Boka hotell

Definitioner

Hotellrelaterade nyckeltal

ARR (Average Room Rate)

Average Room Rate är ett genomsnitt av rumsintäkter per sålt hotellrum.

FTE (Full Time Equivalent)

FTE är antalet medarbetare beräknat utifrån totalt antal arbetade timmar för perioden genom årsarbetstid.

LFL (Like-for-like)

LFL avser de hotell som varit i drift under hela innevarande samt föregående år (inga nya eller lämnade hotell för året är inkluderade).

OCC (Occupancy)

Occupancy eller beläggningsgrad avser antal sålda rum i relation till antalet tillgängliga rum. Anges i procent.

RevPAR (Revenue Per Available Room)

Avser genomsnittlig rumsintäkt per tillgängligt rum.

Öppningskostnader

Avser kostnader för kontrakterade och nyöppnade hotell före öppningsdagen.

AKTIERELATERADE NYCKELTAL

Resultat per aktie

Periodens resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Eget kapital per aktie

Eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare, dividerat med total antal aktier vid periodens slut.

Eget kapital per aktie, SEK 30 jun 2018 30 jun 2017 31 dec 2017
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 7 588 000 000 6 839 000 000 7 323 000 000
Antal aktier vid periodens slut 102 985 075 102 985 075 102 985 075
Eget kapital per aktie, SEK 73,7 66,4 71,1

FINANSIELLA NYCKELTAL

EBT

Resultat före skatt.

EBIT

Rörelseresultat före finansiella poster och skatt.

ALTERNATIVA NYCKELTAL

Justerat EBITDAR

Definition: Rörelseresultat före öppningskostnader, jämförelsestörande poster och före hyreskostnader, avskrivningar, finansiella poster och skatt.

Motivering: Hyreskostnader är en betydande kostnadspost i Scandics resultaträkning och därmed ger detta mått, som även justerar för hyreskostnader, en utökad möjlighet till jämförelse av den löpande verksamheten över tid.

Justerad EBITDAR-marginal

Definition: Rörelseresultat före öppningskostnader, jämförelsestörande poster och före hyreskostnader, avskrivningar, finansiella poster och skatt i procent av omsättning.

Motivering: Detta nyckeltal ger ett marginalmått justerat för samtliga poster som kan försvåra jämförelse över tid och därmed ökar möjligheten att utvärdera lönsamheten samt Scandics verksamhet mellan åren. 

Justerat EBITDA

Definition: Rörelseresultat före öppningskostnader, jämförelsestörande poster och före avskrivningar, finansiella poster och skatt, justerat för effekt av finansiell leasing.

Motivering: Justerat EBITDA är ett mått som används för att presentera det underliggande operativa resultatet. Nyckeltalet används av Scandics investerare, analytiker och ledning för att utvärdera bolagets operativa verksamhet.

Justerad EBITDA-marginal

Definition: Rörelseresultat före öppningskostnader, jämförelsestörande poster och före avskrivningar, finansiella poster och skatt, justerat för effekt av finansiell leasing i procent av omsättning.

Motivering: Justerad EBITDA-marginalen visar den underliggande marginalen före jämförelsestörande poster och öppningskostnader samt avskrivningar vilket ökar jämförbarheten av resultatprestationen i Scandics löpande verksamhet.

EBITDA

Definition: Rörelseresultat före avskrivningar, finansiella poster och skatt.

Motivering: EBITDA är ett mått som visar vilket värde den löpande verksamheten genererar och är därmed av betydelse för Scandics investerare, analytiker och bolagets ledning.

EBITDA-marginal

Definition: EBITDA i procent av omsättning.

Motivering: EBITDA-marginalen visar vilken marginal den löpande verksamheten genererar och är därmed av betydelse för att bedöma resultatprestationen i Scandics löpande verksamhet.

Justerat EBIT

Definition: Rörelseresultat före öppningskostnader, jämförelsestörande poster och före finansiella poster och skatt, justerat för effekt av finansiell leasing.

Motivering: Justerat EBIT ämnar ge en ökad förståelse för den löpande verksamheten inklusive avskrivningar och tillhandahålla ett jämförbart resultatmått över tid.

Justerad EBIT-marginal

Definition: Rörelseresultat före öppningskostnader, jämförelsestörande poster och före finansiella poster och skatt, justerat för effekt av finansiell leasing i procent av omsättning.

Motivering: Nyckeltalet visar den underliggande marginalen inklusive avskrivningar före öppningskostnader och jämförelsestörande poster vilket ger ett mer jämförbart finansiellt mått över tid jämfört med ej justerad rörelsemarginal.

EBIT-marginal

Definition: Rörelseresultat före finansiella poster och skatt i procent av omsättning.

Motivering: Nyckeltalet visar resultatutvecklingen för koncernen och används av bolagets ledning.

EBIT, EBITDA och EBITDAR
Apr-jun 2018 Apr-jun 2017 Jan-jun 2018 Jan-jun 2017 Jan-dec 2017 Jul-jun 2017/2018
Periodens resultat 259 209 117 175 711 653
Skatter 16 46 11 49 90 52
Finansiella intäkter och kostnader 50 46 86 83 124 127
EBIT 325 301 214 307 925 832
Justerat EBIT 441 330 387 353 1 022 1 056
Avskrivningar och nedskrivningar på anläggningstillgångar 212 131 411 262 549 698
EBITDA 537 432 625 569 1 473 1 529
Jämförelsestörande poster 80 12 104 12 30 122
Öppningskostnader 36 17 69 34 67 102
Effekt av finansiell leasing, fasta och garanterade hyreskostnader -34 0 -65 0 0 -65
Justerat EBITDA 618 461 733 615 1 570 1 688
Variabla hyreskostnader 479 389 771 638 1 442 1575
Fasta och garanterade hyreskostnader 737 584 1 450 1 156 2 323 2 617
Effekt av finansiell leasing, fasta och garanterade hyreskostnader 34 0 65 0 0 65
Justerat EBITDAR 1 868 1 434 3 019 2 409 5 335 5 945
Nettoomsättning 4 748 3 770 8 539 6 865 14 582 16 256
EBIT-marginal 6,8% 8,0% 2,5% 4,5% 6,3% 5,1%
Justerad EBIT-marginal 9,3% 8,8% 4,5% 5,1% 7,0% 6,5%
EBITDA-marginal 11,3% 11,5% 7,3% 8,3% 10,1% 9,4%
Justerad EBITDA-marginal 13,0% 12,2% 8,6% 9,0% 10,8% 10,4%
Justerad EBITDAR-marginal 39,3% 38,0% 35,4% 35,1% 36,6% 36,6%

Jämförelsestörande poster

Definition: Jämförelsestörande poster avser poster som ej har direkt med koncernens normala verksamhet att göra, till exempel transaktionskostnader och omstruktureringskostnader.

Motivering: För att ge möjligheten att utvärdera Scandics löpande verksamhet och lönsamhet, vid en viss tidpunkt samt över tid, är det av betydelse att redovisa poster som bedöms ligga utanför den normala verksamheten.

Räntebärande nettoskuld

Definition: Skulder till kreditinstitut samt företagscertifikat minus likvida medel.

Motivering: Räntebärande nettoskuld används för att beräkna bolagets skuldsättning som är ett av Scandics finansiella mål. Vald definition motsvarar den definition som används vid beräkning av skuldsättning enligt Scandics låneavtal.

Räntebärande nettoskuld 30 jun 2018 30 jun 2017 31 dec 2017
Skulder till kreditinstitut 3 353 3 401 3 769
Skulder företagscertifikat 1 199 0 0
Likvida medel -161 -371 -140
Räntebärande nettoskuld 4 391 3 030 3 629

Rörelsekapital, netto

Definition: Omsättningstillgångar exklusive likvida medel, minus kortfristiga skulder, exklusive derivatinstrument, kortfristig del av finansiell leasingskuld och företagscertifikat.

Motivering: Det finns ett behov av att optimera kassagenerering för att skapa värde för våra aktieägare och därför fokuserar ledningen på rörelsekapitalet och att minska ledtiderna mellan intäktsgenereringen och erhållen betalning.

Rörelsekapital 30 jun 2018 30 jun 2017 31 dec 2017
Omsättningstillgångar, exkl. likvida medel 1 925 1 463 1 386
Kortfristiga skulder -3 188 -2 491 -2 856
Rörelsekapital, netto -1 263 -1 028 -1 470