning av januari – december 2014

-Nettoomsättningen ökade med 37,4% till 10 825,9 MSEK (7 881,9).
-Den organiska tillväxten, det vill säga exklusive förvärv, var 10,0%.
-Nettoomsättningen LFL1.) ökade med 4,7%.
-RevPAR ökade med 7,4% (3,1% LFL), främst drivet av en högre beläggningsgrad.
-Justerat EBITDA uppgick till 1 019,3 MSEK (693,0) motsvarande en marginal om 9,4%.
-226 (152) hotell motsvarande 41 913 (29 704) hotellrum var i drift vid årets utgång.

Koncernens nyckeltal

 

MSEK20142013
Nettoomsättning10 825,97 881,9
Omsättningstillväxt, %37,4-1,9
Omsättningstillväxt LFL, %4,7-3,5
Justerat EBITDAR3 826,12 734,0
Justerat EBITDA1 019,3693,0
Justerat EBITDA-marginal, %9,48,8
RevPAR (Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum), SEK573,5534,1
ARR (Genomsnittligt pris), SEK927,4903,3
OCC (Beläggningsgrad), %61,859,1

1.) Like-for-like (LFL) avser de hotell som varit i drift under hela innevarande samt föregående år (inga nya eller lämnade hotell för året är inkluderade) samt till oförändrade valutakurser.
2
.) Justerat EBITDA. Rörelseresultat före öppningskostnader, poster av engångskaraktär och före avskrivningar, finansiella poster och skatt.

Koncernchefens kommentar till bokslutet 2014:
”Det är med glädje jag kan konstatera att våra kommersiella strategier och insatser har gett
resultat under året. Vi har tagit marknadsandelar i samtliga nordiska länder samtidigt som vi
har förbättrat lönsamheten.

Förutom att vi numera är Nordens klart största och ledande hotelloperatör med ett oslagbart
geografisk nätverk ger förvärvet av Rica Hotels oss också betydande möjligheter till försäljnings-
och kostnads­synergier framöver. Årets sista kvartal påverkades dock negativt av den minskade aktivitetsnivån inom olje- och gassektorn i Norge. Vi följer noggrant det förändrade ekonomiska
läget i Norge och har en tro på Norge som, en över tid, stabil och stark hotellmarknad.

Vi avslutar 2014 med ett gott momentum i organisationen både på intäktssidan och på kostnads­sidan. Detta sammantaget, tillsammans med de investeringar vi har gjort under året i såväl hotellportfölj som kunderbjudande, gör att vi är väl rustade för fortsatt långsiktig tillväxt med god lönsamhet.”

Frank Fiskers,
VD & koncernchef

 

Koncernens utveckling under 2014 

Försäljning
Basen i tillväxten utgörs fortsatt till största del av företagskunder. Andelen kontrakterade företagskunder och återkommande intäkter ökar från en god nivå och under året har en rad strategiska samarbetsavtal förnyats respektive nytecknats. Scandic attraherar en allt större andel nationella och internationella fritidsresenärer, vilket påverkar beläggningsgraden positivt under helger och semesterperioder. Lojala kunders andel av intäkterna fortsätter att vara på en hög och stabil nivå.

Under slutet av 2013 om- och nyförhandlades ett antal distributionssamarbeten, något som har påverkat årets försäljning positivt, framför allt kopplat till internationell fritidsturism. Försäljningen via egna kanaler är på en fortsatt hög nivå och bolaget genomförde under året betydande investeringar för att den digitala servicen och kundupplevelsen ska vara marknadsledande även framöver.

Hotellportfölj
Marknaden för hotellfastigheter fortsätter att vara attraktiv och Scandic för en kontinuerlig dialog med fastighetsägare om projektering av nya hotell samt övertagande av befintliga hotell. Scandic hade vid periodens slut en hotellkapacitet om 41 913 hotellrum fördelade på 226 hotell. Det renoveringsprogram som påbörjades 2012 tillsammans med fastighetsbolaget Pandox, som innebär att ett 40-tal hotell i Sverige, Norge och Finland uppgraderas till en hög, enhetlig och kostnads­effektiv standard, var till 95 procent slutförd vid årets utgång. De hotell som färdigrenoverats under året har fått ett mycket positivt omdöme från gäster och har bidragit till en fortsatt ökning av Scandics index för gästnöjdhet.

Hållbarhet
Scandics systematiska arbete för att reducera verksamhetens miljöpåverkan, främst inom energi­-
och vatten­förbrukning samt avfall, fortsätter att visa positiva resultat. Årets goda miljöresultat är framför allt hänförligt till att hotellportföljen innehåller alltfler nybyggda eller nyrenoverade hotell. Under året påbörjade bolaget ett arbete för att certifiera alla nordiska hotell enligt Nordic Ecolabel/Svanens nya skärpta krav. Förutom att bolaget är först med EU-certifierade miljöhotell i Polen så uppmärksammas Scandics miljöarbete kontinuerligt och nomineras till priser inom hållbarhet. Scandic i Sverige har  under året, för fjärde året i rad, röstats fram till den mest hållbara hotellkedjan i den årliga konsument-undersökningen ”Sustainable Brands”.


Nordiska hotellmarknadens utveckling under året
Efterfrågan på hotellnätter har ökat i samtliga nordiska länder. Utökad hotellkapacitet har dock haft en dämpande effekt på såväl genomsnittligt pris som beläggningsgrad på de svenska och norska hotell-marknaderna. I Sverige ökade RevPAR (genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum) med 1,2% medan RevPAR i Norge minskade med 0,5% på grund av den försvagade marknadsutvecklingen inom olje-  och gassektorn under senare delen av året. RevPAR ökade på den danska marknaden med 3,3% och i Finland med 2,1%, trots landets makroekonomiska utmaningar. (Källa: Benchmarking Alliance och STR Global).


För mer information, kontakta:
Gunilla Rudebjer, Ekonomi- och finansdirektör, Scandic Hotels, +46 8 517 351 64, gunilla.rudebjer@scandichotels.com

Ann-Charlotte Johansson, Kommunikations- och IR-direktör, Scandic Hotels, +46 721 802 244, ann-charlotte.johansson@scandichotels.com

Prenumerera

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.