Boka hotell
Scandic Paasi, Helsingfors, Finland

Styrelsen

Enligt Scandics bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst elva bolagsstämmovalda ledamöter samt inte fler än två suppleanter.

Styrelsen består för närvarande av nio ledamöter som valdes vid årsstämman den 10 maj 2017 (varav åtta omvaldes av årsstämman 2017). För närvarande finns en arbetstagarrepresentant och en arbetstagarsuppleant utsedd till styrelsen.

Ingen av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna är anställd av Scandic eller annat bolag i koncernen. Samtliga bolagsstämmovalda styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och de ledande befattningshavarna. Sju av styrelseledamöterna, som är oberoende i förhållande till bolaget och de ledande befattningshavarna, är även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Scandic uppfyller därmed reglerna i Koden avseende styrelsens oberoende gentemot bolaget, de ledande befattningshavarna och bolagets större aktieägare.