Boka hotell

Definitioner

Hotellrelaterade nyckeltal

ARR (Average Room Rate)

Average Room Rate är ett genomsnitt av rumsintäkter per sålt hotellrum.

LFL (Like-for-like)

LFL avser de hotell som varit i drift under hela innevarande samt föregående år (inga nya eller lämnade hotell för året är inkluderade) samt till oförändrade valutakurser.

OCC (Occupancy)

Occupancy eller beläggningsgrad avser antal sålda rum i relation till antalet tillgängliga rum. Anges i procent.

RevPAR (Revenue Per Available Room)

Avser genomsnittlig rumsintäkt per tillgängligt rum.

Öppningskostnader

Avser kostnader för kontrakterade och nyöppnade hotell före öppningsdagen.

FTE (Full Time Equivalent)

FTE är antalet medarbetare beräknat utifrån totalt antal arbetade timmar för perioden genom årsarbetstid.

Finansiella nyckeltal

EBIT

Rörelseresultat före finansiella poster och skatt.

EBITDA

Rörelseresultat före avskrivningar, finansiella poster och skatt.

EBITDA-marginal

EBITDA i procent av omsättning.

EBT

Resultat före skatt.

Justerat EBITDAR

Rörelseresultat före öppnings-kostnader, poster av engångs-karaktär och före hyreskostnader, avskrivningar, finansiella poster och skatt.

Justerat EBIT

Rörelseresultat före öppnings-kostnader, poster av engångs-karaktär och före finansiella poster och skatt.

Justerat EBITDA

Rörelseresultat före öppnings-kostnader, poster av engångskaraktär och före avskrivningar, finansiella poster och skatt.

Poster av engångskaraktär

Poster av engångskaraktär avser poster som ej har direkt med koncernens normala verksamhet att göra, till exempel transaktions-kostnader, kostnader för lämnade hotell samt omstrukturerings-kostnader.

Räntebärande nettoskuld

Räntebärande tillgångar minus räntebärande skulder.

Rörelsekapital, netto

Kortfristiga icke räntebärande fordringar minus kortfristiga icke räntebärande skulder.

Aktierelaterade nyckeltal

Resultat per aktie

Periodens resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, dividerat med genomsnittligt antal aktier.