Boka hotell

Definitioner

Hotellrelaterade nyckeltal

ARR (Average Room Rate)

Average Room Rate är ett genomsnitt av rumsintäkter per sålt hotellrum.

FTE (Full Time Equivalent)

FTE är antalet medarbetare beräknat utifrån totalt antal arbetade timmar för perioden genom årsarbetstid.

LFL (Like-for-like)

LFL avser de hotell som varit i drift under hela innevarande samt föregående år (inga nya eller lämnade hotell för året är inkluderade).

OCC (Occupancy)

Occupancy eller beläggningsgrad avser antal sålda rum i relation till antalet tillgängliga rum. Anges i procent.

RevPAR (Revenue Per Available Room)

Avser genomsnittlig rumsintäkt per tillgängligt rum.

Öppningskostnader

Avser kostnader för kontrakterade och nyöppnade hotell före öppningsdagen.

AKTIERELATERADE NYCKELTAL

Resultat per aktie

Periodens resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Eget kapital per aktie

Eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare, dividerat med total antal aktier vid periodens slut.

Eget kapital per aktie, SEK 31 mar 2019 31 mar 2018 31 dec 2018
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 6 377 000 000 7 422 000 000 7 768 000 000
Antal aktier vid periodens slut 102 985 075 102 985 075 102 985 075
Eget kapital per aktie, SEK 61,9 72,1 75,4

FINANSIELLA NYCKELTAL

EBT

Resultat före skatt.

EBIT

Rörelseresultat före finansiella poster och skatt.

ALTERNATIVA NYCKELTAL

EBITDAR

Definition: Rörelseresultat före hyreskostnader, avskrivningar, finansiella poster och skatt.

Motivering: Hyreskostnader är en betydande kostnadspost i Scandics resultaträkning och därmed ger detta mått, som justerar för hyreskostnader, en utökad möjlighet till jämförelse av den löpande verksamheten över tid.

Justerat EBITDA

Definition: Rörelseresultat före öppningskostnader, jämförelsestörande poster och före avskrivningar, finansiella poster och skatt samt justerat för effekt av finansiell leasing.

Motivering: Justerat EBITDA är ett mått som används för att presentera det underliggande operativa resultatet. Nyckeltalet används av Scandics investerare, analytiker och ledning för att utvärdera bolagets operativa verksamhet.

Justerad EBITDA-marginal

Definition: Rörelseresultat före öppningskostnader, jämförelsestörande poster och före avskrivningar, finansiella poster och skatt, justerat för effekt av finansiell leasing i procent av omsättning.

Motivering: Justerad EBITDA-marginalen visar den underliggande marginalen före jämförelsestörande poster och öppningskostnader samt avskrivningar vilket ökar jämförbarheten av resultatprestationen i Scandics löpande verksamhet.

EBITDA

Definition: Rörelseresultat före avskrivningar, finansiella poster och skatt.

Motivering: EBITDA är ett mått som visar vilket värde den löpande verksamheten genererar och är därmed av betydelse för Scandics investerare, analytiker och bolagets ledning.

EBITDA-marginal

Definition: EBITDA i procent av omsättning.

Motivering: EBITDA-marginalen visar vilken marginal den löpande verksamheten genererar och är därmed av betydelse för att bedöma resultatprestationen i Scandics löpande verksamhet.

Justerat EBIT

Definition: Rörelseresultat före öppningskostnader, jämförelsestörande poster och före finansiella poster och skatt, justerat för effekt av finansiell leasing.

Motivering: Justerat EBIT ämnar ge en ökad förståelse för den löpande verksamheten inklusive avskrivningar och tillhandahålla ett jämförbart resultatmått över tid.

Justerad EBIT-marginal

Definition: Rörelseresultat före öppningskostnader, jämförelsestörande poster och före finansiella poster och skatt, justerat för effekt av finansiell leasing i procent av omsättning.

Motivering: Nyckeltalet visar den underliggande marginalen inklusive avskrivningar före öppningskostnader och jämförelsestörande poster vilket ger ett mer jämförbart finansiellt mått över tid jämfört med ej justerad rörelsemarginal.

EBIT-marginal

Definition: Rörelseresultat före finansiella poster och skatt i procent av omsättning.

Motivering: Nyckeltalet visar resultatutvecklingen för koncernen och används av bolagets ledning.

EBIT och EBITDA
Jan-mar 2019 Jan-mar 2018 Jan-dec 2018 Apr-mar 2018/2019
Periodens resultat 37 -141 678 856
Skatter -17 -5 132 -120
Finansiella intäkter och kostnader 301 36 173 -438
EBIT 321 -110 983 1 414
Justerat EBIT -610 -83 1 087 1 437
Avskrivningar och nedskrivningar på anläggningstillgångar 770 198 870 1442
EBITDA 1 091 88 1 853 2 856
Jämförelsestörande poster -169 24 141 -52
Öppningskostnader 16 33 92 75
Effekt av finansiell leasing, fasta och garanterade hyreskostnader -778 -31 -129 -876
Justerat EBITDA 160 114 1 957 2 003
Nettoomsättning 4 066 3 791 18 007 18 282
EBIT-marginal 7,9% -2,9% 5,5% 7,7%
Justerad EBIT-marginal -15,0% -2,2% 6,0% 7,9%
EBITDA-marginal 26,8% 2,3% 10,3% 15,6%
Justerad EBITDA-marginal 3,9% 3,0% 10,9% 11,0%

Jämförelsestörande poster

Definition: Jämförelsestörande poster avser poster som ej har direkt med koncernens normala verksamhet att göra, till exempel transaktionskostnader, integrationskostnader, omstruktureringskostnader och realisationsresultat från försäljning av rörelser.

Motivering: För att ge möjligheten att utvärdera Scandics löpande verksamhet och lönsamhet, vid en viss tidpunkt samt över tid, är det av betydelse att redovisa poster som bedöms ligga utanför den normala verksamheten.

Räntebärande nettoskuld

Definition: Skulder till kreditinstitut samt företagscertifikat minus likvida medel.

Motivering: Räntebärande nettoskuld används för att beräkna bolagets skuldsättning som är ett av Scandics finansiella mål. Vald definition motsvarar den definition som används vid beräkning av skuldsättning enligt Scandics låneavtal.

Räntebärande nettoskuld 31 mar 2019 31 mar 2018 31 dec 2018
Skulder till kreditinstitut 3 200 3 273 2 940
Skulder företagscertifikat 1 075 1 199 1 000
Likvida medel -80 -163 -103
Räntebärande nettoskuld 4 195 4 309 3 837

Rörelsekapital, netto

Definition: Omsättningstillgångar, exklusive derivatinstrument och likvida medel, minus kortfristiga skulder, exklusive derivatinstrument, kortfristig del av finansiell leasingskuld och företagscertifikat.

Motivering: Det finns ett behov av att optimera kassagenerering för att skapa värde för våra aktieägare och därför fokuserar ledningen på rörelsekapitalet och att minska ledtiderna mellan intäktsgenereringen och erhållen betalning.

Rörelsekapital 31 mar 2019 31 mar 2018 31 dec 2018
Omsättningstillgångar, exkl. likvida medel 1 576 1 780 1 321
Kortfristiga skulder -3 077 -2 960 -2 896
Rörelsekapital, netto -1 501 -1 180 -1 575